Blog (6)
Komentarze (3)
Recenzje (0)
@blindroodZrestartuj komputer i kontynuuj skrypt

Zrestartuj komputer i kontynuuj skrypt

22.04.2011 17:09, aktualizacja: 04.02.2012 18:00

Czasami bywa tak, że działania wykonywane przez nas wymagają restartu komputera. Systemy Windows Server z założenia nie powinny być restartowane jednak instalacja pewnych głównych modułów (Active Directory itp.) wymaga restartu. W przypadku maszyn klienckich może to być dla przykładu wpięcie hosta do domeny. A co jeśli chcemy napisać skrypt, który gdzieś w środku swojego działania będzie wymagał restartu komputera? Zadanie można wykonać w prosty sposób. 1. Dzielimy nasz skrypt na 2 pliki. Pierwszy skrypt kończy się restartem komputera a drugi wykonuje to, co powinniśmy wykonać po restarcie. 2. Prosimy Pana Windowsa o wykonanie drugiego skryptu podczas ponownego uruchamiania się systemu (dokładniej to podczas pierwszego logowania po restarcie) 3. Restartujemy

Jest taki klucz rejestru systemowego, z którego system pobiera wszystkie wpisy przy starcie systemu, wykonuje je i usuwa z tej listy. Pozwala to na jednorazowe uruchomienie aplikacji(często tak robią różne instalatory oprogramowania). Zwie się on:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

Naszym zadaniem więc jest dodanie do tego klucza wpisu, który odpali nam drugi skrypt.

Przy okazji trzeba poruszyć kwestię dostępu do rejestru w Powershell'u. Działa to na takiej samej zasadzie jak dostęp do partycji. Można przeglądać klucze tak samo jak katalogi , dzięki czemu zaciera się różnica pomiędzy zbiorami danych. Przykładowe komendy:

Aby wejść do rejestru systemu wykonujemy polecenie
Set-Locatiom hklm:
albo krócej
cd hklm:
Za pomocą tych komend możemy także wejść do poszczególnych węzłów
cd Software
Możemy wylistować zawartość węzła
Get-Childitem
Albo krócej
dir
Jeszcze krócej
ls

Wracamy do meritum. Wpis dodajemy poleceniem:

New-ItemProperty -Path 'HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce' -Name "jakas_nazwa" -Value "sciezka\do\powershell.exe -File D:\dir\scriptname.ps1"

Mamy wszystko co potrzeba, piszemy zatem skrypt (kodujemy/kodzimy/skrytpujemy niepotrzebne skreślić) Trochę problemów sprawia przekazanie do wykonania bloku poleceń. Musi on być w nawiasach klamrowych oraz być poprzedzony ampersandem '&'

function Continue-AfterRestart{
	param(
	[string]$Path,
	[ScriptBlock]$Scriptblock,
	[switch]$Restart
	)
	try{
	if($Path)
	{
	if(Test-Path $Path){
		New-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce" -Name "ScriptContinuation" -Value "C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -File $Path" | Out-Null
	}
	}
	elseif($Scriptblock){
		New-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce" -Name "ScriptContinuation" -Value "C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -command `"& `{$Scriptblock`}`"" | Out-Null
	}
	else{
		Write-Host "An error occured. Please verify given parameters"
		Return
	}
	}catch{
		Write-Host "An error occured. Please verify given parameters"
		Return
	}
	if($Restart){Restart-Computer}
}

Przykład użycia

Continue-AfterRestart -Path "C:\Script\scrip2.ps1" -Restart
Continue-AfterRestart -Scriptblock {Read-Host "Echo"}

Można zamiast hklm użyć hkcu. Skrypt także się wykona po restarcie, ale tylko wtedy, gdy zaloguje się ten sam użytkownik, który dodawał wpis.

Windows
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (11)