Chcesz uruchomienia Rejestru Niedozwolonych Stron? Trwają właśnie dyskretne konsultacje w tej sprawie

Strona główna Aktualności
image

O autorze

Czy słyszeliście może o trwających konsultacjach publicznych ustawy hazardowej? My też nie słyszeliśmy – i gdybyśmy nie odwiedzili stron Fundacji Panoptykon, pewnie do dziś by tak pozostało. Przez rozpoczęcie konsultacji publicznych Ministerstwo Finansów rozumie bowiem dziś opublikowanie gdzieś po cichu dokumentu z projektem ustawy. A przecież to kolejny, po ustawie antyterrorystycznej dokument, który radykalnie wpłynie na wolność obiegu informacji w naszym kraju. Skoro jednak Ministerstwo Finansów w taki czy inny sposób te publiczne konsultacje ogłosiło, to skorzystajmy wszyscy z szansy, by przekazać ministrowi Szałamasze swoje opinie na temat ustawy. W końcu w okrężny sposób wprowadza Rejestr Stron Niedozwolonych, czyli spis tych wszystkich zasobów sieci, do których blokowania polscy dostawcy Internetu będą ustawowo zobowiązani.

Sposobu ogłaszania konsultacji publicznych nad projektami ustaw nigdzie nie sformalizowano, jednak gdy do takich w praktyce legislacyjnej dochodziło, to zwykle odpowiedzialne ministerstwo ogłaszało ich rozpoczęcie w mediach, wskazując termin trwania i adres, na który zainteresowani swoje opinie mogą przekazać. Opinie te były publikowane, a istotnym uwagom zgłaszanym przez obywateli towarzyszyły odpowiedzi przedstawicieli rządu. Następnie projekt ustawy mógł (choć nie musiał) być poprawiony z uwzględnieniem wspomnianych uwag i trafić do Rady Ministrów, a później pod obrady Sejmu.

Tym razem Ministerstwo Finansów ogłosiło konsultacje publiczne w nader dyskretny sposób. Ponad miesiąc temu opublikowało na stronach Rządowego Centrum Legislacji „Projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych i innych ustaw”. Na tym się skończyło – i gdyby Fundacja Panoptykon nie wystąpiła w zeszłym tygodniu do resortu z zapytaniem, nikt by chyba żadnej opinii nie przysłał. A tak Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od gier oficjalnie potwierdził, że wspomniany projekt ustawy jest dostępny w ramach procesu konsultacji i „od tej chwili mogą Państwo przedstawiać swoje uwagi, opinie czy też propozycje usprawnień”.

Tak więc pamiętajcie, konsultacje trwają. Możecie się wypowiedzieć kwestii tak ciekawych sformułowań jak:

 • Urządzanie gier hazardowych w Internecie, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych, jest objęte monopolem państwa (art. 5 ust. 1b),
 • Gra w pokera może być urządzana w formie turnieju gry w pokera poza kasynami gry przez podmiot nieposiadający koncesji na prowadzenie kasyna gry jeżeli (…) dokonano zgłoszenia organizacji takiego turnieju właściwemu dyrektorowi izby celnej (art. 6a ust. 2),
 • W przypadku urządzania gier hazardowych przez sieć Internet, urządzenia przetwarzające i przechowujące informacje oraz dane dotyczące tych gier hazardowych, a także ich uczestników, powinny być zainstalowane i przechowywane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (…) (art. 15d ust. 1).
 • Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet może wykorzystywać do ich urządzania wyłącznie stronę internetową, której krajowa domena najwyższego poziomu jest przypisana do polskich stron internetowych (art. 15d ust. 2).
 • Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet jest obowiązany prowadzić, w czasie rzeczywistym, w urządzeniu służącym do archiwizacji danych usytuowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, państwa członkowskiego Unii Europejskiej (…), archiwizację wszelkich danych wymienianych między tym podmiotem a uczestnikiem gier hazardowych, w tym pozwalających na ustalenie przebiegu i wyniku gier hazardowych oraz przeprowadzanych transakcji wynikających z oraz danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika gier hazardowych. (art. 15d ust. 3).
 • Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet jest obowiązany zapewnić funkcjonariuszom celnym dostęp, w tym dostęp zdalny, do danych przechowywanych w urządzeniu archiwizującym oraz udostępnić w tym celu odpowiednie narzędzia i oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo danych. (art. 15d ust. 4).
 • Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet jest obowiązany przeprowadzać transakcje wynikające z tych gier wyłącznie za pośrednictwem rachunku płatniczego lub instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych przypisanego do rachunku płatniczego. Rachunki płatnicze lub instrumenty płatnicze, muszą być obsługiwane przez krajowe lub unijne instytucje płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (art. 15e ust.1).
 • Minister Finansów prowadzi rejestr podmiotów oferujących w sieci Internet osobom przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej gry hazardowe niezgodnie z przepisami ustawy. Rejestr jest prowadzony za pomocą systemu teleinformatycznego (…) (art. 15e ust. 2).
 • Krajowe lub unijne instytucje płatnicze, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek dołożyć należytej staranności w celu uniemożliwienia swoim klientom wykonywania transakcji płatniczych na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 2 (art. 15e ust.4)

To jednak jeszcze nic. Witamy ponownie Rejestr Niedozwolonych Stron. Nowelizacja wprowadza otóż następujące zapisy:

 • Minister Finansów prowadzi Rejestr Niedozwolonych Stron, zwany dalej „Rejestrem”. Rejestr jest prowadzony za pomocą systemu teleinformatycznego i jest udostępniany w BIP MF (art. 15f ust. 1).
 • Wpisowi do Rejestru podlegają adresy elektroniczne pozwalające na identyfikację stron internetowych lub innych usług zawierających treści umożliwiające urządzanie gier hazardowych bez zezwolenia udzielonego zgodnie z przepisami ustawy lub uczestniczenie w tych grach, nazwę podmiotu urządzającego gry hazardowe bez zezwolenia oraz nazwę oferowanej gry hazardowej, zwanych dalej „niedozwolonymi stronami i usługami” (art. 15f ust. 2).
 • Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do Internetu jest obowiązany do nieodpłatnego utrudniania dostępu do niedozwolonych stron i usług przez blokowanie dostępu do adresów elektronicznych wpisanych do Rejestru; blokowanie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od udostępnienia w BIP MF informacji o wpisie adresu do Rejestru. (art. 15f ust. 3 punkt 1.)

Jak więc widzicie, ustawa, która miałaby wejść w życie 1 stycznia 2017 roku, otwarcie nakłada na dostawców Internetu obowiązek blokowania na swój koszt zakazanych przez Ministerstwo stron. Jak wyjaśniają twórcy projektu, taki Rejestr, to kolejne narzędzie walki z działalnością nielegalnych operatorów hazardowych. Piszą oni:

Adekwatnie do wcześniejszych rozwiązań proponuje się aby przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do Internetu został zobowiązany do utrudniania dostępu do stron internetowych znajdujących się w rejestrze niedozwolonych stron prowadzonym przez Ministra Finansów. Blokowanie dostępu do stron nielegalnych operatorów hazardowych zwiększy udział w rynku operatorów legalnych, skutkując wzrostem poziomu ochrony konsumentów, wpływów legalnych operatorów, a także wpływów podatkowych. Rejestr prowadzony przez Ministra Finansów podlegać będzie ciągłej aktualizacji oraz kontroli sprawowanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Dzieje się więc dokładnie to, co przewidywaliśmy wkrótce po podpisaniu przez Prezydenta ustawy antyterrorystycznej. Także i ona daje możliwość blokowania dostępu do stron internetowych. Nowelizacja ustawy o grach hazardowych jest tu kolejnym, oczekiwanym przez dużą część niechętnego hazardowi krokiem. Nic tu przecież przeciwko obywatelom, a wszystko – dla ich bezpieczeństwa i ochrony, jak to Ministerstwo Finansów objaśnia w uzasadnieniu: najważniejszym przewidywanym skutkiem wejścia w życie nowelizacji ustawy o grach hazardowych będzie podniesienie poziomu ochrony obywateli przed szkodliwymi skutkami hazardu (w szczególności najbardziej narażonych osób nieletnich).

Wymóg budowy infrastruktury informatycznej niezbędnej do blokowania stron hazardowych pozwoli już łatwo podnieść poziom ochrony obywateli przed szkodliwymi skutkami innych niedobrych dla ich zdrowia psychicznego, fizycznego, a przede wszystkim moralnego rzeczy. Spodziewać się więc drugiego podejścia do uchwały „antypornograficznej” – przypomnijmy, że zgłoszony na przełomie 2014 i 2015 roku projekt uchwały zgłoszonej przez posłów klubu Solidarna Polska miał wzywać Ministra Administracji i Cyfryzacji do przygotowania rozwiązań, które dadzą rodzicom możliwość zapewnienia swoim dzieciom bezpiecznego korzystania z Internetu, to jest Internetu bez pornografii.

Tak samo zapewne zablokowany mógłby być dostęp do takich stron jak holenderska Women On Web, która od wielu lat oferuje możliwość bezpiecznego, anonimowego kupienia pigułek poronnych z mifepristonem (RU-486), tak samo na listę z czasem można by było wpisać strony rozmaitych „aptek” internetowych oferujących np. niedopuszczone do obrotu w Polsce środki nootropowe, a gdy przyjdzie na to czas może i adresy organizacji politycznych czy związków wyznaniowych, które byłyby przez władze uznane za zagrażające obywatelom, w szczególności dzieciom.

Ważne tylko, by infrastruktura umożliwiająca skuteczne blokowanie Internetu znalazła się na swoim miejscu. A jeśli będzie nieskuteczna? No cóż, za to odpowiedzą już operatorzy, że nie dołożyli należytych starań, by zachować zgodność z przepisami ustawy. A znając korporacyjną skłonność do utrzymania za wszelką cenę compliance – zgodności ze stanem prawnym – możemy być pewni, że raczej należytych starań w tej kwestii dołożą.

© dobreprogramy