Blog (3)
Komentarze (3)
Recenzje (0)

Poradnik: systemd — cz. 3

Strona główna@mariushkoPoradnik: systemd — cz. 3
10.11.2015 18:07

WstępKontynuacja dwóch poprzednich części: 12.

Uruchamianie poleceń

Już ustaliliśmy, że najprostszy serwis to:

bDUlFCBj
[Service]ExecStart=/usr/local/bin/script.sh

Pytanie: a jeśli potrzebuje uruchomić jakieś polecenie tylko raz, to czy muszę tworzyć plik serwisu? Nie... Tak wygląda polecenie "ls /root" uruchomione bezpośrednio w systemd:

# systemd-run ls /rootRunning as unit run-18402.service.

# systemctl status -l run-18402.service run-18402.service Loaded: not-found (Reason: No such file or directory) Active: inactive (dead)

bDUlFCBp

lis 10 14:33:35 archer systemd1: Started /usr/bin/ls /root. lis 10 14:33:35 archer ls18407: docker.iptables lis 10 14:33:35 archer ls18407: lista.org lis 10 14:33:35 archer ls18407: lista.txt /code

Jeden z plusów uruchomienia jakiegoś skryptu lub polecenia jako unitu jest fakt, że możemy teraz korzystać z własności systemd - m.in. przejrzeć log:

# journalctl -u run-18402.service-- Logs begin at wto 2015-06-23 13:50:59 CEST, end at wto 2015-11-10 14:33:35 CET. --lis 10 14:33:35 archer systemd[1]: Started /usr/bin/ls /root.lis 10 14:33:35 archer ls[18407]: docker.iptableslis 10 14:33:35 archer ls[18407]: lista.orglis 10 14:33:35 archer ls[18407]: lista.txtlis 10 14:33:35 archer ls[18407]: pliklis 10 14:33:35 archer ls[18407]: plik1lis 10 14:33:35 archer ls[18407]: plik2lis 10 14:33:35 archer ls[18407]: plik.shlis 10 14:33:35 archer ls[18407]: yyy.txt

To chyba dobry czas, by powiedzieć sobie parę zdań o journald.

Logowanie - journald

Systemd zawiera usługę odpowiedzialną za zbieranie logów. W systemach Red Hat w celu utrzymania kompatybilności równolegle działa usługa "rsyslog". W Arch Linux możesz spokojnie skupić się na "journald", a dokładnie na usłudze "systemd-journald". Journald przechowuje logi w postaci binarnej i domyślnie są przechowywane w ulotnym katalogu /run, czyli giną podczas restartu maszyny... Możemy równolegle przechowywać je - jak robi Red Hat - w "rsyslogu", albo zrobić tak:

bDUlFCBq
# mkdir /var/log/journal/# chgrp systemd-journal /var/log/journal/# chmod 2755 /var/log/journal/# killall -USR1 systemd-journald

Przeglądamy log poleceniem:

# journalctl

Ostatnie 10 lub N linii:

bDUlFCBr
# journalctl -n [N]

Pokaż logi o priorytecie "err" (priorytety jak w rsyslog):

# journalctl {-p|--priority} err

Monitorowanie logu w trybie ciągłym - coś jak "tail -f":

bDUlFCBs
# journalctl -f

Logi od dnia do dnia:

# journalctl --since "2014-02-10 20:30:00"# journalctl --since "2014-02-10 20:30:00" --until "2014-02-11 20:30:00"# journalctl --since {yesterday,today,tomorrow}

Logi w journal nie są "płaskie", jak w rsyslogu. Dodaj opcję "-o verbose" a zobaczysz, iż wpisy w journald mają postać rekordu:

# journalctl -n 1 -o verbose-- Logs begin at wto 2015-06-23 13:50:59 CEST, end at wto 2015-11-10 14:33:35 CET. --wto 2015-11-10 14:33:35.842591 CET [s=52fe4d852ffc4d83bd7ba37d30b85d68;i=18b6e;b=4e42413b402a4241b59d6b665776c144;m=11daf8b02b0;t=5242fc1ba8751;x=847c4d27c2cb86c8]  _TRANSPORT=syslog  _SYSTEMD_SLICE=system.slice  _MACHINE_ID=998523018d824208a4de0c4af4f2fbd8  _HOSTNAME=archer  _CAP_EFFECTIVE=0  PRIORITY=5  SYSLOG_FACILITY=10  SYSLOG_IDENTIFIER=polkitd  _UID=102  _GID=102  _COMM=polkitd  _EXE=/usr/lib/polkit-1/polkitd  _CMDLINE=/usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug  _SYSTEMD_CGROUP=/system.slice/polkit.service  _SYSTEMD_UNIT=polkit.service  _BOOT_ID=4e42413b402a4241b59d6b665776c144  SYSLOG_PID=569  _PID=569  MESSAGE=Unregistered Authentication Agent for unix-process:18402:122701076 (system bus name :1.270, object path /org/freedesktop/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale pl_PL.utf8) (disconnected from bus)  _SOURCE_REALTIME_TIMESTAMP=1447162415842591

Czyli dla każdego wpisu do logu mamy informacje o jego pochodzeniu i kontekscie. Wynik tego polecenia zawiera pola m.in. takie jak: UID, GID, SYSTEMDSLICE, PID, COMM, EXE, CMDLINE, SYSTEMDCGROUP, SYSTEMDUNIT. Można użyć tych pól do zapytań np:

# journalctl _COMM=sshd# journalctl _PID=567# journalctl _TRANSPORT=kernel# journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service

Zapytanie o log danego unitu:

# journalctl -u name.type

Log z ostatniego bootowania:

# journalctl -b [0]

Log z poprzedniego bootowania

# journalctl -b -1

TIP1: Przekazywanie logu na 12-sty wirtualny terminal:

# cat /etc/systemd/journald.conf.d/fw-tty12.conf[Journal]ForwardToConsole=yesTTYPath=/dev/tty12MaxLevelConsole=infoEOF

TIP2: Jak dobrać się do logów z zamontowanego dysku zewnętrznego?:

# journalctl -D /mnt/var/log/journal -xe

TIP3: Domyślnie polecenie journalctl obcina zbyt długie linie. Można to zmienić: Domyślne parametry pagera "less" to FRSXMK, pomiń "S", aby linie były wyświetlane w całości, np:

# SYSTEMD_LESS=FRXMK journalctl

lub ustaw zmienną środowiskową SYSTEMDLESS na stałe w /etc/profile.d lub ~/.bashprofile:

# export SYSTEMD_LESS=FRXMK

Czas

Serwer czasu, czyli usługa odpowiedzialna za synchronizację czasu na naszym serwerze to teraz "chrony", a nie jak kiedyś "ntp". Zainstaluj "chrony" i uaktualnij plik konfiguracyjny, np: dodając wpisy do pliku:

# grep "^server " /etc/chrony.conf server 0.pl.pool.ntp.org iburstserver 1.pl.pool.ntp.org iburstserver 2.pl.pool.ntp.org iburstserver 3.pl.pool.ntp.org iburst

Następnie możemy uruchomić usługę chrony:

# systemctl enable chronyd# systemctl start chronyd

Weryfikacja poprawności działania usługi chrony:

# chronyc sources -v

Teraz możemy sprawdzić naszą konfigurację systemd:

 # timedatectl [status]   Local time: wto 2015-11-10 15:16:37 CET Universal time: wto 2015-11-10 14:16:37 UTC    RTC time: wto 2015-11-10 14:16:37    Time zone: Europe/Warsaw (CET, +0100) Network time on: yesNTP synchronized: yes RTC in local TZ: no

Plik strefy czasowej jest tu:

# file /etc/localtime/etc/localtime: symbolic link to /usr/share/zoneinfo/Europe/Warsaw

Ustaw strefę:

# timedatectl list-timezones# timedatectl set-timezone Europe/Warsaw

Ustaw czas "ręcznie":

# timedatectl set-time 9:00:00

Włącz/wyłącz synchronizację z NTP:

# timedatectl set-ntp {true|false|0|1|on|off}

Domyślnie Real Time Clock jest ustawiony na UTC ("yes"), ale możesz go przestawić na "localtime" ("no"). Nie wiem, po co, bo wszystkie serwery czasu działają wg UTC.

# timedatectl set-local-rtc {true|false|0|1|on|off}

Locale - personalizacja

Pliki konfiguracyjne:

/etc/locale.conf/etc/vconsole.conf/etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf

Rozpoznanie:

# localectl status  System Locale: LANG=pl_PL.utf8    VC Keymap: pl2   X11 Layout: pl    X11 Model: pc105   X11 Options: terminate:ctrl_alt_bksp

# localectl list-locales | grep -i pl pl_PL pl_PL.iso88592 pl_PL.utf8 [/code]

Ustawienie polskich "lokali":

# localectl set-locale LANG=pl_PL.utf8

Zmiana ustawień klawiatury "systemowej" (nie X11!!!):

# localectl list-keymaps | grep -i pl# localectl set-keymap pl2

Jeśli jednak chcesz koniecznie ustawić inny układ dla X11 (uwaga: polecenie automatycznie konwertuje i zmienia układ klawiatury systemowej):

# localectl set-x11-keymap pl

Bez konwertowania (tylko X11):

# localectl --no-convert set-x11-keymap pl

Uwaga: Z tego wniosek iż prościej najpierw zmienić ustawienia klawiatury dla X11, potem systemowej.

Hostname

Wg Red Hat: "hostname" to maksymalnie 64 znakowy ciąg znaków. Red Hat rekomenduje aby "hostname" był formatu FQDN (fully-qualified domain name), czyli np: host.example.com, czyli taki, jaki używany jest w usłudze DNS.

Dalsze rekomendacje to: - tylko małe litery (7 bit ASCII) - bez spacji i kropek - użycie "" też może być problematyczne, szczególnie przy starszych systemach

Polecenie "hostnamectl" ograniczy Cię do: "a-z", "A-Z", "0-9", “-”, “”, “.”, a kropka nie może występować na końcu, początku lub obok siebie.

# hostnamectl [status]

Chcesz zmienić "hostname"?:

# hostnamectl set-hostname host.example.com

lub

# echo host.example.com > /etc/hostname# systemctl restart systemd-hostnamed

Pliki tymczasowe

man tmpfiles.d

Systemd posiada podsystem odpowiedzialny za utrzymywanie plików, linków symbolicznych i katalogów tymczasowych.

systemd-tmpfiles-setup

Systemd podczas startu uruchamia usługę "systemd-tmpfiles-setup", która uruchamia polecenie:

/usr/bin/systemd-tmpfiles --create --remove --boot --exclude-prefix=/dev

Opcje:

 • --create - tworzy brakujące pliki, katalogi, linki
 • --remove - usuwa przeznaczone do usunięcia pliki, katalogi, linki
 • --boot - wykonuje operację przeznaczone do wykonania tylko podczas uruchamiania systemu
 • --clean - wykonuje "czyszczenie" plików i katalogów
 • --exclude-prefix=/dev - pomija wszelkie pliki urządzeń

Polecenie to zaczytuje konfigurację z:

 • /usr/lib/tmpfiles.d/.conf - dostarczone przez pakiet (nie zmieniać!!!)
 • /etc/tmpfiles.d/conf - tam umieszczamy naszą twórczość

Pliki, katalogi i linki zaznaczone do usunięcia, zostają usunięte. Pliki, katalogi i linki zaznaczone do utworzenia zostają stworzone (z niezbędną korektą uprawnień).

systemd-tmpfiles-clean

System może działać długo, więc dodatkowo skonfigurowany jest "timer" systemd-tmpfiles-clean.timer:

[Timer]OnBootSec=15minOnUnitActivateSec=1d

Timer ten 15 minut po uruchomieniu systemu (i następnie raz na dobę) uruchomi usługę o tej samej nazwie: systemd-tmpfiles-clean.service, a usługa ta uruchomi polecenie:

# systemd-tmpfiles --clean

Uwaga:  Jak wiadomo mamy czasy: mtime (data modification), ctime (change status) i atime (access). Plik/katalog uznaje się za "przestarzały" jeśli WSZYSTKIE te czasy spełniają tej warunek.

Pliki konfiguracyjne składają się z 6 kolum: "type path mode uid gid age argument"

Type - rodzaje operacji:

 • d - stwórz katalog, jeśli go nie ma
 • D - stwórz lub wyczyść katalog
 • f - stwórz plik
 • F - stwórz plik lub go wyczyść
 • L - stwórz symlink jeśli nie istnieje

Przykłady:

 d /run/systemd/seats 0755 root root - D /home/student 0700 student student 1d L /run/fstablink - root root - /etc/fstab L+ /etc/mtab - - - - ../proc/self/mounts # Unlink the X11 lock files r! /tmp/.X[0-9]*-lock

Opcja z '!' - można uruchomić tylko przy starcie systemu (--boot). Bez wykrzyknika uważa się, żę można bezpiecznie wykonywać zadanie kiedykolwiek. Znak "+" oznacza, że jeśli plik/katalog/link istnieje, to zostanie zastąpiony nowym. (uwaga: link potrafi zastąpić plik lub katalog)

Możesz stworzyć własny plik konfiguracyjny i przetestować go poleceniami ("czyszczenie", "tworzenie" lub "usuwanie" plików/katalogów)

# systemd-tmpfiles --clean /etc/tmpfiles.d/your_file.conf# systemd-tmpfiles --create /etc/tmpfiles.d/your_file.conf# systemd-tmpfiles --remove /etc/tmpfiles.d/your_file.conf

Oczywiście, po zmianie konfiguracji należy powiadomić o tym systemd:

 # systemctl daemon-reload # systemctl restart systemd-tmpfiles-clean

D-Bus / kdbus

Tu jest dokładny opis, jak działają obie szyny.

D-bus - mechanizm (szyna) pozwalający na komunikację między procesami (inter-process communication (IPC)) i zdalne wywoływanie procedur (remote procedure call (RPC)) Systemd nie jest już zależny od biblioteki "libdbus". Cała komunikacja z szyną ma miejsce poprzez nową bibliotekę: sd-bus. Kiedy obsługa kdbus jest włączona (domyślnie jeszcze nie jest - może w 2016 roku) wtedy proces PID=1 konfiguruje szynę systemową i włącza obsługę unitów typu "busname", które mają za zadanie enkapsuować odwołania do kdbus.

Cel jest prosty: - zastąpić d-bus nową szyną: kdbus - szyna ta ma działać na "wczesnym" etapie uruchamiania systemu

Wylistowanie wszystkich ("unique names" i "well-known names") szyn:

# busctl

Wylistowanie tylko "unikalnych":

 # busctl list --unique

Wylistowanie tylko dobrze znanych

 # busctl list --acquired

Wylistowanie wszystkich usług w postaci drzewa:

# busctl tree(...)Service org.freedesktop.PolicyKit1:L¦/org L¦/org/freedesktop  L¦/org/freedesktop/PolicyKit1   L¦/org/freedesktop/PolicyKit1/Authority

Service org.fedoraproject.FirewallD1: L¦/org L¦/org/fedoraproject L¦/org/fedoraproject/FirewallD1 L¦/org/fedoraproject/FirewallD1/config +¦/org/fedoraproject/FirewallD1/config/icmptype - +¦/org/fedoraproject/FirewallD1/config/icmptype/0 (...) /code

Wylistowanie jednej usługi:

 # busctl tree org.freedesktop.login1L¦/org/freedesktop/login1 +¦/org/freedesktop/login1/seat - +¦/org/freedesktop/login1/seat/seat0 - L¦/org/freedesktop/login1/seat/self +¦/org/freedesktop/login1/session - +¦/org/freedesktop/login1/session/c1 - L¦/org/freedesktop/login1/session/self L¦/org/freedesktop/login1/user  +¦/org/freedesktop/login1/user/_1000  L¦/org/freedesktop/login1/user/self

Konkretnie o konkretnej usłudze:

# busctl introspect org.freedesktop.login1 /org/freedesktop/login1/user/_1000NAME                TYPE   SIGNATURE RESULT/VALUE               FLAGSorg.freedesktop.DBus.Introspectable interface -     -                    -.Introspect             method  -     s                    -org.freedesktop.DBus.Peer      interface -     -                    -.GetMachineId            method  -     s                    -.Ping                method  -     -                    -org.freedesktop.DBus.Properties   interface -     -                    -.Get                method  ss    v                    -.GetAll               method  s     a{sv}                  -.Set                method  ssv    -                    -.PropertiesChanged         signal  sa{sv}as -                    -org.freedesktop.login1.User     interface -     -                    -.Kill                method  i     -                    -.Terminate             method  -     -                    -.Display              property (so)   "c1" "/org/freedesktop/login1/session... emits-change.GID                property u     1000                   const.IdleHint              property b     false                  emits-change.IdleSinceHint           property t     0                    emits-change.IdleSinceHintMonotonic       property t     0                    emits-change.Linger               property b     false                  -.Name                property s     "mb"                   const.RuntimePath            property s     "/run/user/1000"             const.Service              property s     "user@1000.service"           const.Sessions              property a(so)   1 "c1" "/org/freedesktop/login1/sessi... emits-change.Slice               property s     "user-1000.slice"            const.State               property s     "active"                 -.Timestamp             property t     1438083988241975             const.TimestampMonotonic         property t     24245141                 const.UID                property u     1000                   const

/code

Pobranie wartości dowolnego parametru:

# busctl get-property org.freedesktop.login1 /org/freedesktop/login1/user/_1000  org.freedesktop.login1.User Sessionsa(so) 1 "c1" "/org/freedesktop/login1/session/c1"

kdbus

Na ten moment kdbus nie jest domyślną szyną systemową, ale możesz wymusić jej użycie dodając w programie ładującym (GRUB) parametr "kdbus=1". Zmodyfikuj w pliku /etc/default/grub zmienną GRUBCMDLINELINUXDEFAULT dodając "kdbus=1", a następnie uaktualnij konfigurację GRUB poleceniem:

(Arch Linux)# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

Po restarcie sprawdź, czy opcja ta faktycznie miała zastosowanie:

 # cat /proc/cmdlineBOOT_IMAGE=/vmlinuz-4.2.0-0.rc5.git3.1.fc24.x86_64 (...) kdbus=1

Upewniamy się, czy mamy (automatycznie) zamontowany specjalny system plików:

# mount | grep kdbuskdbusfs on /sys/fs/kdbus type kdbusfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)

# ls -al /sys/fs/kdbus/ total 0 dr-xr-xr-x. 2 root root 0 Aug 11 09:21 . drwxr-xr-x. 8 root root 0 Aug 11 09:21 .. dr-xr-xr-x. 2 root root 0 Aug 11 09:21 0-system dr-x------. 2 root root 0 Aug 11 09:25 0-user -rw-rw-rw-. 1 root root 0 Aug 11 09:21 control

# ls -al /sys/fs/kdbus/0-system/ total 0 dr-xr-xr-x. 2 root root 0 Aug 11 09:21 . dr-xr-xr-x. 2 root root 0 Aug 11 09:21 .. -rw-rw-rw-. 1 root root 0 Aug 11 09:21 bus

# ls -al /sys/fs/kdbus/0-user/ total 0 dr-x------. 2 root root 0 Aug 11 09:25 . dr-xr-xr-x. 2 root root 0 Aug 11 09:21 .. -rw-------. 1 root root 0 Aug 11 09:25 bus [/code]

Uwaga: Jeśli kolumna DESCRIPTION (wynik polecenia "busctl") jest niepusta, to używasz kdbus!!! Dodatkowo prawidłowe załadowanie modułu 'kdbus' dodatkowo można zweryfikować potwierdzając istnienie katalogu: /sys/fs/kdbus/0-system

Podsumowanie

Jak widać mówienie o systemd jak o menadżerze usług to "małe" niedomówienie... W następnej części kontenery "nspawn" i zarządzanie siecią "networkd".

Udostępnij:
bDUlFCCf