Ogłoszenie planu połączenia

Zarząd spółki dobreprogramy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000462650, o numerze REGON 022126540, o numerze NIP 8952021002 z kapitałem zakładowym w wysokości 100 000,00 PLN (dalej: dobreprogramy Sp. z o.o. lub Spółka Przejmowana 1)

działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że:

dnia 26 kwietnia 2018 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580004, o numerze REGON 142742958, o numerze NIP 5272645593, z kapitałem zakładowym w wysokości 317.957.900 PLN opłaconym w całości (dalej: WPM S.A. lub Spółka Przejmująca) z dobreprogramy Sp. z o.o. oraz HTTP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Solec 81B, A-51, 00-382 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000326454, o numerze NIP 7010175319, o numerze REGON 141771691 z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000,00 PLN (dalej: HTTP Sp. z o.o. lub Spółka Przejmowana 2)

w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wydaje jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, tj. Wirtualnej Polsce Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości: pobierz plan połączenia.