Generowanie ładnych xmli z HashTable w Powershell

Używał ktoś kiedyś gdzieś ConvertTo-XML lub Export-CLIXml w Powershellu na HashTable? A próbował to potem odczytać? jakieś miętolenie a nie xml ! A jak jeszcze dodamy zagnieżdżone HashTable to już odlot.
No więc dla własnej wygody obmyśliłem żeby konwertować HashTable do XML w formacie, który będzie w miarę czytelny dla przeciętnego klikacza myszką. Obsługiwane mają być HashTable jako wartości:


Function Out-HashTableToXml {
	[cmdletbinding()]
	Param(
		[ValidateNotNullOrEmpty()]
		[System.String]$Root,
		
		[Parameter(ValueFromPipeline = $true, Position = 0)]
		[System.Collections.Hashtable]$InputObject,
		
		[ValidateScript({Test-Path $_ -IsValid})]
		[System.String]$Path
	)
	Begin{
		$ScriptBlock = {
			Param($Elem, $Root)
			if( $Elem.Value -is [System.Collections.Hashtable] ){
				$RootNode = $Root.AppendChild($Doc.CreateNode([System.Xml.XmlNodeType]::Element,$Elem.Key,$Null))
				$Elem.Value.GetEnumerator() | ForEach-Object {
					$Scriptblock.Invoke( @($_, $RootNode) )
				}
			}
			else{
				$Element = $Doc.CreateElement($Elem.Key)
				$Element.InnerText = $Elem.Value.ToString()
				$Root.AppendChild($Element) | Out-Null	
			}
		}	
	}
	Process{
		$Doc = [xml]"<$($Root)></$($Root)>"
		$InputObject.GetEnumerator() | ForEach-Object {
			$scriptblock.Invoke( @($_, $doc.DocumentElement) )
		}
		$doc.Save($Path)
	}
}

Weźmy teraz przykładową tablicę haszującą i wywołanie funkcji konwertującej:


$Configuration = @{ 
  'Definitions' = @{ 
    'ConnectionString' = 'sql=srv01;port=223' 
    'MonitoringLevel' = 'MonitoringLevelValue' 
  } 
  'Conventions' = @{ 
    'MyConvention' = 'This is my convention' 
    'Option' = 'Zip' 
    'ServerType' = 'sql' 
    'Actions' = @{ 
      'SpecificAction' = 'DoNothing' 
      'DefaultAction' = 'Destroy it All' 
    } 
    'ExceptionAction' = 125 
    'Period' = New-TimeSpan -Seconds 20 
  } 
  'ServiceAccount' = @{ 
    'UserName' = 'mydomain.com\thisisme' 
    'Password' = '123o123' 
  } 
  'GroupConfiguration' = @{ 
    'AdminsGroup' = 'mydomain.com\thisisAdminsGroup' 
    'UsersGroup' = 'mydomain.com\thisisUsersGroup' 
  } 
} 
 
$Configuration | Out-HashTableToXml -Root 'Configuration' -Path 'D:\confgiuration.xml'

Wygenerowany kod xml będzie wyglądał mniej więcej tak:


<Configuration> 
 <Conventions> 
  <ExceptionAction>125</ExceptionAction> 
  <ServerType>sql</ServerType> 
  <Actions> 
   <SpecificAction>DoNothing</SpecificAction> 
   <DefaultAction>Destroy it All</DefaultAction> 
  </Actions> 
  <Period>00:00:20</Period> 
  <Option>Zip</Option> 
  <MyConvention>This is my convention</MyConvention> 
 </Conventions> 
 <GroupConfiguration> 
  <UsersGroup>mydomain.com\thisisUsersGroup</UsersGroup> 
  <AdminsGroup>mydomain.com\thisisAdminsGroup</AdminsGroup> 
 </GroupConfiguration> 
 <Definitions> 
  <MonitoringLevel>MonitoringLevelValue</MonitoringLevel> 
  <ConnectionString>sql=srv01;port=223</ConnectionString> 
 </Definitions> 
 <ServiceAccount> 
  <Password>123o123</Password> 
  <UserName>mydomain.com\thisisme</UserName> 
 </ServiceAccount> 
</Configuration>