Tworzymy własny ValueConverter, czyli najbardziej przydatny obiekt w bindowaniu danych do widoku (XAML/C#)

Zapewne tworząc aplikacje w WPF czy UWP natknęliście się na to, że właściwość w modelu (ViewModelu) wymagała konwersja na inny typ lub inną wartość, aby móc jej użyć na widoku. Tworzenie jednak dodatkowych właściwości jest nieefektywne i zbędne.

Z pocą przychodzi interfejs IValueConverter, który konwertuje jedne dane na drugie, bez konieczność rozszerzania obiektu. W moim przypadku musiałem przekwaterować status notyfikacji NotificationStatus (New, Old, Unknown) na Opacity (nieprzezroczystość).

reklama

Na widoku nowe powiadomienia nie są przezroczyste, zaś stare mają przezroczystość ustawioną na 0.5. Efekt jest następujący:

Oczywiście najbardziej używanym konwerterem jest: Bool <=> Visibility, czyli mając zmienną o typu Bool(true/false), chcemy sterować widocznością elementu (Visibility.Visible/Visibility.Collapsed).Przejdźmy jednak do naszego przykładu.

Zamiast tworzyć nową właściwość, szybko tworzymy klasę implementującą interfejs IValueConverter.


public sealed class StatusToOpacityConverter : IValueConverter
{
  public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, string language)
  {
    NotificationStatus status = (NotificationStatus)value;
    if (status == NotificationStatus.New)
    {
      return 1;
    }
    else
    {
      return 0.5;
    }
  }

  public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter, string language)
  {
    throw new NotImplementedException();
  }
}

Interfejs IValueConverter wymaga implementacji dwóch metod: Convert i ConvertBack.Pierwsza z nich implementuje konwersję danych z obiektu na dane niezbędne do użycia na widoku, zaś druga robi to w odwrotną stronę.

W naszym przypadku zadanie jest proste. Powiadomienie ze statusem NotificationStatus.New nie może być przezroczyste, zaś notyfikacje z innymi statusami mają otrzymać przezroczystość 0.5. Zmienna value jest zawsze typu NotificationStatus, więc bez dodatkowej zabawy rzutujemy ją na ten typ i zwracamy int określający przezroczystość.

Możemy skorzystać również ze zmiennej targetType, z typem zmiennej wynikowej. Dodatkowo parameter może zawierać dodatkowe informacje przesłane do konwertera z widoku. Ważnym parametrem jest także zmienna language, która określa język aplikacji w chwili konwersji, do wykorzystania, gdy konwersja zależna jest od używanego języka (np. zamiana daty na string).

W drugą stronę konwersja przebiega podobnie z tym, że dane wejściowe i wyjściowe są zamienione. W omawianym przypadku na wejściu mielibyśmy zmienną int, a typem wynikowym byłby NotificationStatus.

Jednakże nie jest to nam potrzebne, gdyż łączenie (bindowanie) w tym przypadku obiektu (z danymi) z widokiem odbywa się w jedną stronę (one-way binding).

Na widoku, czyli w pliku XAML, konwertera użyjemy w następujący sposób:


<Grid
    Opacity="{
    Binding Status, 
    Converter={StaticResource StatusToOpacityConverter},
    Mode=OneWay
    }" 
           
    >(...)</Grid>

Oczywiście obiekt przekazany do widoku ma właściwość Status o typie NotificationStatus.

Na końcu pamiętajmy jeszcze o rejestracji StatusToOpacityConverter w App.xaml:


<Application
  (...)
  xmlns:helpers="using:djfoxer.dp.notification.App.Helpers">
  <Application.Resources>
    (...)
    <helpers:StatusToOpacityConverter x:Key="StatusToVisibilityConverter" />
  </Application.Resources>
</Application>
DePesza dostępna jest w markecie Windows 10 (desktop i mobile). Bezpośredni link: DePesza.
Aktualne źródła można znaleźć na GitHub pod adresem:
https://github.com/djfoxer/dp.notification

 

windows oprogramowanie programowanie

Komentarze