Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U.2016, 1030 – z późniejszymi zmianami).
 2. Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części „Regulaminem”) określa:
  1. rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  4. tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

§2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poszczególnym terminom nadaje się następujące znaczenie:

 1. Usługodawca - Wirtualna Polska Media SA z siedzibą 02-231 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 16, 02–092 Warszawa, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580004, o kapitale zakładowym 317.957.900,00 zł wpłaconym w całości, strona www: www.dobreprogramy.pl, adres e-mail: biuro@dobreprogramy.pl,
 2. Usługobiorca – osoba korzystająca z Serwisu lub Usług udostępnianych przez Usługodawcę w ramach Serwisu,
 3. Serwis – system aplikacji internetowych udostępnionych pod adresem www.dobreprogramy.pl służących Usługobiorcy do korzystania z Usług,
 4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu, a szczegółowo określone w Regulaminie,
 5. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
 6. Zarejestrowany Użytkownik - Usługobiorca, który przeprowadził procedurę rejestracji w Serwisie.

§3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z danej Usługi. Szczegółowe zasady świadczenia poszczególnych Usług mogą określać odrębne regulaminy lub warunkami korzystania, które udostępniane są Usługobiorcom w sposób ciągły w ramach Serwisu i dostępu do poszczególnych Usług.
 2. Usługodawca świadczy w ramach serwisu następujące Usługi drogą elektroniczną:
  1. dostęp do ogólnych funkcji Serwisu,
  2. dostęp do forów prowadzonych w ramach Serwisu,
  3. możliwość zamieszczania własnych komentarzy przez Usługobiorców,
  4. możliwość prowadzenia przez Usługobiorców własnych blogów w ramach Serwisu,
  5. możliwość zakupu towarów oferowanych do sprzedaży w ramach Serwisu,
  6. możliwość nieodpłatnego pobierania i instalacji oprogramowania podmiotów trzecich oferowanych w ramach Serwisu.
 3. Korzystanie z poszczególnych Usług wymienionych w ust. 2 lit. b) – d) zapewniane jest przez Usługodawcę w ramach Serwisu poprzez odpowiednie odnośniki lub zakładki.

§4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne leżące po stronie Usługobiorcy niezbędne do korzystania z Serwisu oraz Usług:
  1. połączenie z siecią internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów (HTML) powiązanych w sieci internet.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Usług, Usługobiorca powinien dysponować sprzętem i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi pozwalające na współpracę z Systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
  1. przeglądarka Internet Explorer 9 lub nowsza, przeglądarka Edge, Firefox, Chrome, Safari w wersji najnowszej dostępnej lub o jedno wydanie starszej, przeglądarka Opera w wersji najnowszej (dla wersji desktopowej) albo wbudowana przeglądarka w system Android 4.0 lub nowszy lub Safari w systemie iOS 7+ lub nowszym (dla wersji mobilnej)
  2. ekran o rozdzielczości minimum 1024x768 pikseli (dla wersji desktopowej) lub urządzenie z ekranem o rozdzielczości minimum 360x640 pikseli (dla wersji mobilnej),
  3. włączona obsługa Cookies i skryptów.
 3. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia minimalnych wymogów technicznych określonych w ust. 1 i ust. 2, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość współpracy z Systemem teleinformatycznym Usługodawcy oraz świadczonych Usług.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu lub Systemu teleinformatycznego Usługodawcy. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
 5. Usługobiorca może korzystać z Usług anonimowo lub jako zarejestrowany użytkownik z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość danej Usługi wymaga podania określonych danych osobowych.
 6. W przypadku transmisji danych przez Usługodawcę, nie ponosi on odpowiedzialności za przekazywane dane pod warunkiem: nieinicjowania transmisji, niedokonywania wyboru odbiorcy, nieusuwania oraz niemodyfikowania danych będących przedmiotem transmisji. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także automatycznego i krótkotrwałego pośredniego przechowywania transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.
 7. W przypadku pośredniego przechowywania danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie Usługobiorcy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli:
  1. nie usuwa, ani nie modyfikuje danych,
  2. posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania,
  3. nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.

§5 Rejestracja i Zarejestrowani Użytkownicy

 1. Każdy Usługobiorca może się zarejestrować w serwisie, tym samym stając się Zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu.
 2. Przeprowadzenie rejestracji wymaga od Usługobiorcy wykonania kolejnych kroków:
  1. wybranie opcji REJESTRACJA w odpowiedniej zakładce Serwisu,
  2. wypełnienie krótkiego formularza (dane do wypełnienia: login, hasło, adres e-mail),
  3. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,
  4. potwierdzenie chęci rejestracji przez wybranie przycisku „Zarejestruj się”;
  5. potwierdzenie rejestracji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
  6. potwierdzenie chęci rejestracji przez kliknięcie w link (hiperłącze) rejestracyjny przesłany przez Usługodawcę w wiadomości e-mail (na adres podany w formularzu).
 3. Zarejestrowani Użytkownicy uzyskują dostęp do dodatkowych opcji i funkcji Serwisu (m. in.: „Profil” i „Blog”), a także mają szczególne uprawnienia w zakresie dodawania treści (np. publikowanie komentarzy bez oczekiwania na zatwierdzenie przez moderatora).
 4. Usługobiorca nie może w swoim profilu, blogu ani w ramach innej aktywności umieszczać linków do stron z treściami pornograficznymi, zawierających nielegalnie rozpowszechniane pliki oraz w inny sposób łamiących prawo.
 5. W procesie rejestracji Usługobiorca odrębnie i dobrowolnie składa oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celach realizacji procesu rejestracji oraz na potrzeby konkursów organizowanych wśród Usługobiorców, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 6. Usługobiorca nie może udostępniać własnego konta innym osobom ani wykorzystywać go w programach automatycznie wykonujących operacje. Do takich programów zaliczają się automaty komentujące, głosujące, boty spamujące i inne. W szczególnych przypadkach Usługodawca może udzielić jednorazowych pozwoleń na operacje tego typu, jasno definiując ich zakres.

§6 Komentarze

 1. Każdy Usługobiorca może komentować treści opublikowane w Serwisie poprzez formularze komentarzy.
 2. Wypowiedzi w komentarzach powinny być formułowane w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk.
 3. Komentarze Użytkowników Zarejestrowanych ze stażem przynajmniej 7 dni publikowane są natychmiast po ich wysłaniu przez komentującego.
 4. Komentarze pozostałych Użytkowników Zarejestrowanych oraz Użytkowników Niezarejestrowanych mogą pojawiać się z opóźnieniem, ponieważ muszą zostać zatwierdzone przez moderatora.
 5. Komentarz nie zostanie opublikowany w całości bądź w części, jeśli zawiera:
  1. wulgaryzmy,
  2. treści mogące obrażać inne osoby,
  3. sformułowania mogące obrażać jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową;
  4. sformułowania, które są nakierowane na eskalowanie konfliktów pomiędzy komentującymi;
  5. informacje na temat nielegalnego pozyskiwania programów oraz łamania zabezpieczeń,
  6. inne treści bezprawne w tym naruszające prawa osób trzecich.
 6. Komentarz nie zostanie również opublikowany, jeśli:
  1. pozbawiony jest jakiejkolwiek logicznej treści,
  2. nie ma związku z tematem komentowanego newsa i/lub może utrudniać innym użytkownikom korzystanie z Serwisu,
  3. został wprowadzony przez osobę, która notorycznie łamie zasady zamieszczania komentarzy oraz utrudnia innym użytkownikom dyskusje związaną z publikacją,
  4. zawiera elementy kodu HTML lub JavaScript (np. znaki "<" ">"),
  5. ma charakter reklamowy - promuje firmę bądź serwis internetowy.
 7. W przypadku gdy zasady nie są łamane w sposób szczególnie uciążliwy, Usługodawca może zastępować "gwiazdkami" słowa i zwroty naruszające zasady.
 8. Jeśli komentarz nie ukazał się w ciągu 2 godzin, a Usługobiorca jest przekonany, iż nie narusza zasad Regulaminu, może zgłosić ten fakt Usługodawcy na adres: redakcja@dobreprogramy.pl.
 9. Usługodawca nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.
 10. W przypadku naruszenia zasad w opublikowanym komentarzu, a w szczególności naruszenia dóbr osobistych osób trzecich lub innych praw, każdy uprawniony ma prawo zgłosić swoje zastrzeżenia Usługodawcy, który podejmie odpowiednie kroki.

§7 Blog

 1. Każdy Zarejestrowany Użytkownik, zwany dalej też Autorem, może na łamach Serwisu prowadzić własnego bloga.
 2. Autor podczas tworzenia wpisów na swoim blogu powinien zachowywać dbałość o kulturę wypowiedzi i zasady języka polskiego.
 3. Wpis nie może naruszać zasad obowiązujących w komentarzach określonych w § 6 niniejszego Regulaminu.
 4. Autor zobowiązuje się do przestrzegania zasad prawa, w szczególności zobowiązuje się, że jego wpisy będą miały charakter autorski. W przypadku plagiatu lub innego rodzaju naruszeń, osobą odpowiedzialną jest autor.
 5. Usługodawca udostępnia Autorowi przestrzeń do prowadzenia swojego bloga, wraz z adresem URL oraz narzędziami do tworzenia i edycji wpisów. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, Autor ma pełną swobodę w zakresie tego, czy i jakie treści będą na blogu publikowane oraz jak często, a także w zakresie przewidzianym przez możliwości techniczne narzędzi udostępnionych Autorowi, może wpływać na wygląd (szatę graficzną) swojego bloga.
 6. Autor wyraża zgodę na wyświetlanie reklam przez Usługodawcę na łamach swojego bloga. Jednocześnie Autor ma możliwość dołączenia do Programu Partnerskiego dla blogerów portalu dobreprogramy, w ramach którego może wydzierżawić powierzchnię reklamową Usługodawcy i partycypować w przychodach z wyświetlanych reklam. Szczegółowe zasady Programu Partnerskiego i sposobu przystąpienia do niego określa odrębny regulamin.
 7. Autor wyraża zgodę na to, aby Usługodawca wprowadzał w opublikowanym wpisie drobne poprawki i ulepszenia, w szczególności dokonywał korekty językowej i graficznej.
 8. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie wpis może nie zostać opublikowany lub może zostać usunięty przez Usługodawcę.
 9. Usługodawca nie odpowiada za treść publikowanych wpisów.
 10. W przypadku łamania zasad, o których mowa w Regulaminie autor może zostać usunięty z listy Zarejestrowanych Użytkowników.

§8 Recenzje programów

 1. Każdy Zarejestrowany Użytkownik może na łamach Serwisu tworzyć recenzje do programów prezentowanych w Serwisie.
 2. Wybrane przez Usługodawcę recenzje będą publikowane na łamach Serwisu.
 3. Autor powinien zachowywać dbałość o kulturę wypowiedzi i zasady języka polskiego.
 4. Recenzja nie może naruszać zasad obowiązujących w komentarzach określonych w § 6 niniejszego Regulaminu.
 5. Autor zobowiązuje się do przestrzegania zasad prawa, w szczególności zobowiązuje się, że jego recenzje będą miały charakter autorski. W przypadku plagiatu lub innego rodzaju naruszeń, osobą odpowiedzialną jest autor.
 6. W przypadku łamania zasad, o których mowa w Regulaminie autor może zostać usunięty z listy Zarejestrowanych Użytkowników.

§9 Forum

 1. Korzystanie z Forum w sposób bierny nie wymaga rejestracji.
 2. Opcja publikowania wiadomości (postów) na Forum jest dostępna dla Zarejestrowanych Użytkowników.
 3. Szczegółowy Regulamin Forum dostępny jest na Forum.

§10 Sklep

Regulamin sklepu w Serwisie dobreprogramy znajduje się w osobnym dokumencie.

§11 Pobieranie oprogramowania

 1. Usługobiorcy mogą pobierać i instalować na własnych urządzeniach nieodpłatnie udostępniane w ramach Serwisu aplikacji podmiotów trzecich.
 2. Warunki licencyjne dla poszczególnych aplikacji każdorazowo określają ich producenci i Usługodawca nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.
 3. Pobieranie aplikacji w ramach Serwisu może odbywać się za pomocą asystenta pobierania lub bezpośrednio. Wybór asystenta pobierania polega na kliknięciu w przycisk "Pobierz", na którym widnieje informacja "Asystent pobierania włączony". Asystent jest aplikacją, która pomaga pobrać i zapisać na dysku instalator wybranego przez Usługobiorcę programu. Sam asystent nie instaluje się na komputerze Usługobiorcy, a jego usunięcie polega na skasowaniu pobranego pliku. Asystent pobierania przechowuje w rejestrze systemu operacyjnego dane niezbędne do celów badań statystycznych Megapanel prowadzonych przez PBI/Gemius. Dane te nie pozwalają na identyfikację Usługobiorcy.
 4. Asystent pobierania może także emitować reklamy, w tym proponować instalację na komputerze Usługobiorcy dodatkowych aplikacji, np. testowych wersji oprogramowania, lub dokonanie zmiany w konfiguracji przeglądarki, np. ustawienie strony domowej lub wyszukiwarki. Za każdym razem wymaga to wyrażenia odrębnej zgody Usługodawcy. Treść każdej reklamy oraz proponowanych instalacji dodatkowych aplikacji przygotowywana jest przez reklamodawcę, zawiera opis oferty i proponowanych zmian w komputerze Usługobiorcy, a także odnośnik do odrębnej polityki prywatności reklamodawcy. Korzystanie z asystenta pobierania nie wiąże się z koniecznością akceptowania takich ofert reklamowych.
 5. Szczegółowy opis procedury pobrania oraz instalacji aplikacji wraz z informacjami o ewentualnych ofertach dodatkowych, możliwości rezygnacji z takich ofert oraz skutkach skorzystania przez Usługobiorcę z takich oferty, w szczególności przy wykorzystaniu asystenta pobierania, określany jest każdorazowo i na bieżąco w trakcie procedury pobierania i instalacji danej aplikacji.

§12 Polityka plików cookies

 1. Przez korzystanie z Serwisu wyrażana jest zgoda na instalację cookies na urządzeniu końcowym Usługobiorcy oraz wykorzystywanie cookies przez Usługodawcę zgodnie z poniższymi postanowieniami. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na wykorzystywanie przez Usługodawcę cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy korzystającego z Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron serwisu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymania sesji Usługobiorcy (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  4. dostarczania Usługobiorcy treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:
  1. cookies służące do nawiązania i podtrzymania sesji (logowania) Usługobiorcy,
  2. cookies przechowujące informacje tymczasowe wspomagające wyświetlanie żądanych przez Usługobiorcę stron, np. określające czy użytkownik korzysta z urządzenia mobilnego,
  3. cookies wykorzystywane do anonimowych badań statystycznych, np. Google Analytics,
  4. cookies umożliwiające wyświetlanie reklam, zgodne z polityką prywatności Usługodawcy oraz poszczególnych reklamodawców, np. Google.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Usługobiorca może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) odpowiednich producentów tego oprogramowania. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Usługobiorcy, a tym samym Usługodawca będzie w stanie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 8. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie, z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 9. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Usługodawcy, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§13 Szczególne zagrożenia związane z korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługobiorca podejmuje stałe działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania z Serwisu poprzez odpowiednie zabezpieczenia własnego Systemu teleinformatycznego.
 2. Niezależnie od podejmowania działań, o których mowa w ust. 1, Usługodawca informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorców z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Informacja ta dotyczy potencjalnych zagrożeń występujących w przypadku standardowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczna, które jednak powinny być uwzględniane przez Usługobiorców.
 4. Podstawowe zagrożenia związanych z korzystaniem z sieci internet, to:
  1. programy szpiegujące (tzw. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu,
  2. spam - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym,
  3. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (tzw. phishing),
  4. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hakerskich jak exploit i rootkit.
 5. W celu uniknięcia wskazanych zagrożeń Usługodawca zaleca zaopatrzyć przez Usługodawców swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do internetu, w aktualne program antywirusowy podlegające stałej aktualizacji.
 6. Podstawową ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Usługobiorców z Usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
  1. włączona zapora sieciowa (tzw. firewall),
  2. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
  3. czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
  4. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
  5. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
  6. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła

§14 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej Usługi w ramach Serwisu. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się dobrowolnie przez Usługobiorcę i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. W przypadku, korzystania z danej Usługi przewiduje szczególne warunki każdorazowo są one określane przez usługodawcę w odrębnym dokumencie każdorazowo udostępnianym Usługobiorcy przed skorzystaniem z takiej Usługi.
 2. Regulamin niniejszy jest stale udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, zapewniając Usługobiorcy możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie danej Usług. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 3. Ewentualne dodatkowe zasady zawierania i rozwiązywania umów dotyczących poszczególnych Usług mogą określać postanowienia odrębnych regulaminów lub dokumentów dotyczących danych Usług.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej Usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. W przypadku korzystania z innych Usług dostępnych w ramach Serwisu następuje w szczególności poprzez odinstalowanie danej darmowej aplikacji lub na warunkach określonych odrębnymi regulaminami dla danych Usług, a w razie ich braku – bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.
 5. Usługobiorca może w każdej chwili złożyć oświadczenie o woli usunięcia konta użytkownika w Portalu i tym samym rezygnację ze statusu Zarejestrowanego Użytkownika. Złożenie oświadczenia następuje poprzez stronę https://ssl.dobreprogramy.pl/UsuwanieKonta.html.

§15 Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących poszczególnych Usług.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@dobreprogramy.pl.
 3. Składając reklamację Usługobiorca powinien:
  1. wskazać Usługobiorcę (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
  2. opis problemu związanego z daną Usługą, a będącego podstawą reklamacji,
  3. oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji.
 4. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę, chyba że zachowanie tego terminu nie jest możliwy z przyczyn technicznych lub innych niezależnych od Usługodawcy. W takim przypadku Usługodawca niezwłocznie poinformuje Usługobiorcę (w formie elektronicznej lub pisemnej) o planowany nowym terminie rozpatrzenia reklamacji oraz przyczynach niemożliwości rozpatrzenia Reklamacji w podstawowym terminie.
 5. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. Reklamacje nie podlegają rozpatrzeniu w przypadku braku zawarcia przez usługobiorcę w złożonym zgłoszeniu minimalnych danych wskazanych w ust. 3.

§16 Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę znajdują się w oddzielnej Polityce prywatności.

§17 Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy lub podmiotu uprawnionego, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§18 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego poszczególnych części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.
 2. Usługodawca nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez błędów, wad, czy przerw.
 3. W odniesieniu do informacji materiałów prezentowanych lub dostarczanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Usługobiorcy. Usługodawca nie udziela gwarancji, że dane lub informacje lub materiały zamieszczone w ramach serwisu sprostają oczekiwaniom Usługobiorcy, co do ich merytorycznej zawartości, kompletności, dokładności czy przydatności.
 4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą lub warunkami określanymi przez osoby trzecie.
 5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Usługobiorcę formularzy dostępnych w serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
 6. Regulamin może ulec zmianie, o czym Usługobiorcy będą informowani przez Usługodawcę poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę i nie krótszym niż 30 dni, przy czym zmiany takie nie maja zastosowania do umów zawartych przed taka zmianą.
 7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu, a postanowieniami zawartych przez Usługodawcę z Usługobiorcą indywidualnych umów dotyczących świadczenia usług, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.
 8. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.