Regulamin konkursu „Wakacyjne zabawy z NVIDIA SHIELD”

Strona główna Aktualności

O autorze

1) Organizatorem konkursu o nazwie „Wakacyjne zabawy z NVIDIA SHIELD” jest firma

dobreprogramy sp. z o. o. z siedzibą 51-145 Wrocław, Al. Kasprowicza 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000462650, właściciel portalu działającego pod adresem internetowym http://www.dobreprogramy.pl, zwany dalej „Organizatorem”.

2) Fundatorem nagród w postaci sprzętu komputerowego:

  • tablet NVIDIA SHIELD 16 GB + pad SHIELD Controller + etui SHIELD Tablet Cover
  • tablet NVIDIA SHIELD 16 GB
  • karta graficzna Palit GeForce GTX 750 Ti KalmX

jest Organizator.

3) Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa w Konkursie „Wakacyjne zabawy z NVIDIA SHIELD”.

4) Udział w Konkursie oznacza zgodę uczestnika konkursu na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Szczegółowe informacje na temat konkursu zostaną opublikowane na Portalu.

5) Konkurs skierowany jest do czytelników Portalu.

6) Uczestnikiem Konkursu organizowanego za pośrednictwem Portalu może być każda osoba posiadająca aktywne konto w portalu dobreprogramy.pl, poza osobami zatrudnionymi w firmach dobreprogramy sp. z o. o., GammaPR, oraz ich rodzinami.

7) Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać trzy zadania przedstawiane na łamach Portalu, we wpisach zatytułowanych nazwą Konkursu.

8) Organizator udostępnia konto pocztowe, na które przesyłane powinny być rozwiązania zadań.

9) Wszystkie odpowiedzi zostaną ocenione przez jury konkursowe, składające się z członków redakcji portalu dobreprogramy.pl. Za każdą odpowiedź można uzyskać maksymalnie 10 punktów. W Konkursie maksymalnie można zdobyć 30 punktów. Ranking wyników uczestników Konkursu zostanie przedstawiony w terminie do 14 dni po jego zakończeniu.

10) Trzy osoby, które uzyskały łącznie przynajmniej 50% możliwych do uzyskania punktów (15), zdobywając kolejno największą liczbę punktów, otrzymają nagrody rzeczowe – sprzęt komputerowy, w kolejności:

  • miejsce 1. tablet NVIDIA SHIELD 16 GB + pad SHIELD Controller + etui SHIELD Tablet Cover
  • miejsce 2. tablet NVIDIA SHIELD 16 GB
  • miejsce 3. karta graficzna Palit GeForce GTX 750 Ti KalmX

W wypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez zwycięzców, o rozdziale nagród zadecyduje losowanie.

11) W przypadku nagród przekraczających kwotę objętą zwolnieniem przedmiotowym od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 (Dz. U. 1991 Nr 80 poz.350), podatek od nagród zostanie opłacony przez Organizatora.

12) Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

13) Konkurs rozpoczyna się 21 czerwca 2015 r. i trwa do 3 lipca 2015 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 lipca 2015 r., a lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie Portalu.

14) Nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora, w ciągu 14 dni od ogłoszenia zwycięzców.

15) Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do podania danych osobowych, które są niezbędne do przekazania im nagród. Organizator zapewnia bezpieczny system przekazania takich danych.

16) Redakcja Portalu będzie kontaktować się ze zwycięzcami drogą e-mailową.

17) W przypadku braku odpowiedzi od zwycięzcy przez 14 dni nagroda ulega przepadkowi.

18) Wzięcie udziału w Konkursie równoznaczne jest, w przypadku otrzymania nagrody, ze zgodą na opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania uczestnika na stronach Portalu, a także opublikowanie nagrodzonych odpowiedzi i rozwiązań.

19) Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w okresie trwania konkursu, poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu Regulaminu.

20) Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu bez podania przyczyny.

21) Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Organizatora.

© dobreprogramy
s