Java tricks: hakowanie enuma

Każdy programista mający do czynienia z Javą 1.5 lub nowszą prawdopodobnie spotkał się z wyliczeniowym typem danych, czyli enumem. Enum to zamknięta lista wartości (stałych), ustalona już w momencie kompilacji, dzięki czemu w czasie działania programu zbiór tych wartości jest dokładnie znany i nie może zostać zmieniony. Z poprzednim zdaniem zgodzi się zdecydowana większość developerów, którzy nie czytali tego wpisu :) Jeśli chcecie wiedzieć, jak w runtime tworzyć nowe instancje enumów, czytajcie dalej.

Czym jest enum

Tak naprawdę enum to (nie)zwykła klasa, w której zdefiniowane są statyczne pola przechowujące jej instancje - stałe enuma. A więc deklaracja:


enum Language {
  POLISH, ENGLISH;
}

może być (w uproszczeniu) rozumiana jako:


class Language extends java.lang.Enum<Language> {

  public static final Language POLISH = new Language("POLISH", 0);

  public static final Language ENGLISH = new Language("ENGLISH", 1);

  private Language(String name, int ordinal) {
   super(name, ordinal);
  }
}

Wynika z tego, że stałe enuma to instancje klasy dziedziczącej po java.lang.Enum, czyli zwykłe obiekty. Klasa Enum jest jednak traktowana przez Javę w specjalny sposób i nie możemy bezpośrednio zadeklarować jej subklasy (tak jak powyżej) - powoduje to błąd kompilacji z komunikatem:

The type <NazwaTypu> may not subclass Enum explicitly

Dlaczego nie można utworzyć nowej instancji enuma

W specyfikacji Javy (Java Language Specification) czytamy, że w czasie działania programu nie mogą istnieć inne instancje danego enuma niż te, które umieściliśmy w jego deklaracji. Ograniczenie to jest realizowane przez cztery mechanizmy:


 • Nie można utworzyć nowej instancji enuma za pomocą słowa kluczowego new. Powoduje to błąd kompilacji z komunikatem:

  Cannot instantiate the type <NazwaTypu>


 • Nie można wywołać konstruktora klasy Enum, ani żadnej jej podklasy. Co prawda refleksja pozwala nam na wywoływanie metod i konstruktorów normalnie niedostępnych (z modyfikatorami private, protected, package private), ale z enumem ta sztuczka nie przejdzie - dostaniemy wyjątek:

  java.lang.IllegalArgumentException: Cannot reflectively create enum objects


 • Każde wywołane metody clone() na rzecz instancji enuma powoduje zgłoszenie wyjątku typu CloneNotSupportedException

 • Istnieje specjalny mechanizm gwarantujący, że podczas deserializacji obiektów nie zostaną utworzone duplikaty istniejących instancji enuma.

Ograniczenia te wyglądają na dość silne, ale...

Dlaczego jednak można to zrobić

Istnieje pewien magiczny pakiet, nazywający się, sun.misc, który wchodzi w skład standardowej dystrybucji Javy. Obecna w nim klasa sun.misc.Unsafe pozwala na różne ciekawe operacje, m.in. na bezpośrednie alokowanie i zwalnianie pamięci (niech żyje malloc). Udostępnia również metodę allocateInstance(Class), która tworzy nową instancję dowolnej klasy z pominięciem konstruktora. Tak jak pisałem wcześniej, niewidoczny konstruktor może być wywołany za pomocą refleksji, ale:

 • Refleksja pozwala nam na wywołanie dowolnego istniejącego konstruktora klasy - z naciskiem na istniejącego. Metoda Unsafe.allocateInstance nie troszczy się o takie drobiazgi i bezpośrednio tworzy nową instancję nie wywołując żadnego konstruktora.

 • Refleksja odmówi utworzenia instancji enuma, czego nie zrobi allocateInstance :)

Jak to można zrobić

Klasa Unsafe posiada statyczną metodę getUnsafe(), ale jej wywołanie w naszym kodzie spowoduje zgłoszenie wyjątku typu SecurityException. Możemy jednak za pomocą refleksji wyciągnąć obiekt typu Unsafe z prywatnego statycznego pola klasy Unsafe:


Field field = Unsafe.class.getDeclaredField("theUnsafe");
field.setAccessible(true);
Unsafe unsafe = (Unsafe) field.get(null);

(pomysł zaczerpnięty stąd )

I gotowe :) teraz możemy zrobić tak (zakładając, że mamy enuma Language - patrz początek wpisu):


Language newLang = (Language) unsafe.allocateInstance(Language.class);

Utworzona w ten sposób instancja enuma nie będzie zwracana przez metodę Language.values(), nie będzie mogła zostać pobrana przez Language.valueOf(String), a jej pola name i ordinal będą miały wartości odpowiednio null i 0. Dobra wiadomość jest taka, że wszystkie te problemy można rozwiącać za pomocą refleksji. Jeśli ktoś jest ciekawy jak - mogę napisać o tym (i udostępnić kod) w następnym wpisie.

Epilog

Możliwości metody allocateInstance mają też ograniczenia:


 • Nie da się stworzyć instancji klas abstrakcyjnych i interfejsów (co jest jak najbardziej zrozumiałe).

 • Nie da się stworzyć instancji tablicy, np. wywołanie:

  
  unsafe.allocateInstance(String[].class);
  

  Spowoduje zgłoszenie wyjątku java.lang.InstantiationException. Choć teoretycznie nie powinno być przeciwskazań do utworzenia tablicy, zwłaszcza, że można to zrobić za pomocą metody Array.newInstance(Class, int).


 • Nie da się stworzyć instancji klasy reprezentującej typ prosty lub void - nie ma wyjątku, za to wywala się JVM :) U mnie:

  
  # A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
  # SIGSEGV (0xb) at pc=0xb6ed71ce, pid=7665, tid=3064728432
  

Są też inne sposoby na robienie rzeczy normalnie niedozwolonych w Javie. Istnieją biblioteki bezpośrednio manipulujące bajtkodem, również w runtime, takie jak Javassist. Ich potęga jest prawie nieograniczona ;) To jednak jest już wyższa magia i wykracza poza tematykę mojego wpisu.