Patenty - powrót do pierwszego czytania?

Strona główna Aktualności

O autorze

Po długiej dyskusji z Komisarzem ds Rynku Wewnętrznego, Charliem McCreevy i późniejszej półgodzinnej debacie, o godzinie 19:04 Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego prawie jednogłośnie (19 głosów popierających, dwa przeciwko) opowiedziała się za przygotowaniem wniosku do Komisji Europejskiej z prośbą o powrót projektu dyrektywy patentowej do pierwszego czytania.

Jest to kolejne zwycięstwo odniesione przez przeciwników patentów na oprogramowanie, którzy już od wielu miesięcy lobbowali za zmianą projektu dyrektywy umożliwiającego patentowanie programów. Jest to również zwycięstwo Polski, która przy sprzeciwie dwóch kolejnych prezydencji unijnych i mimo nacisków dyplomatycznych blokowała zaakceptowanie obecnego projektu przez Radę Unii Europejskiej.

Teraz pałeczka jest po stronie Komisji Europejskiej - prawdopodobnie przychyli się ona do wniosku komisji prawnej Parlamentu i ponownie przedłoży swój projekt do pierwszego czytania. Oznacza to, że Parlament ponownie będzie miał szansę wprowadzić do niego poprawki uniemożliwiające udzielenie patentu na program lub metodę biznesową, tak jak to zrobił we wrześniu 2003 roku. Jeśli obecny, zmieniony przez Radę Unii Europejskiej i blokowany przez Polskę projekt trafiłby do drugiego czytania, wprowadzenie poprawek wymagałoby trudnej do uzyskania absolutnej większości głosów.

© dobreprogramy
s