90 dni na usprawnienie Błękitnej Linii

Strona główna Aktualności

O autorze

Już dzisiaj pisaliśmy o naszym narodowym operatorze, na tym jednak nie koniec. Jak informuje URTiP (Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty), Prezes tej instytucji wydał decyzję określającą zakres naruszenia prawa w wyniku działania systemu "Błękitnej Linii" Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz nakazał usunięcie wszystkich nieprawidłowości w ciągu 90 dni.

Podczas przeprowadzonej od 20 stycznia do 15 kwietnia 2004 r. kontroli funkcjonowania systemu umożliwiającego składanie zamówień i obsługę abonentów TP S.A. na odległość, tzw. "Błękitna Linia TP" zbadano przestrzeganie ustawy Prawo telekomunikacyjne w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych oraz w sprawie szczegółowych warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej. W szczególności kontrolą objęto realizację przyjmowanych na odległość zgłoszeń, zamówień usług telekomunikacyjnych, reklamacji, a także warunki ograniczania i zawieszania przez TP S.A. świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz udzielania abonentom odszkodowań.

Kontrola wykazała, że "Błękitna Linia TP", nie funkcjonuje prawidłowo, a operator przed wprowadzeniem systemu niewłaściwie oszacował jego obciążenia. Co więcej, wprowadzenie "Błękitnej Linii TP" było połączone z jednoczesną z likwidacją wszystkich Biur Obsługi Klienta w kraju, na których miejsce wprowadzono zaledwie 24 Telepunkty. Nie bez znaczenia pozostała również ograniczona w początkowym okresie liczba konsultantów, w większości rekrutowanych spośród byłych pracowników BOK. Liczba ta została później powiększona o studentów zatrudnianych na umowy zlecenia po zaledwie dwutygodniowych szkoleniach w zakresie wprowadzonych procedur wewnętrznych i wykorzystywanych systemów informatycznych. Na podstawie powyższego można stwierdzić, że praca osób obsługujących "Błękitną Linię TP" została zorganizowana w sposób uniemożliwiający bieżące realizowanie zgłoszeń składanych przez abonentów. Dla przykładu, w trakcie kontroli w Częstochowie stwierdzono, że 18 doradców miało na swoich imiennych listach zadań 3 589 zgłoszeń do realizacji, które oczekują na realizację od 11 do 120 dni.

Po zbadaniu materiału z kontroli w dniu 27 maja 2004 r. Prezes URTiP podjął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia zakresu naruszenia przez TP S.A. przepisów prawa i ustalenia terminu ich usunięcia. Jednocześnie Prezes URTiP nakazał TP S.A. usunięcie stwierdzonych i wymienionych w decyzji naruszeń w terminie 90 dni od dnia jej otrzymania. Wykonanie postanowień decyzji przez TP S.A. zostanie sprawdzone w trakcie kolejnej kontroli Urzędu, przeprowadzonej po upływie wskazanego w decyzji terminu usunięcia nieprawidłowości.

© dobreprogramy
s