r   e   k   l   a   m   a
reklama

Prezes UKE nadal walczy z TP S.A.

Strona główna Aktualności

O autorze

Eskalacja napięć pomiędzy TP S.A., a Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej trwa. Pisaliśmy, że kara w wysokości 100 mln zł nałożona przez UKE na TP S.A. została uchylona przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podstawą uchylenia zaskarżonej przez TP S.A. decyzji było, jak wskazał Sąd, rażące naruszenie prawa poprzez sprzeczne z prawem powołanie Prezesa UKE.

Orzeczenie Sądu nie stanowi jednak podstawy do odwołania Prezes UKE, Anny Streżyńskiej. UKE przystąpiło do kontrofensywy, dziś Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydała decyzje o nałożeniu kar pieniężnych na członków zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. w związku z niewypełnianiem przez TP S.A. warunków zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego dla usługi Bitstream Access (BSA) świadczonej przez Netię S.A. i GTS Energis Sp. z o.o.

W trakcie prowadzonej przez UKE kontroli oraz wskutek napływających do Urzędu skarg użytkowników, Prezes UKE powziął informacje, iż TP nie wywiązuje się z podpisanych z Netią i GTS Energis umów, tj. nie wypełnia określonych w nich warunków zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego. Klienci TP, którzy zdecydowali się na skorzystanie z usług Net24 i Multimo oferowanych przez Netię i GTS Energis zostali pozbawieni, jak informuje UKE, możliwości korzystania z dostępu do usług szerokopasmowych, a także napotkali na wiele problemów związanych z uruchomieniem i aktywacją usługi.

Co ciekawe tym razem kara nie została nałozona na spółkę lecz na konkretne osoby (Prezesa i 3 członków zarządu). Jak możemy przeczytać w informacji opublikowanej przez UKE, takie posunięcie związane jest z mnogością kar nakładanych na spółkę, które stale nie dają efektów w postaci respektowania Prawa telekomunikacyjnego. Dalej czytamy: Jedną z funkcji nakładanych kar jest skłonienie członków zarządu TP, odpowiedzialnych za prowadzenie spraw Spółki, do nadzoru nad należytym wypełnianiem przez kierowane przedsiębiorstwo postanowień umowy o dostępie telekomunikacyjnym. Funkcję tę spełnia kara nakładana na poszczególnych członków zarządu Spółki, tym bardziej, iż są oni wówczas osobiście zainteresowani, aby brak było podstaw do nakładania kar..

Wysokość nałożonych kar stanowi procent miesięcznego wynagrodzenia, naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Kara nałożona na Prezesa Zarządu TP wyniosła 100% miesięcznego wynagrodzenia w przypadku niewypełniania warunków umowy z Netią oraz 50% w przypadku umowy z GTS Energis. Natomiast wysokości kary dla pozostałych członków zarządu TP wyniosła odpowiednio: 40% za niewypełnianie warunków umowy z Netią oraz 20% w przypadku umowy z GTS Energis.

Od decyzji Prezesa UKE przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

© dobreprogramy
reklama
r   e   k   l   a   m   a

Komentarze

reklama
Polecamy w WP TechnologieWP TechnologieSzef Wykopu o cenzurze w Internecie: Czujemy się zmuszeni do ucieczki z Unii