C# ciąg dalszy - układ logiczny i trochę obiektowości

Rozwiążmy następujące zadanie: Mamy dany układ bramek logicznych, np:

Naszym zadaniem jest obliczenie wartości na wyjściu (czyli stan przewodu P8) oraz czas obliczania - bo świat nie jest idealny i bramka logiczna potrzebuje "trochę" czasu, żeby "wypluć" wartość na wyjście. Przed przystąpieniem do kodzenia, założenia:


 • Przygotujemy bramki OR (opóźnienie 10j) oraz AND (5j)
 • Przygotujemy fabrykę, która będzie nam tworzyła elementy układu
 • Stworzymy osobną klasę służącą do symulacji (przypisujemy jej przewody wejściowe, wyjściowe i przed każdą symulacją będziemy podawać stan przewodów na "wejściu")
 • Elementy stworzone w rożnych fabrykach nie powinny móc tworzyć sieci
 • Nie obsługujemy układów z cyklami

Workflow będzie wyglądał mniej-więcej tak: użytkownik tworzy przewody oraz bramki za pomocą fabryki. Powinien do bramki dodać przewody wejściowe oraz wyjściowy. W przewodzie powinien ustawić bramki które są "na końcu" przewodu (więc może być jednocześnie rozgałęziaczem). Symulacja będzie polegała na ustawieniu stanów na przewodach wejściowych całego układu. Te z kolei dodadzą bramki na swoich wyjściach do kolejki z odpowiednimi priorytetami. Priorytetem będzie moment, w którym bramka już będzie znała swoja wartość na wyjściu (zaczynami od momentu 0). Wtedy wyjmiemy je z kolejki i ustawimy ich przewody wyjściowe na odpowiednie stany. Te z kolei znów dodadzą do kolejki swoje bramki na wyjściu i tak, dopóki kolejka nie będzie pusta.

Stwórzmy projekt (Portable Class Library) nazywający się "LogicSystem". Niestety ten typ projektu nie posiada kilku dobrodziejstw (jak np. SortedDictionary) a my będziemy potrzebować kolejkę priorytetową. W takim układzie, musimy ją sami zaimplementować. W tym celu użyję kopca typu MIN reprezentowany przez tablicę (w tym przypadku dokładnie listę) (plik stworzony w katalogu Helpers):

namespace LogicSystem.Helpers
{
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  
  public class MinHeap<TK, TV> where TK : IComparable<TK>
  {

    private readonly List<KeyValuePair<TK, TV>> heap;

    public MinHeap()
    {
      this.heap = new List<KeyValuePair<TK, TV>>();
    }

    public void Insert(TK key, TV value)
    {
      this.heap.Add(new KeyValuePair<TK, TV>(key, value));
      this.CascadeUp(this.heap.Count - 1);
    }

    public void Insert(IEnumerable<KeyValuePair<TK, TV>> items)
    {
      foreach (var item in items)
      {
        this.Insert(item.Key, item.Value);
      }
    }

    public KeyValuePair<TK, TV> Remove()
    {
      var node = this.heap[0];
      this.heap[0] = this.heap[this.heap.Count - 1];
      this.heap.RemoveAt(this.heap.Count - 1);

      if (this.heap.Count > 0)
      {
        this.CascadeDown(0);
      }

      return node;
    }

    public KeyValuePair<TK, TV> Top()
    {
      return this.heap[0];
    }

    public bool IsEmpty()
    {
      return this.heap.Count == 0;
    }

    internal void Clear()
    {
      this.heap.Clear();
    }

    protected void CascadeUp(int index)
    {
      var node = this.heap[index];

      var parent = (index - 1) / 2;
      while (index > 0 && this.heap[parent].Key.CompareTo(
                  this.heap[index].Key) > 0)
      {
        this.heap[index] = this.heap[parent];
        index = parent;
        parent = (parent - 1) / 2;
      }

      this.heap[index] = node;
    }

    protected void CascadeDown(int index)
    {
      var node = this.heap[0];

      while (index < this.heap.Count / 2)
      {
        var leftChild = (2 * index) + 1;
        var rightChild = leftChild + 1;

        var smallerChild = rightChild < this.heap.Count &&
                  this.heap[leftChild].Key.CompareTo(this.heap[rightChild].Key) > 0 ?
                    rightChild : leftChild;

        if (node.Key.CompareTo(this.heap[smallerChild].Key) < 0)
        {
          break;
        }

        this.heap[index] = this.heap[smallerChild];
        index = smallerChild;
      }

      this.heap[index] = node;
    }
  }
}

Następnie możemy przygotować kilka wyjątków, które się przydadzą:

Wyjątek rzucany, kiedy do symulacji podamy różną ilość stanów przewodów, niż mamy zdefiniowane (np. cały układ ma 3 przewody wejściowe, a my do symulacji podamy true, true - czyli dwóch)

namespace LogicSystem.Exceptions
{
  using System;

  public class ArgumentsQuantityDismatchException : Exception
  {
    public ArgumentsQuantityDismatchException()
      : base("Arguments quantity differs from input wires count.")
    {
    }
  }
}

Wyjątek rzucany, kiedy spróbujemy skompletować w sieć elementy, którezostały stworzone w różnych fabrykach:

public class LogicElementsFactoryDismatchException : Exception
{
  public LogicElementsFactoryDismatchException()
    : base("Cannot connect logic elements that was produced in different factory")
  {
  }
}

Teraz interfejsy:

ISimulatingEnvironment będzie definiował nam interfejs środowiska symulacyjnego. Umożliwi dodanie przewodom bramek do kolejki, przeprowadzenie symulacji oraz będzie przechowywać całkowity czas (całkowity czas potrzebny na wyliczenie układu).

public interface ISimulatingEnvironment<TK, TV> where TK : IComparable<TK>
{
  int TotalTime { get; set; }

  void Reset();

  void PushIntoHeap(TK key, TV value);

  void PushIntoHeap(IEnumerable<KeyValuePair<TK, TV>> items);

  KeyValuePair<TK, TV> Top();

  KeyValuePair<TK, TV> PopFromHeap();

  bool IsEmpty();
}

Przygotujmy narazie stub dla przewodu nazywający się Wire:

public class Wire
{
  public bool State { get; set; }
}

Teraz przyszedł czas na klasę bazową dla bramek:

public abstract class LogicGate
{
  internal LogicGate()
  {
    this.InputWires = new List<Wire>();
  }

  public abstract int Latency { get; }

  public Wire OutputWire { get; set; }

  internal ISimulatingEnvironment<int, LogicGate> SimulatingEnvironment { get; set; }

  internal List<Wire> InputWires { get; set; }

  public abstract bool ComputeOutput();

  public void Refresh()
  {
    this.OutputWire.State = this.ComputeOutput();
  }

  public void AddInputWires(params Wire[] wires)
  {
    this.InputWires.AddRange(wires);
  }

  public void AddInputWires(IEnumerable<Wire> wires)
  {
    this.AddInputWires(wires.ToArray());
  }
}

Pole SimulatingEnvironment będzie służyło do rozpoznawania, czy element został wyprodukowany w odpowiedniej fabryce (w klasie Wire znajdzie już szersze zastosowanie) - dlatego też jest internal - użytkownik nie musi mieć dostępu do niego..
Klasa nie robi nic ciekawego po za Refreshem, która ustawia na wyjście wyliczoną wartość. Wyliczenie oczywiście jest metodą abstrakcyjną (jak i opóźnienie potrzebne na wyliczenie), zależy bowiem od rodzaju bramki. A propo rodzajów:


public class GateAnd : LogicGate
{
  internal GateAnd()
  {
  }

  public override int Latency
  {
    get { return 5; }
  }

  public override bool ComputeOutput()
  {
    return this.InputWires.All(wire => wire.State);
  }
}

public class GateOr : LogicGate
{
  internal GateOr()
  {
  }

  public override int Latency
  {
    get { return 10; }
  }

  public override bool ComputeOutput()
  {
    return this.InputWires.Any(wire => wire.State);
  }
}

Pora na uzupełnienie klasy Wire:

public class Wire
{
  private List<LogicGate> outputGates;

  private bool state;

  internal Wire()
  {
  }

  public bool State 
  {
    get
    {
      return this.state;
    }

    set
    {
      this.state = value;

      foreach (var gate in this.Gates)
      {
        var totalTime = this.SimulatingEnvironment.TotalTime;
        this.SimulatingEnvironment.PushIntoHeap(totalTime + gate.Latency, gate);
      }
    }
  }

  internal ISimulatingEnvironment<int, LogicGate> SimulatingEnvironment { get; set; }

  private List<LogicGate> Gates
  {
    get
    {
      return this.outputGates ?? (this.outputGates = 
                        Enumerable.Empty<LogicGate>().ToList());
    }
  }


  public void AddOutputGates(params LogicGate[] gates)
  {
    this.Gates.AddRange(gates);
  }

  public void AddOutputGates(IEnumerable<LogicGate> gates)
  {
    this.AddOutputGates(gates.ToArray());
  }
}

Najwięcej się dzieje w State'cie - skoro nam się zmienił stan, przydałoby się wrzucić bramki do kolejki, gdzie znajdują się bramki "do wyliczenia" - z odpowiednim oczywiście priorytetem.

Przyszedł czas na implementację "środowiska", które jest de facto opakowaniem naszego kopca:

internal class SimulatingEnvironment : ISimulatingEnvironment<int, LogicGate>
{
  internal SimulatingEnvironment()
  {
    this.Heap = new MinHeap<int, LogicGate>();
  }

  public int TotalTime { get; set; }

  private MinHeap<int, LogicGate> Heap { get; set; }

  public void Reset()
  {
    this.TotalTime = 0;
    this.Heap.Clear();
  }

  public void PushIntoHeap(int key, LogicGate value)
  {
    this.Heap.Insert(key, value); 
  }

  public void PushIntoHeap(IEnumerable<KeyValuePair<int, LogicGate>> items)
  {
    this.Heap.Insert(items);
  }

  public KeyValuePair<int, LogicGate> Top()
  {
    return this.Heap.Top();
  }

  public KeyValuePair<int, LogicGate> PopFromHeap()
  {
    return this.Heap.Remove();
  }

  public bool IsEmpty()
  {
    return this.Heap.IsEmpty();
  }
}

I teraz gwiazda programu: klasa, która przeprowadzi symulację:

public class LogicSystemSimulator
{
  public LogicSystemSimulator()
  {
    this.InputWires = Enumerable.Empty<Wire>().ToList();
  }

  public Wire OutputWire { get; set; }

  internal ISimulatingEnvironment<int, LogicGate> SimulatingEnvironment { get; set; }

  protected List<Wire> InputWires { get; set; }

  public void AddInputWires(params Wire[] wires)
  {
    if (wires.Any(wire => !ReferenceEquals(
                wire.SimulatingEnvironment,
                this.SimulatingEnvironment)))
    {
      throw new LogicElementsFactoryDismatchException();
    }

    this.InputWires.AddRange(wires);
  }

  public void AddInputWires(IEnumerable<Wire> wires)
  {
    this.AddInputWires(wires.ToArray());
  }

  public int Simulate(params bool[] inputStates)
  {
    if (inputStates.Count() != this.InputWires.Count())
    {
      throw new ArgumentsQuantityDismatchException();
    }

    this.CheckOriginFactory(this.InputWires);

    this.SimulatingEnvironment.Reset();

    for (var j = 0; j < this.InputWires.Count; j++)
    {
      this.InputWires[j].State = inputStates[j];
    }

    while (!this.SimulatingEnvironment.IsEmpty())
    {
      var gates = this.GetLowestPriority();
      var logicGates = gates as IList<LogicGate> ?? gates.ToList();

      this.CheckOriginFactory(logicGates);

      this.SimulatingEnvironment.TotalTime += logicGates.ElementAt(0).Latency;

      foreach (var gate in logicGates)
      {
        gate.Refresh();
      }
    }

    return this.SimulatingEnvironment.TotalTime;
  }

  public int Simulate(IEnumerable<bool> inputStates)
  {
    return this.Simulate(inputStates.ToArray());
  }

  private IEnumerable<LogicGate> GetLowestPriority()
  {
    var topPair = this.SimulatingEnvironment.PopFromHeap();

    var output = new List<LogicGate> { topPair.Value };

    while (!this.SimulatingEnvironment.IsEmpty() &&
          this.SimulatingEnvironment.Top().Key == topPair.Key)
    {
      output.Add(this.SimulatingEnvironment.PopFromHeap().Value);
    }

    return output;
  }

  private void CheckOriginFactory(IEnumerable<Wire> wires)
  {
    if (wires.Any(wire => !ReferenceEquals(wire.SimulatingEnvironment, this.SimulatingEnvironment)))
    {
      throw new LogicElementsFactoryDismatchException();
    }
  }

  private void CheckOriginFactory(IEnumerable<LogicGate> gates)
  {
    var logicGates = gates as IList<LogicGate> ?? gates.ToList();
    if (logicGates.Any(gate => !ReferenceEquals(gate.SimulatingEnvironment, this.SimulatingEnvironment)))
    {
      throw new LogicElementsFactoryDismatchException();
    }

    foreach (var logicGate in logicGates)
    {
      this.CheckOriginFactory(logicGate.InputWires);
    }
  }

}

Pozostała jeszcze tylko fabryka "produkująca" elementy układu:

public class LogicElementsFactory
{
  private readonly SimulatingEnvironment simulatingEnvironment;

  public LogicElementsFactory()
  {
    this.simulatingEnvironment = new SimulatingEnvironment();
  }

  public LogicSystemSimulator CreateLogicSystemSimulator(Wire outputWire, IEnumerable<Wire> inputWires)
  {
    return this.CreateLogicSystemSimulator(outputWire, inputWires.ToArray());
  }

  public LogicSystemSimulator CreateLogicSystemSimulator(Wire outputWire, params Wire[] inputWires)
  {
    var lss = this.CreateLogicSystemSimulator();
    lss.AddInputWires(inputWires);
    lss.OutputWire = outputWire;

    return lss;
  }

  public LogicSystemSimulator CreateLogicSystemSimulator()
  {
    return new LogicSystemSimulator { SimulatingEnvironment = this.simulatingEnvironment };
  }

  public Wire CreateWire()
  {
    return new Wire { SimulatingEnvironment = this.simulatingEnvironment };
  }

  public LogicGate CreateGateAnd(Wire outputWire, IEnumerable<Wire> inputWires)
  {
    return this.CreateGateAnd(outputWire, inputWires.ToArray());
  }

  public LogicGate CreateGateAnd(Wire outputWire, params Wire[] inputWires)
  {
    var gate = this.CreateGateAnd();
    gate.AddInputWires(inputWires);
    gate.OutputWire = outputWire;

    return gate;
  }

  public LogicGate CreateGateAnd()
  {
    return new GateAnd { SimulatingEnvironment = this.simulatingEnvironment };
  }

  public LogicGate CreateGateOr(Wire outputWire, IEnumerable<Wire> inputWires)
  {
    return this.CreateGateOr(outputWire, inputWires.ToArray());
  }

  public LogicGate CreateGateOr(Wire outputWire, params Wire[] inputWires)
  {
    var gate = this.CreateGateOr();
    gate.AddInputWires(inputWires);
    gate.OutputWire = outputWire;

    return gate;
  }

  public LogicGate CreateGateOr()
  {
    return new GateOr { SimulatingEnvironment = this.simulatingEnvironment };
  }
}

oraz kilka testów:

[TestClass]
public class CrossFactoryTest
{
  [TestMethod]
  [ExpectedException(typeof(LogicElementsFactoryDismatchException))]
  public void AddingElementsFromDifferentFactories()
  {
    var factory1 = new LogicElementsFactory();
    var factory2 = new LogicElementsFactory();

    var gate = factory1.CreateGateAnd();
    var wire = factory2.CreateWire();
    var wireOut = factory1.CreateWire();

    gate.AddInputWires(wire);
    gate.AddInputWires(wireOut);
    wire.AddOutputGates(gate);

    factory1.CreateLogicSystemSimulator(wireOut, wire).Simulate(true);
  }
}

[TestClass]
public class SimpleLogicSystemTest
{
  public LogicSystemSimulator SystemSimulator { get; set; }

  [TestInitialize]
  public void Initialize()
  {
    var factory = new LogicElementsFactory();

    var p1 = factory.CreateWire();
    var p2 = factory.CreateWire();
    var p3 = factory.CreateWire();

    var andGate = factory.CreateGateAnd(p3, p1, p2);

    p1.AddOutputGates(andGate);
    p2.AddOutputGates(andGate);

    this.SystemSimulator = factory.CreateLogicSystemSimulator(p3, p1, p2);
  }

  [TestMethod]
  public void SimulatingTime()
  {
    Assert.AreEqual(5, this.SystemSimulator.Simulate(false, false));
  }

  [TestMethod]
  public void CheckGateReturnsTrue()
  {
    this.SystemSimulator.Simulate(true, true);
    Assert.AreEqual(true, this.SystemSimulator.OutputWire.State);
  }
  
  [TestMethod]
  public void CheckGateReturnsFalse()
  {
    this.SystemSimulator.Simulate(true, false);
    Assert.AreEqual(false, this.SystemSimulator.OutputWire.State);
  }
}

wraz z układem z obrazka na początku:

[TestClass]
public class ThreeAndOneOrGateTest
{
  public LogicSystemSimulator SystemSimulator { get; set; }

  [TestInitialize]
  public void Initialize()
  {
    var factory = new LogicElementsFactory();

    var wires = new Wire[9];
    for (var j = 0; j < 9; j++)
    {
      wires[j] = factory.CreateWire();
    }

    var and1 = factory.CreateGateAnd(wires[5], wires[0], wires[1]);
    var or1 = factory.CreateGateOr(wires[6], wires[2], wires[3]);
    var and2 = factory.CreateGateAnd(wires[7], wires[6], wires[4]);
    var and3 = factory.CreateGateAnd(wires[8], wires[5], wires[7]);

    wires[0].AddOutputGates(and1);
    wires[1].AddOutputGates(and1);

    wires[2].AddOutputGates(or1);
    wires[3].AddOutputGates(or1);

    wires[4].AddOutputGates(and2);
    wires[6].AddOutputGates(and2);

    wires[5].AddOutputGates(and3);
    wires[7].AddOutputGates(and3);

    this.SystemSimulator = factory.CreateLogicSystemSimulator(wires[8], wires.Take(5));
  }

  [TestMethod]
  public void SimulatingTimeTest()
  {
    Assert.AreEqual(25, this.SystemSimulator.Simulate(Enumerable.Repeat(false, 5)));
  }

  [TestMethod]
  public void OutputTrueTest()
  {
    this.SystemSimulator.Simulate(true, true, false, true, true);
    Assert.AreEqual(true, this.SystemSimulator.OutputWire.State);
  }
}

Całość: codeplex.com