bDTZUhyt

RAKSSQL Środki Trwałe2016.1.14.1017

Pobierz program
wersja stabilna (32-bit)
  • Slider item
  • Slider item
  • Slider item

RAKSSQL Środki Trwałe to moduł systemu RAKSSQL umożliwiającyprowadzenie ewidencji, aktualizacji i umarzania środków trwałych,wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.

bDTZUhyv

Moduł pozwalana wprowadzenie do ewidencji zarówno nowych, jak i częściowozamortyzowanych środków trwałych wraz z historią ich umorzeń, zmianwartości oraz wykonywanych przeszacowań. Naliczanie amortyzacjiodbywa się metodą liniową lub metodą degresywną, w oparciu odefiniowalne stawki amortyzacyjne.

W odróżnieniu od większościinnych programów tego typu, cechą szczególną RAKSSQL jestwykorzystywanie bezpłatnego serwera baz danych (do pobrania osobno- szczegóły w opisie), który może pracować nie tylko pod kontroląMicrosoft Windows ale także na systemach Linux co znacząco obniżakoszty wdrożenia.

GŁÓWNE FUNKCJE PROGRAMU Rok obrachunkowy W programie RAKSSQL otwarcie i zamknięcie roku obrachunkowegoodbywa się w dowolnym miesiącu kalendarzowym, a jego długość wynosi24 miesiące. Użytkownik ma możliwość jednoczesnej pracy w kilkulatach obrachunkowych, bez konieczności zamykania poprzednichokresów. Rodzaje amortyzacji Program umożliwia niezależne prowadzenie amortyzacji księgowej ipodatkowej. Amortyzacja księgowa jest obowiązkowa, podatkowa jestopcjonalna. Kartoteki Kartoteki zawierają pełne informacje o środku trwałym: daneewidencyjne, parametry amortyzacji, plany amortyzacji, wszystkieoperacje dokonane w programie oraz polecenia księgowania.Użytkownik programu ma możliwość wielopoziomowego grupowaniaśrodków trwałych według trzech kryteriów: rodzajów księgowania,miejsc użytkowania oraz dowolnie zdefiniowanych grup. Metody amortyzacji Program RAKSSQL ŚT umożliwia prowadzenie amortyzacji przy użyciutrzech metod: liniowej, degresywnej oraz jednorazowej. Metodaliniowa polega na tym, że w kolejnych latach obrachunkowych kwotyodpisów amortyzacyjnych są jednakowe. W metodzie degresywnej kwotyte są malejące. Program dokona automatycznego przejścia na metodęliniową, gdy w danym roku obrachunkowym kwota rocznego odpisuamortyzacyjnego będzie mniejsza bądź równa kwocie rocznego odpisudla metody liniowej. W metodzie jednorazowej dokonuje siępojedynczego odpisu amortyzacyjnego na kwotę wartości środka. Częstotliwość odpisów amortyzacyjnych Odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane z częstotliwościąmiesięczną, kwartalną lub roczną. Dla częstotliwości miesięcznejprogram umożliwia dowolny wybór miesięcy przeznaczonych doamortyzacji, realizację amortyzacji sezonowej. W przypadkuczęstotliwości kwartalnej odpisy dokonywane są w miesiącachkończących kwartały kalendarzowe. Wybór częstotliwości rocznejoznacza dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w miesiącach kończącychlata obrachunkowe. Stawka amortyzacji Program RAKSSQL ŚT umożliwia wybór stawki amortyzacji zgodnie zKlasyfikacją Rodzajową Środków Trwałych (KRŚT) obowiązującą od 1stycznia 2000 roku lub poprzez wprowadzenie dowolnej wartościstawki. Tabela KRŚT zawarta w programie może podlegać modyfikacji(edycja, dodawanie oraz usuwanie pozycji). Bilans otwarcia W przypadku wprowadzania do ewidencji środka trwałegoamortyzowanego uprzednio w innym systemie, program umożliwiakontynuację amortyzacji bez konieczności wprowadzaniadotychczasowych operacji. Uwzględnienie tych operacji polega nawprowadzeniu kwoty bilansu otwarcia, w skład której wchodzi kwotaumorzenia dokonanego do pierwszego dnia bieżącego rokuobrachunkowego oraz kwota ulgi inwestycyjnej. Globalny plan amortyzacji Program został wyposażony w funkcję wyznaczania globalnego planuamortyzacji. Umożliwia ona zaplanowanie przebiegu amortyzacjipoprzez ustalenie optymalnych parametrów amortyzacji (metoda,stawka, współczynnik, częstotliwość odpisów). Plan amortyzacjizawiera kwoty odpisów amortyzacyjnych oraz wartości środka wkolejnych miesiącach lub latach (kalendarzowych i obrachunkowych)prezentowane w postaci tabeli lub w postaci graficznej(wykres). Operacje grupowe Większość operacji dostępnych w programie RAKSSQL ST (np.Wyznaczenie planu amortyzacji, Umorzenie miesięczne) możnadokonywać dla grupy środków trwałych. Funkcja ta znacznie podwyższaefektywność pracy z programem. Chronologia operacji Proces amortyzacji środka trwałego musi odbywać się zgodnie zzachowaniem reguł chronologii operacji. Przykładem może byćdokonanie umorzenia miesięcznego. Dokonanie umorzenia w kolejnymmiesiącu jest możliwe tylko wtedy gdy dokonano umorzenia w miesiącupoprzednim. W celu odciążenia użytkownika od samodzielnegokontrolowania reguł chronologii program został wyposażony wrozbudowany system podpowiedzi i kontroli, którego działanie polegana automatycznym podpowiadaniu prawidłowych dat wszystkich operacjii niedopuszczaniu do wprowadzania niepoprawnych wartości. Zestawienia i dokumenty Program generuje dokumenty niezbędne do prawidłowego gospodarowaniaśrodkami trwałymi (m. in. polecenia księgowania, dokumentprzyjęcia, likwidacji, protokół zdawczo-odbiorczy, karta środka)oraz zestawienia ewidencyjne zgodne z wymaganiami Ustawy orachunkowości i przepisami dotyczącymi prowadzenia księgiprzychodów i rozchodów. Dodatkowo program umożliwia stworzeniezestawień zawierających kwoty umorzenia za okres, plany amortyzacji(roczny, globalny) oraz historię środka trwałego. Polecenia księgowania Operacjom dokonywanym w programie może towarzyszyć wystawieniepolecenia księgowania. Stworzenie dokumentu PK wymaga użyciaodpowiedniego wzorca księgowania. Program został wyposażony wzestaw najczęściej używanych wzorców księgowania oraz możliwośćdefiniowania dowolnych wzorców w oparciu o zbiór symbolispecjalnych (definicja maski konta). Bezpieczeństwo RAKSSQL ST jest zabezpieczony kodami użytkowników przed nieumyślnymlub niepowołanym dostępem do programu lub do niektórych jegofunkcji. Mechanizm archiwizacji umożliwia tworzenie na dyskietkach(lub dysku twardym) skompresowanych, zapasowych kopii danych. Import, eksport danych Program współpracuje na zasadzie automatycznych księgowań z innymimodułami systemu RAKSSQL (program finansowo-księgowy, podatkowaksięga przychodów i rozchodów) oraz z programem RAKS FK pod DOS.Eksport do zbioru w formacie .txt, .xls, .xml pozwala naprzeniesienie danych np. do Excela, gdzie mogą być poddawanedalszej analizie. GŁÓWNE ZALETY PROGRAMU Własne wzory raportów Wbudowany bezpłatny generator raportów RaportPro daje możliwośćzaprojektowania każdego wydruku od podstaw lub zmodyfikowania tychoferowanych wraz z programem. Generator pozwala na odczyt z bazydanych interesujących informacji, pokazaniu ich na dowolniezaprojektowanym zestawieniu, a następnie wydrukowanie. Otwarta współpraca RAKSSQL wykorzystuje powszechnie używany standard XML jakopodstawowy format służący wymianie danych. W elestyczny sposóbmożna wymieniać dane zarówno pomiędzy programami finansowo -księgowymi z rodziny RAKS, jak i dowolnymi zewnętrznymi systemamiinformatycznymi. Baza danych Wykorzystana w RAKSSQL bezpłatna baza danych SQL Firebird oferujemożliwości dostępne dotychczas jedynie w drogich rozwiązaniach dladużych firm. Jest szybka, bezpieczna i skalowalna oraz odporna naawarie. Charakteryzuje się dużą efektywnością działania zarówno napojedynczym komputerze, jak w sieci obsługującej tysiące operacji isetki użytkowników. Możliwość wyboru systemu Linux RAKSSQL daje możliwość wyboru systemu operacyjnego serwera, naktórym będzie działać baza danych SQL. Wykorzystanie darmowegosystemu Linux (na życzenie Klient otrzymuje darmową wersję systemuLinux dedykowaną do współpracy z RAKSSQL) zdecydowanie obniżacałkowity koszt związany z zakupem i użytkowaniemoprogramowania.Uwaga!Do poprawnej pracy programu niezbędne jest zainstalowaniebezpłatnego serwera baz danych Firebird, który można pobrać tutaj (wielkość pliku ok. 5 MB). Jest to operacja jednorazowa - przy aktualizacjach programu niejest konieczna ponowna instalacja serwera baz danychFirebird.Przed zainstalowaniem wersji testowej należy skontaktować się zproducentem w celu otrzymania kodu ewaluacyjnego niezbędnego douruchomienia aplikacji (tel. 022 517 73 50, e-mail:info@raks.pl)Na stronie producenta znaleźć można materiały i artykuły pomocnicze dla użytkowników, w tym także samouczek dedykowany dla osób rozpoczynających pracę z oprogramowaniem.Instalator programu zawiera także pozostałe moduły wchodzące wskład pakietu RAKSSQL.

Zaproponuj zmiany w opisie
Zgłoś aktualizację programu
Udostępnij
Ocena redakcji
4.0
Ocena użytkowników
4.215 ocen
Liczba pobrań9 432
Data aktualizacji19 maj 2016
Rozmiar pliku120.63 MB
System operacyjnyWindows
LicencjaTestowa (trial)
Masz problem z tym programem?
Zapytaj na naszym forum
bDTZUhza
bDTZUhzr