AppCmd - zarządzanie IIS z wiersza poleceń w Windows Server

Zarządzanie usługami IIS z poziomu GUI jest dziecinnie proste. Od wersji 7.0 wszystkie opcje są łatwo dostępne i zarządzanie jest niezmiernie proste. Oczywiście interfejs graficzny nie zawsze jest wygody w pewnych zastosowaniach. Do napisania skryptu zarządzającego witryną czy pulą aplikacji łatwiej użyć oczywiście wiersza poleceń. W tym momencie z pomocą przychodzi narzędzie AppCmd - administracja IIS z poziomu konsoli bez użycia graficznego środowiska Menadżera.

AppCmd pozwala na na:


 • Tworzenie i konfigurowanie witryn, pól aplikacji, katalogów wirtualnych
 • Zatrzymywanie i wznawianie witryn
 • Zatrzymywanie, wznawianie i odtwarzanie pól aplikacji
 • Podgląd procesów
 • Analiza reqestów aplikacji na serwerze IIS
 • Zarządzanie i backup konfiguracji aplikacji
 • Mechanizm potoków

AppCmd.exe znajduje się w folderze %windir%\system32\inetsrv. Powyższa ścieżka nie istnieje w zmiennej path, a zatem aby ułatwić pracę, można ją tam dopisać. Dzięki temu zabiegowi uzyskamy dostęp do aplikacji z każdej lokacji.

Składnia

Narzędzie AppCmd działa poprzez wydanie odpowiednich poleceń (command) dla obiektów (object-type) z opcjonalnymi parametrami (parameter1:value1 ...):

appcmd (command) (object-type) <identifier> </parameter1:value1 ...>

Obiektem może być: SITE, APP, VDIR, APPPOOL, CONFIG, WP, REQUEST, MODULE, BACKUP, TRACE. W zależności od wybranego obiektu, posiada on własną listę komend, jaką można użyć. Najłatwiej przejrzeć ją poprzez zapytanie:

appcmd (object-type) /?

O parametrach do komend, najszybciej dowiemy się poprzez polecenie:

appcmd (command) (object-type) /? 

Przykłady

Teoria już za nami. Przejdźmy do kilku przykładów które pokarzą możliwości AppCmd, a także najbardziej przydatne polecenia. Część poleceń np. delete, czy set, jest analogiczna dla większości obiektów i nie ma potrzeby powtarzania ich dla każdej z opcji.

Witryny


 • lista witryn
 • appcmd list sites

  Jeśli dodamy np. parametr /state:Started, otrzymamy listę z tylko aktywnymi witrynami. Listę możemy filtrować również za pomocą innych parametrów (patrz następny podpunkt).

 • dodanie witryny
 • appcmd add site /name:Test /id:10 /bindings:"http/*:95:" /physicalPath:"c:\PUB\d1" 

  name - nazwa witryny, id - identyfikator witryny, bindings - powiązania (w tym przypadku dostęp przez port 95)

 • zmiana parametrów
 • appcmd set site Test /id:20 
 • usuwanie
 • appcmd delete site Test

Aplikacje

Mając już witrynę możemy pobawić się z aplikacjami w jej obrębie.


 • dodanie aplikacji
 • appcmd add app /site.name:Test /path:/a1 /physicalPath:"c:\PUB\d1\a1"

  site.name - witryna, path - ścieżka wirtualna (w tym przypadku będzie to a1, czyli dostęp będzie poprzez adres: http://adres:95/a1), physicalPath - ścieżka fizyczna do folderu z plikami

Pule aplikacji


 • dodanie puli aplikacji
 • appcmd add apppool /name:apool

  Dodaliśmy własną pulę aplikacji o nazwie apool.

 • podgląd puli aplikacji
 • appcmd list apppool "apool" /text:*

  Na wyjściu otrzymamy podgląd konfiguracji puli aplikacji:

  
  APPPOOL
   APPPOOL.NAME:"apool"
   PipelineMode:"Integrated"
   RuntimeVersion:"v4.0"
   state:"Started"
   [add] 
    name:"apool" 
    queueLength:"1000" 
    autoStart:"true" 
    enable32BitAppOnWin64:"false" 
    managedRuntimeVersion:"v4.0" 
  (...)
  
 • edycja
 • Dowolny parametr edytujemy w następujący sposób:

  appcmd set apppool "apool" /autoStart:"false"

Foldery wirtualne


 • tworzenie folderu
 • appcmdadd vdir /app.name:"Test/a1" /path:/a2 /physicalPath:"c:\PUB\d1\a2"

  Powyższe polecenie w naszym przypadku utworzyło wirtualną ścieżkę dla Test/a1.

 • listowanie
 • appcmd list vdir /physicalPath:"c:\PUB"

  Pomimo, iż listowanie, w każdym przypadku wygląda podobnie, to dzięki parametrom, można odfiltrować dane wg potrzeb. Tutaj tylko te witryny, które znajdują się fizycznie, w określonym folderze.

Backup

Dzięki appcmd w prost sposób wykonany backup konfiguracji serwera:


 • backup
 • appcmd add backup "b20120116"
 • przywrócenie kopii
 • appcmd restore backup "b20120116"

Procesy


 • analiza procesów
 • Obiekt wp pozwala w prosty sposób na podgląda działających procesów. Poniższe polecenia listują wszystkie procesy działające na domyślnej puli aplikacji:

  appcmd list wps /apppool.name:DefaultAppPool

  lub dziłające na okreslonym numerze PID:

  appcmd list wp "35674"

Śledzenie witryn

Ciekawym obiektem jest trace to śledzenia witryn. Można w prosty sposób przeanalizować działanie witryn pod kątem błędów.


 • dodanie witryny do śledzenia
 • appcmd configure trace "Test" /enablesite

  Dodaliśmy śledzenie dla witryny Test.

 • podgląd logu
 • Aby podejrzeć działanie trace, na początku należy wylistować logi (pliki XML):

  appcmd list traces

  Z logów wybieramy ten, który nas interesuje i wyświetlamy go

  appcmd list trace "id_logu.xml" /text:path

Potoki

Dzięki zaimplementowanemu mechanizmowi potoków, można jeszcze więcej wycisnąć z appcmd. Oto kilka bardziej zaawansowanych przykładów, które wykorzystują potoki (dla ułatwienia analizy, dodałem linie nowych znaków pomiędzy potokami):


 • szybkie uruchomianie nieaktywnych witryn
 • appcmd list site /state:stopped /xml 
  | appcmd start site /in

  Listujemy witryny nieaktywne (wyjście w formacie /xml) i wrzucamy je jako wejście (/in) do polecenia uruchomienia witryn.

 • recycling puli aplikacji, dla witryn które generują błąd 500
 • appcm list trace /statusCode:500 /xml 
  | appcmd list apppool /in /xml 
  | appcmd recycle apppool /in

  W tym przypadku listujemy witryny, generujące błąd 500, następnie przekazujemy je do list apppool w celu uzyskania odpowiednich pól aplikacji i na koniec robimy recycling tych puli.

Podsumowanie

AppCmd to potężne narzędzie do zarządzania IIS z konsoli, w przypadku gdy np. nie możemy skorzystać z graficznego odpowiednika. Przedstawiłem zaledwie kilak podstawowych i najprzydatniejszych funkcji. Jeszcze jest wiele do odkrycia. Cieszy duża gama opcji i co najważniejsze, mechanizm potoków, który jest tu wręcz niezbędny.