Chcesz uruchomienia Rejestru Niedozwolonych Stron? Trwają właśnie dyskretne konsultacje w tej sprawie

Strona głównaChcesz uruchomienia Rejestru Niedozwolonych Stron? Trwają właśnie dyskretne konsultacje w tej sprawie
28.06.2016 13:32
Chcesz uruchomienia Rejestru Niedozwolonych Stron? Trwają właśnie dyskretne konsultacje w tej sprawie

Czy słyszeliście może o trwających konsultacjach publicznychustawy hazardowej? My też nie słyszeliśmy – i gdybyśmy nieodwiedzili stron Fundacji Panoptykon, pewnie do dziś by takpozostało. Przez rozpoczęcie konsultacji publicznych MinisterstwoFinansów rozumie bowiem dziś opublikowanie gdzieś pocichu dokumentu z projektem ustawy. A przecież to kolejny, poustawie antyterrorystycznej dokument, który radykalnie wpłynie nawolność obiegu informacji w naszym kraju. Skoro jednak MinisterstwoFinansów w taki czy inny sposób te publiczne konsultacje ogłosiło,to skorzystajmy wszyscy z szansy, by przekazać ministrowi Szałamaszeswoje opinie na temat ustawy. W końcu w okrężny sposób wprowadzaRejestr Stron Niedozwolonych, czyli spis tych wszystkich zasobówsieci, do których blokowania polscy dostawcy Internetu będąustawowo zobowiązani.

Sposobu ogłaszania konsultacji publicznych nad projektami ustawnigdzie nie sformalizowano, jednak gdy do takich w praktycelegislacyjnej dochodziło, to zwykle odpowiedzialne ministerstwoogłaszało ich rozpoczęcie w mediach, wskazując termin trwania iadres, na który zainteresowani swoje opinie mogą przekazać. Opiniete były publikowane, a istotnym uwagom zgłaszanym przez obywatelitowarzyszyły odpowiedzi przedstawicieli rządu. Następnie projektustawy mógł (choć nie musiał) być poprawiony z uwzględnieniemwspomnianych uwag i trafić do Rady Ministrów, a później podobrady Sejmu.

Tym razem Ministerstwo Finansów ogłosiło konsultacje publicznew nader dyskretny sposób. Ponad miesiąc temu opublikowało nastronach RządowegoCentrum Legislacji „Projekt ustawy o zmianie ustawy o grachhazardowych i innych ustaw”. Na tym się skończyło – i gdybyFundacja Panoptykon nie wystąpiła w zeszłym tygodniu do resortu zzapytaniem, nikt by chyba żadnej opinii nie przysłał. A takDepartament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od gieroficjalnie potwierdził,że wspomniany projekt ustawy jest dostępny w ramach procesukonsultacji i „od tej chwili mogą Państwo przedstawiać swojeuwagi, opinie czy też propozycje usprawnień”.

Tak więc pamiętajcie, konsultacje trwają. Możecie sięwypowiedzieć kwestii tak ciekawych sformułowań jak:

 • Urządzanie gier hazardowych w Internecie, z wyjątkiemzakładów wzajemnych i loterii promocyjnych, jest objęte monopolempaństwa (art. 5 ust. 1b),
 • Gra w pokera może być urządzana w formie turnieju gry wpokera poza kasynami gry przez podmiot nieposiadający koncesji naprowadzenie kasyna gry jeżeli (…) dokonano zgłoszenia organizacjitakiego turnieju właściwemu dyrektorowi izby celnej (art. 6a ust.2),
 • W przypadku urządzania gier hazardowych przez sieć Internet,urządzenia przetwarzające i przechowujące informacje oraz danedotyczące tych gier hazardowych, a także ich uczestników, powinnybyć zainstalowane i przechowywane na terytorium państwaczłonkowskiego Unii Europejskiej (…) (art. 15d ust. 1).
 • Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet możewykorzystywać do ich urządzania wyłącznie stronę internetową,której krajowa domena najwyższego poziomu jest przypisana dopolskich stron internetowych (art. 15d ust. 2).
 • Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet jestobowiązany prowadzić, w czasie rzeczywistym, w urządzeniu służącymdo archiwizacji danych usytuowanym na terytorium RzeczypospolitejPolskiej, państwa członkowskiego Unii Europejskiej (…),archiwizację wszelkich danych wymienianych między tym podmiotem auczestnikiem gier hazardowych, w tym pozwalających na ustalenieprzebiegu i wyniku gier hazardowych oraz przeprowadzanych transakcjiwynikających z oraz danych niezbędnych do identyfikacji uczestnikagier hazardowych. (art. 15d ust. 3).
 • Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet jestobowiązany zapewnić funkcjonariuszom celnym dostęp, w tym dostępzdalny, do danych przechowywanych w urządzeniu archiwizującym orazudostępnić w tym celu odpowiednie narzędzia i oprogramowaniezapewniające bezpieczeństwo danych. (art. 15d ust. 4).
 • Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet jestobowiązany przeprowadzać transakcje wynikające z tych gierwyłącznie za pośrednictwem rachunku płatniczego lub instrumentupłatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. ousługach płatniczych przypisanego do rachunku płatniczego.Rachunki płatnicze lub instrumenty płatnicze, muszą byćobsługiwane przez krajowe lub unijne instytucje płatnicze wrozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych(art. 15e ust.1).
 • Minister Finansów prowadzi rejestr podmiotów oferujących wsieci Internet osobom przebywającym na terytorium RzeczpospolitejPolskiej gry hazardowe niezgodnie z przepisami ustawy. Rejestr jestprowadzony za pomocą systemu teleinformatycznego (…) (art. 15eust. 2).
 • Krajowe lub unijne instytucje płatnicze, o których mowa wust. 1, mają obowiązek dołożyć należytej staranności w celuuniemożliwienia swoim klientom wykonywania transakcji płatniczychna rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 2 (art. 15e ust.4)

To jednak jeszcze nic. Witamy ponownie Rejestr NiedozwolonychStron. Nowelizacja wprowadza otóż następujące zapisy:

 • Minister Finansów prowadzi Rejestr Niedozwolonych Stron,zwany dalej „Rejestrem”. Rejestr jest prowadzony za pomocąsystemu teleinformatycznego i jest udostępniany w BIP MF (art. 15fust. 1).
 • Wpisowi do Rejestru podlegają adresy elektronicznepozwalające na identyfikację stron internetowych lub innych usługzawierających treści umożliwiające urządzanie gier hazardowychbez zezwolenia udzielonego zgodnie z przepisami ustawy lubuczestniczenie w tych grach, nazwę podmiotu urządzającego gryhazardowe bez zezwolenia oraz nazwę oferowanej gry hazardowej,zwanych dalej „niedozwolonymi stronami i usługami” (art. 15fust. 2).
 • Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępudo Internetu jest obowiązany do nieodpłatnego utrudniania dostępudo niedozwolonych stron i usług przez blokowanie dostępu do adresówelektronicznych wpisanych do Rejestru; blokowanie powinno nastąpićnie później niż w ciągu 2 dni roboczych od udostępnienia w BIPMF informacji o wpisie adresu do Rejestru. (art. 15f ust. 3 punkt 1.)

Jak więc widzicie, ustawa, która miałaby wejść w życie 1stycznia 2017 roku, otwarcie nakłada na dostawców Internetuobowiązek blokowania na swój koszt zakazanych przez Ministerstwostron. Jak wyjaśniają twórcy projektu, taki Rejestr, to kolejnenarzędzie walki z działalnością nielegalnych operatorówhazardowych. Piszą oni:

Adekwatnie do wcześniejszych rozwiązań proponuje się abyprzedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu doInternetu został zobowiązany do utrudniania dostępu do stroninternetowych znajdujących się w rejestrze niedozwolonych stronprowadzonym przez Ministra Finansów. Blokowanie dostępu do stronnielegalnych operatorów hazardowych zwiększy udział w rynkuoperatorów legalnych, skutkując wzrostem poziomu ochronykonsumentów, wpływów legalnych operatorów, a także wpływówpodatkowych. Rejestr prowadzony przez Ministra Finansów podlegaćbędzie ciągłej aktualizacji oraz kontroli sprawowanej przez SądOkręgowy w Warszawie.

Dzieje się więc dokładnie to, co przewidywaliśmy wkrótce popodpisaniuprzez Prezydenta ustawy antyterrorystycznej. Także i ona dajemożliwość blokowania dostępu do stron internetowych. Nowelizacjaustawy o grach hazardowych jest tu kolejnym, oczekiwanym przez dużączęść niechętnego hazardowi krokiem. Nic tu przecież przeciwkoobywatelom, a wszystko – dla ich bezpieczeństwa i ochrony, jak toMinisterstwo Finansów objaśnia w uzasadnieniu: najważniejszymprzewidywanym skutkiem wejścia w życie nowelizacji ustawy o grachhazardowych będzie podniesienie poziomu ochrony obywateli przedszkodliwymi skutkami hazardu (w szczególności najbardziejnarażonych osób nieletnich).

Wymóg budowy infrastruktury informatycznej niezbędnej doblokowania stron hazardowych pozwoli już łatwo podnieść poziomochrony obywateli przed szkodliwymi skutkami innych niedobrych dlaich zdrowia psychicznego, fizycznego, a przede wszystkim moralnegorzeczy. Spodziewać się więc drugiego podejścia do uchwały„antypornograficznej” – przypomnijmy, że zgłoszony naprzełomie 2014 i 2015 roku projekt uchwały zgłoszonej przez posłówklubu Solidarna Polska miał wzywać Ministra Administracji iCyfryzacji do przygotowania rozwiązań, które dadzą rodzicommożliwość zapewnienia swoim dzieciom bezpiecznego korzystania zInternetu, to jest Internetu bez pornografii.

Tak samo zapewne zablokowany mógłby być dostęp do takich stronjak holenderska Women On Web, która od wielu lat oferuje możliwośćbezpiecznego, anonimowego kupienia pigułek poronnych z mifepristonem(RU-486), tak samo na listę z czasem można by było wpisać stronyrozmaitych „aptek” internetowych oferujących np. niedopuszczone do obrotu w Polsce środkinootropowe, a gdy przyjdzie na to czasmoże i adresy organizacji politycznych czy związków wyznaniowych,które byłyby przez władze uznane za zagrażające obywatelom, wszczególności dzieciom.

Ważne tylko, by infrastruktura umożliwiająca skuteczneblokowanie Internetu znalazła się na swoim miejscu. A jeśli będzienieskuteczna? No cóż, za to odpowiedzą już operatorzy, że niedołożyli należytych starań, by zachować zgodność z przepisamiustawy. A znając korporacyjną skłonność do utrzymania za wszelkącenę compliance – zgodności ze stanem prawnym – możemy byćpewni, że raczej należytych starań w tej kwestii dołożą.

Programy

Aktualizacje
Aktualizacje
Nowości
Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (80)