Blog (20)
Komentarze (368)
Recenzje (0)

Debian + Nginx + PHP5 + MySQL - prosta instalacja

Strona główna@djgrzenioDebian + Nginx + PHP5 + MySQL - prosta instalacja
28.03.2012 16:14

Przygotowanie systemu

Gdy już mamy w systemie aktualna listę dostępnych pakietów, warto by nasz system zaktualizować, więc:

root@linux:~# apt-get upgrade

Robiąc strony internetowe dobrze jest mieć lokalnie serwer www na komputerze. Opiszę tutaj szybka instalacja Nginx-a wraz z MySQL oraz PHP5.

Na początek instalujemy dodatkowe pakiety wg. Uznania. W moim przypadku są to mc, screen, vim i kilka innych przydatnych programów

root@linux:~# apt-get install vim-nox screen mc curl htop bind9utils

Akceptujemy informacje instalatora.

4 upgraded, 90 newly installed, 0 to remove and 17 not upgraded.
Need to get 59.6MB of archives.
After this operation, 166MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]?

Warto przekonfigurować domyślnego shella.

root@linux:~# dpkg-reconfigure dash
Use dash as the default system shell (/bin/sh)? <-- No

Instalujemy bazę danych.

root@linux:~# apt-get install mysql-client mysql-server openssl

Podczas konfiguracji pakietu MySQL Server, kreator zapyta nas jakie chcemy mieć domyślne hasło do serwera.

Jeżeli serwer bazy danych mamy na innej maszynie można zmienić adres na jakim ma nasłuchiwać. Domyślnie jest to localhost. Wiec musimy dokonać zmiany w pliku /etc/mysql/my.cnf. Szukamy odpowiedniej linii i ją komentujemy lub zmieniamy localhost na IP naszej maszyny.

root@linux:~# vi /etc/mysql/my.cnf
#bind-address      = 127.0.0.1

Wykonujemy restart i sprawdzamy jak nasłuchuje serwer MySQL.

/etc/init.d/mysql restart
netstat -tap | grep mysql
root@linux:~# netstat -tap | grep mysql
tcp    0   0 *:mysql     *:*      LISTEN  10617/mysqld

Jak widać serwer nasłuchuje na wszystkich adresach i kartach sieciowych naszej maszyny.

Czas na serwer webowy oraz PHP

apt-get install nginx
apt-get install php5-cgi spawn-fcgi php5-gd php-pear php5 php5-common php5-gd php5-mysql php5-imap php5-curl php5-pgsql php5-cli php5-mcrypt mcrypt php5-imagick imagemagick 

Pliki startowe dla fastcgi PHP

touch /usr/bin/php-fastcgi
vim /usr/bin/php-fastcgi

zawartość pliku:

#!/bin/sh
/usr/bin/spawn-fcgi -a 127.0.0.1 -p 9000 -C 6 -u www-data -f /usr/bin/php5-cgi

A teraz plik startowy

touch /etc/init.d/php-fastcgi
vim /etc/init.d/php-fastcgi

Zawartość pliku:

#!/bin/bash
PHP_SCRIPT=/usr/bin/php-fastcgi
FASTCGI_USER=www-data
RETVAL=0
case "$1" in
start)
su - $FASTCGI_USER -c $PHP_SCRIPT
RETVAL=$?
;;
stop)
killall -9 php5-cgi
RETVAL=$?
;;
restart)
killall -9 php5-cgi
su - $FASTCGI_USER -c $PHP_SCRIPT
RETVAL=$?
;;
*)
echo "Usage: php-fastcgi {start|stop|restart}"
exit 1
;;
esac
exit $RETVAL

Dodajemy autostart PHP przy starcie maszyny:

update-rc.d php-fastcgi defaults

Uruchamiamy PHP fastcgi

/etc/init.d/php-fastcgi start

Konfiguracja Nginx-a

W katalogu: /etc/nginx/sites-enabled utowrzymy sobie plik naszej domeny: domena.pl oraz ustawimy połączenie do fastcgi dla plików php

touch /etc/nginx/sites-enabled/domena.pl
vim /etc/nginx/sites-enabled/domena.pl

Przykładowa zawartość pliku.

server {
  listen  80;
  server_name domeny.pl www.domena.pl; #nazwa domeny można dać *.domena.pl dla wildcarda
  access_log /var/log/access.log; #access logi
  error_log /var/log/error.log; # error logi
  server_tokens off; # ukrywa wersje nginx-a

  location / {
    root  /var/www; # katalog root strony www
    index index.html index.php; # jakie plik sa indeksem strony
  }

  location ~ \.php$ {
    root /var/www; # katalog root strony www
    set $script $uri;
    set $path_info "";
    if ($uri ~ "^(.+\.php)(/.+)") {
     set $script $1;
     set $path_info $2;
    }
    include /etc/nginx/fastcgi_params;
    fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$script;
    fastcgi_param SCRIPT_NAME $script;
    fastcgi_param PATH_INFO $path_info;
    }

}

I to wszystko :) restartujemy serwer i działamy.

/etc/init.d/nginx restart
Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (23)