Praca grupowa w Office 2007

Praca grupowa w Office 2007

Wojciech Kowasz
01.01.1999 01:48

Microsoft Office jest najczęściej wykorzystywany w małych iśrednich firmach, czy nawet domach. W dalszym ciągu ten pakietbiurowy dedykowany jest jednak do zastosowania przede wszystkim wwiększych firmach, a nawet dużych korporacjach. To właśnie tammożna wykorzystać drzemiące w nim możliwości. Tam też znany jestpod nieco inną nazwą - jako Microsoft Office System. Tozintegrowana platforma do tworzenia, zarządzania i obieguinformacji. Trzeba przyznać, że pod tym względem pracy grupowejprodukt Microsoftu nie ma sobie równych, a wraz z wersją 2007możliwości w tym zakresie zostały znacznie zwiększone.

Na pojęcie pracy grupowej w Office 2007 składa się kilkaskładników - są wśród nich serwery i aplikacje klienckie. Niektóremogą pracować samodzielnie, inne wymagają skoordynowanej platformyklient-serwer i współpracy z narzędziami sieciowymi Windows ServerSystem. Całość stwarza jednak ogromne możliwości działania, którerosną wraz ze wzrostem przedsiębiorstwa.

Groove 2007

Groove 2007 to zupełna nowość w pakiecie Office 2007. Jest tooprogramowanie sieciowe w całości zorientowane na współpracęczłonków zespołu rozproszonych geograficznie. Dzięki Groove możliwajest praca nad jednym dokumentem, zadaniem czy projektem bezwzględu na czas i lokalizację poszczególnych osób. Grooveudostępnia dostępną z każdego miejsca przestrzeń pracy - "wirtualnebiuro", w którym może pracować dowolna ilość osób. Szybki start z Groove Aby rozpocząć pracę z Groove, wystarczy stworzyć własną przestrzeńroboczą - wystarczą do tego dwa kliknięcia. Następnie dowirtualnego biura należy zaprosić współpracowników, bezprzejmowania się serwerami czy połączeniami sieciowymi. Wśródnarzędzi dostępnych dla pracowników znajdują się m.in.udostępnianie plików, panele dyskusyjne, formularze i inne.

Tworzenie nowej przestrzeni roboczej

Wszystkie obszary robocze są przechowywane na komputerzeużytkownika. Dzięki temu można kontynuować pracę nawet poodłączeniu od sieci, np. na komputerze przenośnym. Wreszcie możnazapomnieć o konieczności pilnowania zmian i kopiowania nowych czyzmodyfikowanych plików na serwery. Groove automatycznie, w tle -bez względu na stan połączeń sieciowych kontroluje, czy użytkownikzmienia monitorowane pliki, a jeśli tak, od razu dostarczanajnowsze wersje współpracownikom za pośrednictwem przestrzeniroboczej. Dzięki integracji z mechanizmami znanymi z komunikatorówłatwo można stwierdzić, kto jest dostępny i z kim można rozpocząćkonwersację lub sesję udostępniania dokumentów.

Tryb offline w Groove 2007

Integracja z pozostałymi składnikami Office Groove w pełni integruje się z pozostałymi składnikami pakietuOffice 2007. Możliwa jest przykładowo praca z uwzględnieniembibliotek dokumentów opublikowanych w witrynach Windows SharePointServices (wersja 3.0) lub Office SharePoint Server 2007. Groovepotrafi także importować formularze z programu InfoPath, anastępnie eksportować dane do systemów bazodanowych. Połączeniatelefoniczne lub konwersacje tekstowe można inicjować za pomocąOffice Communicator - zarówno w nowej wersji 2007, jak i starszej2005. Groove Server 2007 Dla Groove 2007 dostępne jest również oprogramowanie serwerowe,które może koordynować wszystkich klientów podłączonych dowirtualnej przestrzeni roboczej na poziomie całegoprzedsiębiorstwa. Dzięki zaawansowanym narzędziom w pełni zgodnym zrozwiązaniami sieciowymi platformy Windows Server System Groovemoże całkowicie integrować się z aktualaną infrstrukturąfirmy.

Communicator 2007

Office Communicator to ujednolicona platforma do komunikacjiwewnątrzkorporacyjnej za pośrednictwem wszelkich dostępnych dzisiajśrodków - wiadomości, głosu i wideo. Dzięki integracji zpozostałymi aplikacjami pakietu Office użytkownicy mogą łatwoinicjować rozmowy podczas pracy nad swoimi dokumentami, akomunikacja przebiega w jednym, łatwym interfejsie. Office Communicator 2007 potrafi korzystać z już istniejącychdanych katalogowych, takich jak książka adresowa. To oznacza, żeadministratorzy nie muszą zakładać nowych list tylko na potrzebykomunikacji. Podczas przeglądania swojej listy kontaktówużytkownicy mogą od razu zobaczyć informacje z wielu źródeł -zarówno aktualny status, stan kalendarza czy wiadomościout-of-office programu Exchange. Rozmowa może być zainicjowana bezpośrednio z aplikacji Office, np.tuż po otrzymaniu wiadomości e-mail na ekranie obok adresu nadawcyod razu wyświetla się ikona statusu - jeśli użytkownik jestosiągalny, można jednym kliknięciem, bez uruchamiania oddzielnychaplikacji połączyć się z nim i zaczać rozmawiać. Z drugiej stronynp. podczas pracy z dokumentem Word w pierwszej kolejności widocznajest lista użytkowników powiązanych z otwartym plikiem, co ułatwiarozpoczęcie rozmowy i współpracy. Te scenariusze to oczywiście niewszystko, co oferuje Office Communicator.

Project 2007

Project debiutował w pakiecie Office już w poprzednich wersjachi spotkał się z uznaniem firm, które borykają się z problemamizarządzania i koordynowania dużej ilości projektów i inicjatyw wdużej, często rozproszonej grupie osób. Wchodzi w składzaawansowanej platformy Enterprise Project Management (EPM)zawierającej wyszukane, kompleksowe rozwiązania dla średniego idużego biznesu.

Interfejs programu Project 2007

Project udostępnia menedżerom przejrzysty ogląd sytuacji, apozostałym pracownikom - łatwe znalezienie i zapoznanie się zprzydzielonymi zadaniami. Project 2007 pozwala na śledzenieposzczególnych etapów projektu wraz z określonym budżetem czyanalizami skutków podejmowanych decyzji.

Schematy i diagramy w Project 2007

Do celów prezentacyjnych Project korzysta z modułów graficznychprogramów Word i Visio, aby łatwiej przygotować odpowiedniediagramy i schematy. Dane przechowywane w bazach projektu możnateraz bez problemów wyeksportować do witryny SharePoint, gdzie mogąbyć również przechowywane dokumenty związane z projektem. Serwery w rodzinie Project Platforma Office Enterprise Project Management (EPM) posiada kilkaedycji serwerowych. Przede wszystkim trzeba wspomnieć o ProjectServer 2007, oprogramowaniu przeznaczonym dla firm, które m.in.pozwala udostępniać dane nie tylko za pośrednictwem aplikacjiklienckich, ale także przez przeglądarkę internetową. ProjectPortfolio Server 2007 umozliwia zaś projektowanie, zarządzanie iudostępnianie danych portfolio integrujących wiele projektów wjednym miejscu tak, aby szybciej można było uzyskać pełen przeglądrealizowanych przez firmę inicjatyw.

SharePoint Server 2007

SharePoint to produkt Microsoft kojarzony od lat jako sztandarpracy grupowej na platformie Windows. Jego idea opiera się nazapewnieniu zespołom dowolnego typu i składu specjalnieprzygotowanej witryny, która może zawierać m.in. repozytoriadokumentów, panel dyskusyjny, listę zadań, kalendarz grupowy czyinne biblioteki danych. Dzięki takiej centralizacji zgromadzoneinformacje mogą być łatwo odczytywane i modyfikowane przezwszystkich, co daje niesamowitą oszczędność czasu - a to przekładasię na wzrost efektywności pracy. Dwie wersje Drogi witryny SharePoint rozeszły się w dwie strony - ze strukturyportalowej, która zawiera szereg witryn wielu zespołów w hierarchiijednego przedsiębiorstwa (Office SharePoint Portal Server)wyodrębnił się produkt Windows SharePoint Services, któryudostępnia jedną witrynę w drzewie bez "nadrzędności" innych.Został on wcielony do systemu Windows Server i jako taki jestudostępniany bezpłatnie w ramach licencji na sam system. Bogatsza ibardziej rozbudowana wersja SharePoint jest zaś członkiem rodzinyOffice System. SharePoint Server 2007 reprezentuje tę właśnie bardziejzaawansowaną wersję SharePoint. Oczywiście wciąż rozwijana jestpodstawowa edycja - jej premiera przewidywana jest wraz z systememWindows Server Longhorn jako Windows SharePoint Services 3.0. Co potrafi SharePoint Server 2007? Podstawą idei usług SharePoint jest centralny, rozległy portalkorporacyjny integrujący (czy skupiający) wszystkie witrynyposzczególnych zespołów działających w ramach przedsiębiorstwa.Witryny te mogą oczywiście zawierać podrzędne witryny, jak równieżodwołania do innych witryn pierwszego poziomu. Każda witryna możezaś oprócz podstawowej strony zawierać wiele obszarów roboczych -specjalnych, wydzielonych podwitryn poświęconych konkretnemuprojektowi, dokumentowi czy spotkaniu. Dzięki tak rozbudowanejstrukturze można w łatwy, a przy tym mimo wszystko przejrzystysposób stworzyć zagnieżdżoną hierarchię witryn. Witryna SharePoint składa się ze stron, na których można osadzaćdynamiczne składniki tzw. WebParts oraz elementów typu lista. Listyinaczej mówiąc to tabele zdolne przechowywać dowolny typ danych -od tekstu na dokumentach czy obrazach skończywszy. W SharePointServer 2007 istnieje wiele predefiniowanych typów tabel, np. listazadań, lista kontaktów czy - najbardziej pożądana - lista(biblioteka) dokumentów. Umożliwia ona przechowywanie dokumentówdowolnego typu, które mogą być edytowane przez każdego członkazespołu. Składniki WebParts to np. odpowiednio przygotowana kwerenda z tabelrozmaitych list (np. "ostatnio edytowane dokumenty"), jak równieżwstępnie przygotowane elementy takie jak kanały RSS, zbiór linków,osadzone składniki innych aplikacji Office itp.. Dziękiudostępnionym narzędziom programiści wewnątrz firmy mogą bardzołatwo tworzyć własne WebParts, które potem mogą być dodane dowitryny zespołu. Służą do tego np. SharePoint Designer 2007(następca FrontPage) czy chociażby samo Visual Studio. Największą zaletą SharePoint jest bez wątpienia jego budowa woparciu o interfejs webowy. Dzięki temu użytkownicy nie musząmartwić się o posiadanie specjalnej aplikacji klienckiej, która wwypadku SharePoint po prostu nie istnieje - wszystko odbywa siępoprzez przeglądarkę. Najważniejszym elementem każdej witryny jest repozytoriumdokumentów, które oprócz samego przechowywania plików udostępniaszereg opcji związanych z wersjonowaniem, ewidencjonowaniem czydoborem uprawnień. Dzięki temu firmy nie muszą obawiać siędopuszczenia wszystkich pracowników do danej witryny - SharePointzadba, aby stosowne grupy użytkowników miały określony poziomuprawnień i to bazujący na już skonfigurowanej usłudze katalogowejActive Directory. Dokumenty przechowywane są centralnie, dziękiczemu uproszczony jest także ich backup. Integracja z pozostałymi składnikami Office Niezwykle posunięta jest również integracja z pozostałymiaplikacjami Office. Oprócz tak oczywistych funkcji jak możliwośćtransparentnej edycji i zapisu dokumentów dowolnej aplikacji Officebezpośrednio do witryny SharePoint, są też inne przydatnemożliwości. Przykładowo Outlook 2007 udostępnia teraz narzędziazdolne do synchronizacji w czasie rzeczywistym, dodawania,modyfikacji i usuwania rekordów na listach SharePoint bezkonieczności otwierania przeglądarki. Lista zadań może być równieżzintegrowana z osobistymi zadaniami i kalendarzem przechowywanymina serwerze Exchange. Podczas pracy z dowolną aplikacją Office, jeśli wykryje onadokument będący na serwerze SharePoint włącza się specjalny trybpracy grupowej - okno podglądu stanu witryny umożliwia wtedy szybkąkontrolę wersji i czasów edycji dokumentu, umożliwia kontakt z jegoautorami i innymi współpracownikami, jak również zapewnia możliwośćdalszego przetwarzania dokumentu. Dla kogo SharePoint? Bez wątpienia można powiedzieć, że SharePoint spełnia swoją funkcjęnawet w kilkuosobowych firmach - wystarczy, że kilka osób pracujenad pewnym wspólnym projektem. Już wtedy może się okazać, żeposiadanie witryny i gromadzenie na niej informacji ogromniezwiększa efektywność pracy. Dla takich zespołów i małych firmzalecanym rozwiązaniem jest Windows SharePoint Services - bezpłatnaedycja dołączana do systemu Windows Server. Bardziej wymagający użytkownicy - średnie i duże przedsiębiorstwa,jak również małe firmy prowadzące dużą ilość zróżnicowanychprojektów będą mogły w pełni wykorzystać potencjał bardziejrozbudowanego Office SharePoint Server 2007.

Forms Server 2007

Forms Server 2007 jest uzupełnieniem możliwości programuInfoPath, który służy do projektowania i wypełniania formularzyzbudowanych w oparciu o XML. Dzięki Forms Server użytkownicyzyskują możliwość łatwego przeglądania i wypełniania formularzy woparciu o przeglądarkę internetową. Formularze internetowe mogą byćrównież częścią witryny SharePoint.

Interfejs aplikacji admnistracyjnej Forms Server 2007

Forms Server 2007 umożliwia dotarcie do klientów, którzy niekorzystają z aplikacji InfoPath, jak również zapewnia pracownikom wterenie łatwość skorzystania z firmowych aplikacji formularzowychbez względu na platformę sprzętową i systemową, z jakiej aktualniekorzysta.

Publikacje powiązane

Programy

Aktualizacje
Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (2)