Parlament Europejski przeciw inwigilacji i furtkom w komunikatorach

Strona główna Aktualności
image

O autorze

Gdy premier Wielkiej Brytanii wzywa do wprowadzenia furtek do komunikatorów, pozwalających służbom na podsłuchiwanie rozmów terrorystów, a twórca komunikatora Telegram ostrzega, że wszystkie inne popularne komunikatory już takie furtki amerykańskich służb mają, Parlament Europejski mówi – basta! Jego Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) przedstawiła szkic regulacji Prywatności i Komunikacji Elektronicznej, w którym nie tylko wzywa do szyfrowania wszelkiej komunikacji, ale też proponuje wprowadzenie zakazu stosowania furtek w oprogramowaniu na terenie całej Unii Europejskiej.

Stanowisko członków LIBE wyprowadzone jest z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Jej artykuł siódmy mówi otwarcie: Każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się. Komisja parlamentarna uważa, że jedym z wymiarów tego prawa jest właśnie poufność komunikacji między osobami prywatnymi.

Poufność przez szyfrowanie end-to-end

Poufność na potrzeby tego stanowiska jest rozumiana jako sytuacja, w której informacja wymieniana między podmiotami, jak i metadane jej dotyczące (kto, z kim, kiedy i w jaki sposób) nie jest udostępniania komukolwiek innemu. Zasada poufności powinna stosować się do wszystkich obecnych i przyszłych metod komunikacji, w szczególności komunikacji internetowej.

Szyfrowanie komunikacji jest konieczne, aby uchronić wrażliwe informacje obywateli, których ujawnienie mogłoby sprowadzić na nich problemy natury osobistej, społecznej i ekonomicznej. Chodzi zarówno o ochronę osobistych doświadczeń i uczuć, jak i dokumentacji medycznej, poglądów politycznych, a nawet upodobań seksualnych.

Ochrona poufności komunikacji staje się w ten sposób kluczowym warunkiem poszanowania innych fundamentalnych praw i wolności, takich jak wolność myśli, sumienia i wyznania, jak również wolności słowa i wymiany informacji – czyli właściwie tego wszystkiego, co obecnie dziś jest dławione przez władze krajowe państw UE w imię wojny z terroryzmem, ochrony dzieci czy własności intelektualnej.

W prywatnej komunikacji mogą być przecież dane osobowe!

Co szczególnie ciekawe, zdaniem członków LIBE, komunikacja elektroniczna jako zawierająca dane osobowe, powinna być chroniona zgodnie z założeniami niedawno przyjętej regulacji ochrony danych osobowych (GDPR/RODO). Wszelkie nowe regulacje dotyczące komunikacji między osobami prywatnymi nie mogą więc osłabiać ochrony zapewnianej przez GDPR, powinny wręcz ją wzmocnić.

Jakie praktyczne znaczenie będzie miała nowa regulacja? Na pewno warta jest więcej, niż papier, na którym ją wydrukowano. Dotyczyć będzie wszystkich dostawców usług komunikacji elektronicznej działających na terenie Unii Europejskiej. Wyznaczając nieprzekraczalne ramy dla prawa krajowego, w praktyce może uniemożliwić legalne prowadzenie inwigilacji komunikacji przez władze państwowe, a także nakłanianie producentów oprogramowania do wprowadzania do niego furtek dla organów ścigania.

Wszelkie furtki będą bezprawne

Działania takie otwarcie naruszyłyby wówczas regulację: od dostawców usług i oprogramowania wymagane byłoby bowiem wprowadzenie wystarczających zabezpieczeń przed nieupoważnionym dostępem lub modyfikacją przesyłanych danych, czy to przez naturę zastosowanych metod transmisji, czy też szyfrowanie end-to-end.

Wszelkie próby deszyfrowania, odwrotnej inżynierii czy monitorowania tak zaszyfrowanej komunikacji miałyby, w myśl Regulacji Prywatności i Komunikacji Elektronicznej zostać zakazane. Członkowie LIBE chcą explicite zakazać państwom członkowskim narzucania jakichkolwiek obowiązków operatorom i dostawcom usług, które mogłyby osłabić bezpieczeństwo i szyfrowanie danych.

© dobreprogramy