TP SA narusza interesy konsumentów rezygnujących z Neostrady

Strona główna Aktualności

O autorze

Telekomunikacja Polska naruszyła prawo żądając od abonentów uiszczenia kary z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy Neostrady zawartej na czas określony - uznał Prezes UOKiK.

Postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów zostało wszczęte we wrześniu 2005 r. W jego toku ustalono, że 1 marca 2005 r. spółka dokonała zmiany cennika świadczenia usługi Neostrada. Abonenci objęci umową bezterminową, którzy nie zaakceptowali zmienionych opłat mogli bez ponoszenia dodatkowych kosztów rozwiązać kontrakt z operatorem. Od klientów korzystających z umowy zawartej na czas określony spółka zażądała zapłaty kary.

W opinii Prezesa UOKiK powyższe działania spółki są niezgodne z prawem telekomunikacyjnym. W świetle ww. ustawy operatorowi przysługuje prawo domagania się zapłaty kary od abonenta jedynie w wypadku przyznania mu zniżki (jest ona z reguły udzielana w ramach promocji). Tymczasem umowa o świadczenie usługi Neostrada zawarta na czas określony jest drugą, obok kontraktu bezterminowego, standardową umową stosowaną przez operatora. Zróżnicowanie opłat we wskazanych rodzajach umów jest - zdaniem Urzędu - jedynie efektem poszerzenia oferty handlowej i nie jest związane ze zniżką przyznaną abonentowi. Żadne z postanowień tego kontraktu nie zawiera bowiem wskazania rodzaju i wysokości ewentualnej ulgi.

© dobreprogramy
s