1% na naukę i technikę: 10 ciekawych OPP, którym pomogłyby Twoje pieniądze

Strona główna Aktualności

O autorze

Podobno dwie rzeczy są pewne w życiu – śmierć i podatki. Legendy mówią, że byli tacy, co pokonali jedną z nich. Nie słyszeliśmy, by ktokolwiek poradził sobie z obiema. Dla nas, zwykłych śmiertelników pozostaje więc podatki płacić, śmierci się spodziewać, starając się, by z naszych pieniędzy i z naszego życia wynikło coś dobrego. Jak żyć Wam nie powiemy – ale jeśli jeszcze się z Urzędem Skarbowym za 2014 rok jeszcze nie rozliczyliście, to wskażemy przynajmniej tych, którzy chętnie przyjmą 1% Waszego podatku, by wykorzystać je na działalność bliską tematyce naszego portalu.

Od 2004 roku podatnicy płacący podatek dochodowy od osób fizycznych mogą przeznaczyć 1% swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, wpisanej na oficjalną listę takich organizacji. Popularność tej praktyki stale rośnie – za rok 2013 swój 1% przekazało na organizacje pożytku publicznego ponad 12 mln osób, za 2012 – 11,5 mln, za 2011 – 11,1 mln, zaś za 2010 roku – 10,1 mln. Nawet jeśli ten 1% nie przekracza w odniesieniu do jednego podatnika kilkudziesięciu złotych, to skala zainteresowania czyni to źródło pieniędzy ważnym źródłem finansowania dla praktycznie każdej takiej organizacji. Nic więc dziwnego, że ulotkami atakującymi nas wezwaniami do oddania tego 1% jesteśmy atakowani ze wszystkich stron. Większość pieniędzy trafia więc do najlepiej się reklamujących, proszących o pieniądze na cele najlepiej chwytające za serce typowego Kowalskiego – czyli wszelkiego rodzaju fundacji zajmujących się chorymi czy niepełnosprawnymi, najlepiej nieletnimi.

Jeśli ktoś jednak nie przepada za działalnością charytatywną, lub też nie chce swoich charytatywnych inicjatyw w żaden sposób upubliczniać, nie znaczy to, że jego 1% nie miałby żadnego zastosowania nigdzie indziej. Wiele organizacji pożytku publicznego, choć nie może liczyć na takie zainteresowanie typowych Kowalskich jak charytatywne fundacje, też chętnie z pieniędzy takich skorzysta na swoje statutowe cele. W tym zestawieniu przedstawimy Wam organizacje, które postawiły na wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności.Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych

Celem tej fundacji jest wspomaganie rozwoju myśli naukowej w dziedzinie radiokomunikacji i technik multimedialnych w Politechnice Warszawskiej, wspomagania rozwoju kadry naukowej i szczególnie uzdolnionych studentów w Politechnice Warszawskiej, wdrażania nowej wiedzy do dydaktyki oraz rozbudowa i unowocześnianie bazy naukowo-dydaktycznej w Politechnice Warszawskiej poprzez wyposażanie laboratoriów badawczych i dydaktycznych w nowoczesną aparaturę pomiarową, audiowizualną i informatyczną.

Fundacja działa od 1999 roku, od 2005 r. ma status organizacji pożytku publicznego. Jej prezesem jest prof. Józef Modelski, wybitny polski elektronik, członek PAN. KRS fundacji to 0000026831, a strona internetowa to www.ire.pw.edu.pl/fundacja.

Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich „ProCAx”

Organizacja zajmuje się promowaniem nowoczesnych technik CAD/CAM/CAE/CNC, stawiając sobie za cel pozyskanie zrozumienia i poparcia organizacji gospodarczych, naukowych, środowisk inżynierów i techników oraz nauczycieli szkół średnich do idei upowszechniania komputerowych systemów inżynierskich, prowadzeniem szeroko rozumianej działalności informacyjnej i popularyzatorskiej osiągnięć naukowych i praktycznych z dziedziny komputerowego wspomagania prac inżynierskich oraz tworzeniem płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi komputerowymi systemami inżynierskimi.

Stowarzyszenie powstało w 2000 roku, status OPP ma od 2011 roku, należy do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, a jego prezesem był nieżyjący już dr inż Jan Bis, wieloletni wykładowca Wojskowej Akademii Technicznej. KRS stowarzyszenia to 0000077983, a strona internetowa www.procax.org.pl/.

Akademia Inżynierska w Polsce

Misją Akademii jest wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii i przedsiębiorczości innowacyjnej oraz transferu technologii do praktyki gospodarczej, szerzenie kultury technicznej w dostosowaniu do strategii zrównoważonego rozwoju oraz promocja polskiej innowacyjności w kraju i zagranicą.

To stowarzyszenie naukowe powstało w 2001 roku, a status OPP ma od 2011 roku. Jego prezesem jest prof. Leszek Rafalski, laureat Krzyża Zasługi Orderu Wynalazczości. KRS to 0000114453, a strona internetowa to www.akademiainzynierska.pl/.

Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji

Ta pozarządowa organizacja pożytku publicznego stanowi dobrowolne zrzeszenie inżynierów i techników wszystkich specjalności telekomunikacji oraz osób zawodowo związanych z komunikacją elektroniczną lub łącznością pocztową i jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji, działań i inicjatyw Stowarzyszenia Teletechników Polskich działającego w dwudziestoleciu międzywojennym oraz Stowarzyszenia Radiotechników Polskich. Głównym celem stowarzyszenia jest działalność oświatowa, edukacyjna, naukowa i społeczna w zakresie łączności, a zakres działania obejmuje ważne obszary związane z rynkiem telekomunikacyjnym i jego strategią regulacyjną.

Organizacja działa od 2001 roku, a status OPP uzyskała od 2008 roku. Jej prezesem jest inż. Wojciech Hałka, wybitny ekspert w zakresie telekomunikacji, m.in. współautor nowej ustawy „Prawo telekomunikacyjne” i dyrektor Instytutu Łączności w Państwowym Instytucie Badawczym. KRS to 0000160090, zaś strona internetowa to www.sit.org.pl.

Stowarzyszenie 16 Wersów

Stowarzyszenie to działa na rzecz rozwoju kultury niezależnej, w szczególności muzyki i powiązanych z nią sztuk wizuwalnych, zrzeszając młodych twórców: muzyków, fotografów, filmowców, grafików oraz wszystkich tych, którzy chcą wykorzystać swoje umiejętności i kreatywność do rozwijania aktywności kulturalnej innych osób. Członkowie stowarzyszenia specjalizują się w nowoczesnej edukacji muzycznej młodzieży, opracowując innowacyjne metody przekazywania wiedzy związanej z tworzeniem muzyki na komputerze. Celem jest kształcenie artystów XXI wieku, którzy w świadomy sposób będą tworzyć współczesną „muzykę miejską”.

Na czele działającego od 2007 roku stowarzyszenia (status OPP od 2012 roku) stoi Mateusz Telega, człowiek dobrze znany wszystkim fanom programu Ableton, prowadzący liczne kursy w zakresie technologii dźwiękowych. KRS to 0000283426, a strona internetowa to www.16wersow.pl/.

Fundacja FabLab Łódź

Celem Fundacji jest prowadzenie otwartego warsztatu technologicznego FabLab, w którym wspierane są inicjatywy technologiczne, konstruowane są prototypy oraz nietypowe konstrukcje dla inżynierów studentów oraz pasjonatów. Organizacja chce rozwijać umiejętności praktyczne, techniczne i manualne, które są pomijane przez system edukacji. Nauczane są m.in. programowanie, technologie elektroniczne Arduino, podstawy elektroniki, druku 3D, pszczelarstwa, kowalstwa, sztukaterii, rysunku projektowego, stolarki a nawet renowacji mebli.

Fundacja działa od 2009 roku (status OPP od 2014 roku), jej prezesem jest Krzysztof Piech (@KrzysztofFLL), KRS to 0000320882, zaś strona internetowa to fablablodz.org/.

Fundacja Infolet – Młodzi w IT

Fundacja powstała aby wspierać w rozwoju osoby dla których IT i nowoczesne technologie to pasja i pomysł na rozwój zawodowy. Funduje stypendia dla najzdolniejszych studentów kierunków informatycznych, organizuje pożyczki dla absolwentów szkół wyższych z kierunków IT na założenie i rozwój przez nich działalności gospodarczej, organizuje, finansuje i wspiera staże w firmach IT, a także kursy, szkolenia, programy edukacyjne oraz konkursy naukowe i techniczne.

Fundacja działa od 2013 roku, a od 2014 ma status OPP. KRS to 0000456463, zaś strona internetowa – mlodziwit.org/.

Fundacja „Instytut Społeczeństwa Wiedzy”

Fundacja ta działa na rzecz kształtowania się społeczeństwa wiedzy, tworzenia podstaw dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, integracji systemu szkolnictwa wyższego i badań naukowych i współpracy między sektorem publicznym i niepublicznym w szkolnictwie wyższym. Stawia na gromadzenie i wymianę informacji naukowych i edukacyjnych w postaci skomputeryzowanych baz danych, organizowanie konferencji i seminariów naukowych, spotkań dyskusyjnych, warsztatów badawczych i dydaktycznych, rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w gospodarce. Jej przewodniczącym jest były rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Jerzy Woźnicki, ekspert w zakresie elektroniki próżniowej i optoelektroniki.

Instytut założono w 2003 roku, a status OPP ma od 2004 roku. KRS to 0000169429, zaś strona internetowa – www.frp.org.pl/.

Polskie Towarzystwo Rakietowe

Towarzystwo jest grupą pasjonatów połączonych miłością do projektowania, konstruowania i odpalania rakiet, ściśle współpracującą z Wojskiem Polskim, i mającą dzięki temu możliwość rezerwowania terytorium i przestrzeni powietrznej nad polskimi poligonami wojskowymi, Czlonkowie towarzystwa prowadzą działalność popularyzatorską i edukacyjną w dziedzinie nauk ścisłych i myśli technicznej.

Towarzystwo powstało w 2010 roku, a status OPP ma od 2013 roku. Prezesem jest Adam Matusiewicz, konstruktor hybrydowych silników rakietowych. KRS towarzystwa to 0000355014, zaś strona internetowa to www.rakiety.org.pl/.

Stowarzyszenie Wikimedia Polska

Tego stowarzyszenia specjalnie przedstawiać nie trzeba. Jego celem jest rozwój ogólnodostępnego dostępu do wiedzy, propagowanie wolnych licencji oraz wspieranie rozwoju Fundacji Wikimedia, zapewniającej dostęp do Wikipedii, wolnej encyklopedii, a także innych projektów. Stowarzyszenie należy do Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów i Koalicji Otwartej Edukacji, a jego prezesem jest polski chemik dr Tomasz Ganicz, specjalista od polimerów i ciekłych kryształów.

Wikimedia Polska działa od 2005 roku, zaś statusem OPP cieszy się od 2007 roku. KRS to 0000244732, a strona internetowa to pl.wikimedia.org/.

Dlaczego ta dziesiątka?

W wyborze powyższych 10 organizacji kierowaliśmy się przede wszystkim ich wiarygodnością i zbieżnością z naszymi zainteresowaniami. Trzeba przyznać, że wcale sporządzenie tej listy nie było łatwe – na liście OPP uprawnionych do 1% z podatku niewiele jest organizacji, które spełniłyby nasze oczekiwania. Wiele potencjalnie obiecujących organizacji nawet nie miało „żyjących” stron internetowych czy udostępnionego statutu, inne wydawały się powstać tylko dla założycielom wiadomych celów. Może taki stan rzeczy zachęci Was do zaangażowania się w trzeci sektor, stworzenie własnej organizacji pozarządowej, stawiającej na wsparcie postępu naukowego i technicznego?

A jeśli nie wiecie, jak wysłać swój PIT przez Internet, to zapraszamy obejrzenia naszego przewodnika wideo.

© dobreprogramy
s