Kupujesz usługi internetowe – sprawdź umowę!

Strona główna Aktualności

O autorze

Ograniczanie odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy, problemy z reklamacją - to naruszenia prawa stosowane przez dostawców Internetu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, o czym należy pamiętać podpisując umowę z operatorem

Z raportu rzeczników konsumentów wynika, że przybywa skarg na wadliwie wykonywane usługi, w tym na złą jakość. W ostatnim czasie Prezes UOKiK wydał kilka decyzji dotyczących dostawców Internetu, blisko dwadzieścia postępowań jest w toku. Urząd prowadzi także ogólnopolską kontrolę alternatywnych operatorów usług telekomunikacyjnych i internetowych. W rejestrze klauzul niedozwolonych znajduje się ponad 80 postanowień, których stosowanie w obrocie z konsumentami jest zakazane.

Stwierdzone przez Urząd naruszenia prawa dotyczą m.in. ograniczania odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usługi. W umowach o dostawę Internetu zawieranych z konsumentami przedsiębiorcy ograniczają swoją odpowiedzialność np. do wysokości 1/30 opłaty abonamentowej, za każdy dzień w którym przerwa w świadczeniu usług trwała dłużej niż 12 godzin. Ponadto odpowiedzialność operatora nie może przekroczyć wartości dwumiesięcznej opłaty abonamentowej. Zdaniem Prezesa UOKiK tego typu praktyki są niezgodne z prawem i niedopuszczalne. Warto zauważyć, że w odwrotnej sytuacji odpowiedzialność nie jest ograniczona - jeżeli konsument nienależycie wykonuje umowę przedsiębiorca może żądać odszkodowania w pełnej wysokości.

Prezes UOKiK kwestionuje także postanowienia, w których przedsiębiorcy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia świadczenia usługi, uzasadniając to np. względami technicznymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Zdaniem Urzędu może to spowodować sytuację, w której konsument nie będzie miał dostępu do Internetu, a zobowiązany będzie do wnoszenia opłat w pełnej wysokości. Tym samym przedsiębiorca może, wedle własnego uznania ograniczać słabszym uczestnikom rynku możliwość korzystania z części usług, do świadczenia których jest zobowiązany na mocy wiążącej strony umowy.

Ponadto przedsiębiorcy nie informują w umowach konsumentów o warunkach składania reklamacji. Zgodnie z przepisami jest to obowiązek, który zapewnia klientom źródło wiedzy na temat uprawnień oraz obowiązków, których dopełnienie skutkuje poprawnym złożeniem reklamacji. Zdaniem Prezesa Urzędu takie praktyki narażają konsumentów na negatywne konsekwencje wynikające z niewłaściwego reklamowania usługi.

Urząd przypomina, aby uważnie zapoznawać się z treścią podpisywanych dokumentów. Warto czytać regulaminy i załączniki. W przypadku umowy - sprawdzić, czy dostawca nie umieścił w niej klauzul, które mogą okazać się dla nas niekorzystne. W razie problemów z dostawcami Internetu konsumenci mogą liczyć na bezpłatną pomoc powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów. Adresy i numery telefonów znajdują się na stronie uokik.gov.pl.

© dobreprogramy