Blog (35)
Komentarze (574)
Recenzje (0)

Notatki programisty: Czuj się Disneyem, czyli o animacji słów kilka

@biomenNotatki programisty: Czuj się Disneyem, czyli o animacji słów kilka26.01.2017 10:03

Niniejszy wpis zaczniemy od omówienia tego jak działają animowane sprite’y w grach. Przechodząc do sedna sprawy: mechanizm animacji w prostych grach 2D polega na tym samym co i w kreskówkach. Cały sekret i magia. ;) Mamy animacje która podzielona jest na pojedyncze klatki które zmieniane są co określony przedział czasowy. W przypadku aplikacji, animację przeważnie zapisujemy do tekstury która później w kodzie jest odpowiednio obsługiwana. W niniejszym wpisie zaprezentuje jak będzie wyglądać nasza klasa do obsługi takiej tekstury. Plik graficzny prezentuje się jak poniżej:

613773

Jak widać na powyższym obrazku, w jednym pliku zapisaliśmy więcej niż jedną animację. Oczywiście moglibyśmy każdą animację zapisywać w oddzielnych plikach graficznych aczkolwiek takie rozwiązanie, moim zdaniem, jest bardzo pracochłonne. Oto jak będzie wyglądać nasza klasa do obsługi tekstury:


class Animator
{
public:
  Animator(
    sf::Shape* shape,
    sf::Vector2f frameSize);

	void work();
  void work(double externalIterator);

  void setAnimation(const int index);
  void setAnimationSpeed(const double newSpeed);

  sf::Shape* getShape() const;

private:
  double m_animationSpeed;
  double m_frameIterator;

  int m_selectedAnimation;
  int m_frameCount;
  int m_animationCount;

  sf::Vector2f m_frameSize;
  sf::Shape* m_shape;

  void updateShape(const int multiplier);
};

I implementacja:


Animator::Animator(
    sf::Shape* shapeObj,
    sf::Vector2f frameSize) :
      m_animationSpeed(1),
      m_frameIterator(0.0),
      m_selectedAnimation(0),
      m_frameCount(0),
      m_animationCount(0),
      m_frameSize(frameSize),
      m_shape(shapeObj)
{
  const sf::Texture* shapeTexture = m_shape->getTexture();
  if (shapeTexture != nullptr)
  {
    const sf::Vector2u textureSize = shapeTexture->getSize();
    m_frameCount = textureSize.x / m_frameSize.x;
    m_animationCount = textureSize.y / m_frameSize.y;
    std::cout
      << "m_frameCount: "
      << m_frameCount
      << " m_animationCount: "
      << m_animationCount
      << "\n";

  } else {
    std::cout
      << __func__
      <<" -Texture of shape is NULL\n";
  }

}

void Animator::work()
{
  const int multiplier =
      (int)(m_frameIterator / this->m_frameCount);

  if (multiplier < this->m_frameCount)
	{
    updateShape(multiplier);

  } else {
    m_frameIterator = 0;
	}
  m_frameIterator += m_animationSpeed;
}

void Animator::work(double externalIterator)
{
  const int multiplier =
      (int)(externalIterator / this->m_frameCount);

  if (multiplier < this->m_frameCount)
	{
    updateShape(multiplier);

  } else {
		externalIterator = 0;
	}
  externalIterator += m_animationSpeed;
}

void Animator::updateShape(const int multiplier)
{
  m_shape->setTextureRect(
          sf::IntRect(
            multiplier * m_frameSize.x,
            m_selectedAnimation*m_frameSize.y,
            m_frameSize.x,
            m_frameSize.y));
}

void Animator::setAnimation(const int index)
{
  if(index < m_animationCount){
    this->m_selectedAnimation = index;
  } else {
    std::cout << __func__ << " -index to hight";
  }
}

void Animator::setAnimationSpeed(const double newSpeed)
{
  if(newSpeed > 0){
    this->m_animationSpeed = newSpeed;
  } else {
    std::cout << __func__ << " -newSpeed to hight";
  }
}

sf::Shape* Animator::getShape() const
{
  return this->m_shape;
}

Mając przed oczyma szczegóły implementacji możemy przejść do objaśnienia jak klasa ma działać. Mianowicie będziemy posiadać obiekt graficzny z biblioteki SFML który będzie posiadać wyżej wspomnianą teksturę a który jednocześnie będzie pełnił roli powierzchni na której wyświetlana jest animacja. Coś jak ekran w starym kinie. Zadaniem naszej klasy będzie przycinanie tekstury i wyświetlanie odpowiedniej klatki we właściwym momencie. Przedział czasowy między jedną a drugą klatką będzie determinowany przez wyliczaną zmienną multiplier. Oczywiście można to przerobić na używanie struktury time_t aczkolwiek na chwilę obecną proponowane rozwiązanie okaże się dla nas wystarczające.

Do działania naszej klasy potrzebujemy: wyżej wymienionego obiektu przestrzeni jak i informacji jakiej wielkości jest pojedyncza klatka/ramka animacji. W przypadku naszego pliku rozmiar pojedynczej klatki wynosi 104 na 150 pikseli. Klasa posiada dość „sprytny” mechanizm. Mianowicie na podstawie informacji o wielkości pojedynczej klatki i wielkości tekstury, potrafi ona określić z ilu klatek składa się nasza animacja oraz to, ile w naszym pliku tych animacji się znajduje. Dzięki czemu mamy do dyspozycji mechanizm przełączania animacji, indeksowanych od zera w górę. Kod funkcji głównej prezentuje się następująco:


int main()
{
  sf::RenderWindow window(
        sf::VideoMode(500, 500, 32),
        std::string("Animator Demo"),
        sf::Style::Close);

  sf::Texture playerTexture;
  playerTexture.loadFromFile("walk.png");

  sf::Vector2f oneFrameSize(104.f, 150.f);

  sf::RectangleShape shapeForAnimation;
  shapeForAnimation.setSize(sf::Vector2f(200, 250.f));
  shapeForAnimation.setOrigin(
      shapeForAnimation.getSize().x/2,
      shapeForAnimation.getSize().y/2);
  shapeForAnimation.setPosition(sf::Vector2f(250, 250.f));
  shapeForAnimation.setTexture(&playerTexture);

  Animator animator(
        &shapeForAnimation,
        oneFrameSize);

  FpsStabilizer stabilizer(60);

  double animationSpeed = 1;
  while (window.isOpen())
  {
    stabilizer.work();
    animator.work();

    sf::Event eventObj;
    while (window.pollEvent(eventObj))
    {
      if (eventObj.type == sf::Event::Closed) {
        window.close();
      }

      if(sf::Keyboard::isKeyPressed(sf::Keyboard::E)){
        animator.setAnimation(0);
      }
      if(sf::Keyboard::isKeyPressed(sf::Keyboard::Q)){
        animator.setAnimation(1);
      }

      if(sf::Keyboard::isKeyPressed(sf::Keyboard::A)){
        animationSpeed += 0.05;
        animator.setAnimationSpeed(animationSpeed);
      }
      if(sf::Keyboard::isKeyPressed(sf::Keyboard::D)){
        animationSpeed -= 0.05;
        animator.setAnimationSpeed(animationSpeed);
      }
    }

    window.clear();

    window.draw(*animator.getShape());

    window.display();
  }
  return 0;
}

Wszystko o czym pisałem wyżej zostało wykorzystane w kodzie. Tworzymy obiekt graficzny będącym płótnem na naszą animację, ładujemy teksturę, tworzymy animatora i viola, efekt wygląda tak jak poniżej. Oczywiście statyczny obrazek nie oddaje „skoku jakości” jakiego doświadczymy w przypadku dodania obsługi animacji do naszego dema.

613782

Integracja z aplikacją

Klasę animującą tekstury mamy gotową, czas na zintegrowanie rozwiązania z istniejącą aplikacją SFML/Box2D. Dotychczas proces tworzenia obiektu renderującego wyglądał tak: mamy ciało fizyczne i na jego podstawie, generujemy obiekt do renderowania. Teraz sytuacja delikatnie się komplikuje gdyż obiekt graficzny który będzie reprezentować ciało definiujemy w miejscu tworzenia animatora. Dodatkowo, do tej pory mamy już napisany spory kawałek kodu stąd chcemy aby nasze nowe rozwiązanie było kompatybilne z dotychczasowymi osiągnięciami. Po kilku przemyśleniach stwierdziłem że najlepszym rozwiązaniem będzie:

 1. Zmiana nazwy DrawablePolygonBody na DrawableBody (śmieszna ale istotna zmiana) i zrobienie z niej klasy abstrakcyjnej.
 2. Utworzenie dwóch klas pochodnych od DrawableBody: DrawableBodyGenerated i DrawableBodyAnimated, pierwsza będzie przechowywać mechanizm używany dotychczas w przykładach, druga zaś będzie korzystać z nowej klasy animatora.
 3. Zmiana nazwy funkcji getRenderShape() na getRenderBody() w klasie IdentifiedBody.

Oto jak będą wyglądać deklaracje naszych nowych klas:class DrawableBody
{
  
protected:
  const int METERES_TO_PIXELS = 50;
  const float PIXELS_TO_METERES = 0.02f;

  const float RADIANS_TO_PIXELS = 180 / b2_pi;
  const float PIXELS_TO_RADIANS = b2_pi / 180;

public:
  DrawableBody(b2Body* baseBody);

  virtual void render(sf::RenderWindow& window) const = 0;

  void setColor(sf::Color newColor);
  void setRotate(const float32 angle);
  void setTexture(sf::Texture& texture);
  void setPosition(const float32 x, const float32 y);

  void setVisable(const bool value);
  bool isVisable() const;

  float  getRotate() const;
  b2Body* getBody();
  sf::Vector2f getPosition() const;

  void update();

protected:
  bool m_isVisable;
  b2Body* m_bodyPtr;

  std::shared_ptr<sf::Shape> m_renderObj;

  void synchronize(sf::Shape* view, b2Body* model) const;
};

class DrawableBodyGenerated : public DrawableBody
{
public:
  DrawableBodyGenerated(b2Body* baseBody);

  void render(sf::RenderWindow& window) const;

private:
  sf::ConvexShape* generateView(b2Body* body) const;
};

class DrawableBodyAnimated : public DrawableBody
{
public:
  DrawableBodyAnimated(
      b2Body* baseBody,
      Animator* animator);

  void render(sf::RenderWindow &window) const;

  Animator* getAnimator() const;

private:
  std::shared_ptr<Animator> m_animator;

};

I implementacja klas pochodnych:


DrawableBodyAnimated::DrawableBodyAnimated(
    b2Body* baseBody,
    Animator* animator)
      : DrawableBody(baseBody), m_animator(animator)
{
  m_renderObj.reset(m_animator->getShape());
}

void
DrawableBodyAnimated::render(sf::RenderWindow &window) const
{
  if(isVisable()){
    m_animator->work();
    window.draw(*m_animator->getShape());
  }
}

Animator*
DrawableBodyAnimated::getAnimator() const
{
  return m_animator.get();
}

DrawableBodyGenerated::DrawableBodyGenerated(b2Body* baseBody):
  DrawableBody(baseBody)
{
  m_renderObj =
      std::make_shared<sf::ConvexShape>(
            *generateView(m_bodyPtr));

}

void
DrawableBodyGenerated::render(sf::RenderWindow& window) const
{
  if(isVisable()){
    window.draw(*m_renderObj.get());
  }
}

sf::ConvexShape*
DrawableBodyGenerated::generateView(b2Body* body) const
{

  sf::ConvexShape* bodyView = new sf::ConvexShape();
  bodyView->setFillColor(sf::Color::White);

  for (b2Fixture* fixturePtr = body->GetFixtureList();
      fixturePtr != nullptr; fixturePtr = fixturePtr->GetNext())
  {

    b2Shape* shapeBuffer = fixturePtr->GetShape();
    if(shapeBuffer->m_type == b2Shape::Type::e_polygon)
    {
      b2PolygonShape* realBodyShape = static_cast<b2PolygonShape*>(shapeBuffer);

      const int vertexCount = realBodyShape->GetVertexCount();
      bodyView->setPointCount(vertexCount);

      for (int i = 0; i < vertexCount; ++i)
      {
        b2Vec2 currVerts = realBodyShape->GetVertex(i);

        float posX = currVerts.x * METERES_TO_PIXELS;
        float posY = currVerts.y * METERES_TO_PIXELS;

        bodyView->setPoint(i, sf::Vector2f(posX, posY));
      }

      bodyView->setOrigin(0, 0);
    }
  }

  return bodyView;
}

Ot proste wydzielenie konkretnej funkcjonalności i przeniesienie ich do nowych klas. Dodatkowo DrawableBody jest teraz abstrakcyjną przez co musimy zmodyfikować funkcje createArea() w której to używaliśmy DrawablePolygonBody/DrawableBody tak aby od teraz używać w niej nowej klasy DrawableBodyGenerated. Funkcja startowa naszego przykładu będzie wyglądać tak:


int startExample()
{
  sf::RenderWindow* windowItem =
            new sf::RenderWindow(
              sf::VideoMode(800, 600, 32),
              std::string("SFML/Box2D - tech demo"),
              sf::Style::Default);

  std::shared_ptr<sf::RenderWindow> window(windowItem);
  std::shared_ptr<ControlKeys>playerControl(new ControlKeys());

  FpsStabilizer stabilizer(60);

  /* Map section. */
  ContactDetector myContactLister;
  std::unique_ptr<b2World> myWorld(createWorld());
  myWorld.get()->SetContactListener(&myContactLister);

  Assets::Resources resources("data.zip");

  std::vector<IdentifiedBody> listWorldBodies;

  createArea(myWorld.get(), listWorldBodies, resources);

  /* Player item. */
  sf::Texture playerTexture;
  if(!playerTexture.loadFromFile("walk.png")){
    std::cout << __func__ << " -walki.png problem\n";
  }

  sf::Vector2f oneFrameSize(104.f, 150.f);
  sf::Vector2f playerBodySize(75.f, 100.f);

  sf::RectangleShape shapeForAnimation;
  shapeForAnimation.setSize(playerBodySize);
  shapeForAnimation.setOrigin(
      shapeForAnimation.getSize().x/2,
      shapeForAnimation.getSize().y/2);
  shapeForAnimation.setPosition(sf::Vector2f(250, 250.f));
  shapeForAnimation.setTexture(&playerTexture);

  MovableBody playerItem(
          new DrawableBodyAnimated(
            createDynamicBody(
              myWorld.get(),
              playerBodySize.x,
              playerBodySize.y),
            new Animator(
                &shapeForAnimation,
                oneFrameSize)),
        BodyUserData::Type::Player);

  playerItem.getRenderBody()->setPosition(400.f, 10.f);
  playerItem.getMover()->setJumpForce(4.5f);

  /* Enemy A. */
  MovableBody enemyItem(
        new DrawableBodyGenerated(
            createDynamicBody(myWorld.get(), 90, 60)),
        BodyUserData::Type::Enemy);

  enemyItem.getRenderBody()->setTexture(
        *resources.getTexture(Assets::Textures::Enemy));

  enemyItem.getRenderBody()->setPosition(600.f, 50.f);
  enemyItem.getMover()->setJumpForce(3.f);
  enemyItem.getMover()->setMaxSpeed(2.5f);

  /* Enemy B. */
  MovableBody enemyItemB(
        new DrawableBodyGenerated(
            createDynamicBody(myWorld.get(), 90, 60)),
        BodyUserData::Type::Enemy);

  enemyItemB.getRenderBody()->setTexture(
        *resources.getTexture(Assets::Textures::Enemy));

  enemyItemB.getRenderBody()->setPosition(150.f, 50.f);
  enemyItemB.getMover()->setJumpForce(3.f);
  enemyItemB.getMover()->setMaxSpeed(2.5f);

  /* Ewidencja wrogow. */
  std::vector<MovableBody> listEnemies;
  listEnemies.push_back(enemyItem);
  listEnemies.push_back(enemyItemB);

  sf::Color backgroundColor;
  while(window->isOpen())
  {

    /* OTHER */
    stabilizer.work();
    backgroundColor = sf::Color::Black;
    for(MovableBody& item : listEnemies){
      item.getRenderBody()->setColor(sf::Color::White);
    }

    /* EVENTS */
    sf::Event myEvent;
    while(window->pollEvent(myEvent))
    {
      if(myEvent.type == sf::Event::Closed){
        window->close();
      }
    }

    if(sf::Keyboard::isKeyPressed(playerControl->MOVE_JUMP))
    {
      playerItem.getMover()->move(
            BodyMover::Direction::Jump);
    }

    if(sf::Keyboard::isKeyPressed(playerControl->MOVE_RIGHT))
    {
      playerItem.getMover()->move(
            BodyMover::Direction::Right);

      DrawableBodyAnimated* ptr =
          (DrawableBodyAnimated*)playerItem.getRenderBody();

      ptr->getAnimator()->setAnimation(0);

    }

    if(sf::Keyboard::isKeyPressed(playerControl->MOVE_LEFT))
    {
      playerItem.getMover()->move(
            BodyMover::Direction::Left);

      DrawableBodyAnimated* ptr =
          (DrawableBodyAnimated*)playerItem.getRenderBody();

      ptr->getAnimator()->setAnimation(1);
    }

    /* BOX2D */
    beforeGameLoop(*myWorld.get());

    for(auto& enemyItem : listEnemies)
    {
      break;
    }

    const bool contactCondition =
        (!myContactLister.isContactListIsEmpty()) &&
          myContactLister.isContactListContains(
            ContactDetector::Contact::Type::PlayerTouchEnemy);

    if(contactCondition)
    {
      std::vector<ContactDetector::Contact::Info> enemyContacts =
          myContactLister.getContactList(
            ContactDetector::Contact::Type::PlayerTouchEnemy);

      if(!enemyContacts.empty()){

        for(auto& contact : enemyContacts)
        {
          break;
        }
      }
    }

    /* RENDER */
    window->clear(backgroundColor);

    playerItem.getRenderBody()->update();
    playerItem.getRenderBody()->render(*window);

    for(auto& item : listEnemies){
      item.getRenderBody()->update();
      item.getRenderBody()->render(*window);
    }

    for(auto& item : listWorldBodies){
      item.getRenderBody()->render(*window);
    }

    window->display();
  }
  return 0;
}

Po analizie nowych klas i poprzedniego przykładu duża cześć kodu powinna być zrozumiała. Jako że to pierwsze podejście integracji mechanizmów: plik tekstury na "żywcem" pobieramy z pliku a nie przez Assets::Resources. Co może budzić pewne zastrzeżenie to sposób w jaki pobieramy obiekt animatora. W ciemno zakładamy że obiekt DrawableBody jaki zawarty jest w playerItem jest na pewno typu DrawableBodyAnimated. Niestety żaden intaceof nas w tej sytuacji nie poratuje. Dodatkowo animacje zmieniamy też z dużym kredytem zaufania gdyż nie wiemy jaka animacja kryje się pod indeksem 1 czy 0. W tym miejscu pojawia się wymóg unifikowania i świadomego wykorzystania plików tekstur do animacji. Jeżeli w tekście nie zapomniałem o czymś wspomnieć, efekt naszej aplikacji powinien wyglądać następująco:

613793

Jak zawsze, dzięki za uwagę!

GryProgramowanieHobby
Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)