1% na naukę i technikę: 10 ciekawych OPP, którym pomogłyby Twoje pieniądze

1% na naukę i technikę: 10 ciekawych OPP, którym pomogłyby Twoje pieniądze
18.04.2015 19:08
1% na naukę i technikę: 10 ciekawych OPP, którym pomogłyby Twoje pieniądze

Podobno dwie rzeczy są pewne w życiu – śmierć i podatki.Legendy mówią, że byli tacy, co pokonali jedną z nich. Niesłyszeliśmy, by ktokolwiek poradził sobie z obiema. Dla nas,zwykłych śmiertelników pozostaje więc podatki płacić, śmiercisię spodziewać, starając się, by z naszych pieniędzy i z naszegożycia wynikło coś dobrego. Jak żyć Wam nie powiemy – alejeśli jeszcze się z Urzędem Skarbowym za 2014 rok jeszcze nierozliczyliście, to wskażemy przynajmniej tych, którzy chętnieprzyjmą 1% Waszego podatku, by wykorzystać je na działalnośćbliską tematyce naszego portalu.

Od 2004 roku podatnicy płacący podatek dochodowy od osóbfizycznych mogą przeznaczyć 1% swojego należnego podatku na rzeczwybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, wpisanej naoficjalną listę takich organizacji. Popularność tej praktykistale rośnie – za rok 2013 swój 1% przekazało na organizacjepożytku publicznego ponad 12 mln osób, za 2012 – 11,5 mln, za2011 – 11,1 mln, zaś za 2010 roku – 10,1 mln. Nawet jeśli ten1% nie przekracza w odniesieniu do jednego podatnika kilkudziesięciuzłotych, to skala zainteresowania czyni to źródło pieniędzyważnym źródłem finansowania dla praktycznie każdej takiejorganizacji. Nic więc dziwnego, że ulotkami atakującymi naswezwaniami do oddania tego 1% jesteśmy atakowani ze wszystkichstron. Większość pieniędzy trafia więc do najlepiej sięreklamujących, proszących o pieniądze na cele najlepiej chwytająceza serce typowego Kowalskiego – czyli wszelkiego rodzaju fundacjizajmujących się chorymi czy niepełnosprawnymi, najlepiejnieletnimi.

Jeśli ktoś jednak nie przepada za działalnością charytatywną,lub też nie chce swoich charytatywnych inicjatyw w żaden sposóbupubliczniać, nie znaczy to, że jego 1% nie miałby żadnegozastosowania nigdzie indziej. Wiele organizacji pożytku publicznego,choć nie może liczyć na takie zainteresowanie typowych Kowalskichjak charytatywne fundacje, też chętnie z pieniędzy takichskorzysta na swoje statutowe cele. W tym zestawieniu przedstawimy Wamorganizacje, które postawiły na wspomaganie rozwoju techniki,wynalazczości i innowacyjności.

Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji iTechnik Multimedialnych

Celem tej fundacji jest wspomaganie rozwoju myśli naukowej wdziedzinie radiokomunikacji i technik multimedialnych w PolitechniceWarszawskiej, wspomagania rozwoju kadry naukowej i szczególnieuzdolnionych studentów w Politechnice Warszawskiej, wdrażania nowejwiedzy do dydaktyki oraz rozbudowa i unowocześnianie bazynaukowo-dydaktycznej w Politechnice Warszawskiej poprzez wyposażanielaboratoriów badawczych i dydaktycznych w nowoczesną aparaturępomiarową, audiowizualną i informatyczną.

Fundacja działa od 1999 roku, od 2005 r. ma status organizacjipożytku publicznego. Jej prezesem jest prof. Józef Modelski,wybitny polski elektronik, członek PAN. KRS fundacji to 0000026831,a strona internetowa to www.ire.pw.edu.pl/fundacja.

Polskie Stowarzyszenie UpowszechnianiaKomputerowych Systemów Inżynierskich „ProCAx”

Organizacja zajmuje się promowaniem nowoczesnych technikCAD/CAM/CAE/CNC, stawiając sobie za cel pozyskanie zrozumienia ipoparcia organizacji gospodarczych, naukowych, środowisk inżynierówi techników oraz nauczycieli szkół średnich do ideiupowszechniania komputerowych systemów inżynierskich, prowadzeniemszeroko rozumianej działalności informacyjnej i popularyzatorskiejosiągnięć naukowych i praktycznych z dziedziny komputerowegowspomagania prac inżynierskich oraz tworzeniem płaszczyzny wymianyinformacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjamizainteresowanymi komputerowymi systemami inżynierskimi.

Stowarzyszenie powstało w 2000 roku, status OPP ma od 2011 roku,należy do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, a jegoprezesem był nieżyjący już dr inż Jan Bis, wieloletni wykładowcaWojskowej Akademii Technicznej. KRS stowarzyszenia to 0000077983, astrona internetowa www.procax.org.pl/.

Akademia Inżynierska w Polsce

Misją Akademii jest wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii iprzedsiębiorczości innowacyjnej oraz transferu technologii dopraktyki gospodarczej, szerzenie kultury technicznej w dostosowaniudo strategii zrównoważonego rozwoju oraz promocja polskiejinnowacyjności w kraju i zagranicą.

To stowarzyszenie naukowe powstało w 2001 roku, a status OPP maod 2011 roku. Jego prezesem jest prof. Leszek Rafalski, laureatKrzyża Zasługi Orderu Wynalazczości. KRS to 0000114453, a stronainternetowa to www.akademiainzynierska.pl/.

Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji

Ta pozarządowa organizacja pożytku publicznego stanowidobrowolne zrzeszenie inżynierów i techników wszystkichspecjalności telekomunikacji oraz osób zawodowo związanych zkomunikacją elektroniczną lub łącznością pocztową i jestbezpośrednim kontynuatorem tradycji, działań i inicjatywStowarzyszenia Teletechników Polskich działającego wdwudziestoleciu międzywojennym oraz Stowarzyszenia RadiotechnikówPolskich. Głównym celem stowarzyszenia jest działalnośćoświatowa, edukacyjna, naukowa i społeczna w zakresie łączności,a zakres działania obejmuje ważne obszary związane z rynkiemtelekomunikacyjnym i jego strategią regulacyjną.

Organizacja działa od 2001 roku, a status OPP uzyskała od 2008roku. Jej prezesem jest inż. Wojciech Hałka, wybitny ekspert wzakresie telekomunikacji, m.in. współautor nowej ustawy „Prawotelekomunikacyjne” i dyrektor Instytutu Łączności w PaństwowymInstytucie Badawczym. KRS to 0000160090, zaś strona internetowa towww.sit.org.pl.

Stowarzyszenie 16 Wersów

Stowarzyszenie to działa na rzecz rozwoju kultury niezależnej, wszczególności muzyki i powiązanych z nią sztuk wizuwalnych,zrzeszając młodych twórców: muzyków, fotografów, filmowców,grafików oraz wszystkich tych, którzy chcą wykorzystać swojeumiejętności i kreatywność do rozwijania aktywności kulturalnejinnych osób. Członkowie stowarzyszenia specjalizują się wnowoczesnej edukacji muzycznej młodzieży, opracowując innowacyjnemetody przekazywania wiedzy związanej z tworzeniem muzyki nakomputerze. Celem jest kształcenie artystów XXI wieku, którzy wświadomy sposób będą tworzyć współczesną „muzykę miejską”.

Na czele działającego od 2007 roku stowarzyszenia (status OPP od2012 roku) stoi Mateusz Telega, człowiek dobrze znany wszystkimfanom programu Ableton, prowadzący liczne kursy w zakresietechnologii dźwiękowych. KRS to 0000283426, a strona internetowa towww.16wersow.pl/.

Fundacja FabLab Łódź

Celem Fundacji jest prowadzenie otwartego warsztatutechnologicznego FabLab, w którym wspierane są inicjatywytechnologiczne, konstruowane są prototypy oraz nietypowe konstrukcjedla inżynierów studentów oraz pasjonatów. Organizacja chcerozwijać umiejętności praktyczne, techniczne i manualne, które sąpomijane przez system edukacji. Nauczane są m.in. programowanie,technologie elektroniczne Arduino, podstawy elektroniki, druku 3D,pszczelarstwa, kowalstwa, sztukaterii, rysunku projektowego, stolarkia nawet renowacji mebli.

Fundacja działa od 2009 roku (status OPP od 2014 roku), jejprezesem jest Krzysztof Piech (@KrzysztofFLL), KRS to 0000320882, zaśstrona internetowa to fablablodz.org/.

Fundacja Infolet – Młodzi w IT

Fundacja powstała aby wspierać w rozwoju osoby dla których IT inowoczesne technologie to pasja i pomysł na rozwój zawodowy.Funduje stypendia dla najzdolniejszych studentów kierunkówinformatycznych, organizuje pożyczki dla absolwentów szkółwyższych z kierunków IT na założenie i rozwój przez nichdziałalności gospodarczej, organizuje, finansuje i wspiera staże wfirmach IT, a także kursy, szkolenia, programy edukacyjne orazkonkursy naukowe i techniczne.

Fundacja działa od 2013 roku, a od 2014 ma status OPP. KRS to0000456463, zaś strona internetowa – mlodziwit.org/.

Fundacja „Instytut Społeczeństwa Wiedzy”

Fundacja ta działa na rzecz kształtowania się społeczeństwawiedzy, tworzenia podstaw dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy wPolsce, integracji systemu szkolnictwa wyższego i badań naukowych iwspółpracy między sektorem publicznym i niepublicznym wszkolnictwie wyższym. Stawia na gromadzenie i wymianę informacjinaukowych i edukacyjnych w postaci skomputeryzowanych baz danych,organizowanie konferencji i seminariów naukowych, spotkańdyskusyjnych, warsztatów badawczych i dydaktycznych,rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych wgospodarce. Jej przewodniczącym jest były rektor PolitechnikiWarszawskiej, prof. Jerzy Woźnicki, ekspert w zakresie elektronikipróżniowej i optoelektroniki.

Instytut założono w 2003 roku, a status OPP ma od 2004 roku. KRSto 0000169429, zaś strona internetowa – www.frp.org.pl/.

Polskie Towarzystwo Rakietowe

Towarzystwo jest grupą pasjonatów połączonych miłością doprojektowania, konstruowania i odpalania rakiet, ściślewspółpracującą z Wojskiem Polskim, i mającą dzięki temumożliwość rezerwowania terytorium i przestrzeni powietrznej nadpolskimi poligonami wojskowymi, Czlonkowie towarzystwa prowadządziałalność popularyzatorską i edukacyjną w dziedzinie naukścisłych i myśli technicznej.

Towarzystwo powstało w 2010 roku, a status OPP ma od 2013 roku.Prezesem jest Adam Matusiewicz, konstruktor hybrydowych silnikówrakietowych. KRS towarzystwa to 0000355014, zaś strona internetowato www.rakiety.org.pl/.

Stowarzyszenie Wikimedia Polska

Tego stowarzyszenia specjalnie przedstawiać nie trzeba. Jegocelem jest rozwój ogólnodostępnego dostępu do wiedzy,propagowanie wolnych licencji oraz wspieranie rozwoju FundacjiWikimedia, zapewniającej dostęp do Wikipedii, wolnej encyklopedii,a także innych projektów. Stowarzyszenie należy do Koalicji naRzecz Otwartych Standardów i Koalicji Otwartej Edukacji, a jegoprezesem jest polski chemik dr Tomasz Ganicz, specjalista odpolimerów i ciekłych kryształów.

Wikimedia Polska działa od 2005 roku, zaś statusem OPP cieszysię od 2007 roku. KRS to 0000244732, a strona internetowa topl.wikimedia.org/.

Dlaczego ta dziesiątka?

W wyborze powyższych 10 organizacji kierowaliśmy się przedewszystkim ich wiarygodnością i zbieżnością z naszymizainteresowaniami. Trzeba przyznać, że wcale sporządzenie tejlisty nie było łatwe – na liście OPP uprawnionych do 1% zpodatku niewiele jest organizacji, które spełniłyby naszeoczekiwania. Wiele potencjalnie obiecujących organizacji nawet niemiało „żyjących” stron internetowych czy udostępnionegostatutu, inne wydawały się powstać tylko dla założycielomwiadomych celów. Może taki stan rzeczy zachęci Was dozaangażowania się w trzeci sektor, stworzenie własnej organizacjipozarządowej, stawiającej na wsparcie postępu naukowego itechnicznego?

A jeśli nie wiecie, jak wysłać swój PIT przez Internet, tozapraszamy obejrzenia naszego przewodnikawideo.

Programy

Aktualizacje
Aktualizacje
Nowości
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (44)