bDZJvZDV

EuroPlus+ Angielski z Cambridge

Strona głównaWindowsArchiwumProgramy archiwalneEuroPlus+ Angielski z Cambridge
Pobierz program
Ten program nie jest już dostępny
zabezpiecz pobieranie
 • Slider item
 • Slider item
 • Slider item
 • Slider item
 • Slider item
 • Slider item
 • Slider item
 • Slider item
 • Slider item

Najbardziej rozbudowana i uniwersalna odmiana z serii niezwyklepopularnych i wysoko ocenianych, multimedialnych kursów EuroPlus+.

bDZJvZDX

Angielski z Cambridge obejmuje trzy poziomy zaawansowania(Beginner, Pre-intermediate, Intermediate). Program składa siętysięcy interaktywnych ćwiczeń, nagrań, zdjęć, ilustracji, filmówwideo i animacji, a zawarty w nim materiał odpowiada ok. 150godzinom intensywnej nauki. Materiał językowy kursu umożliwiakompleksowe kształcenie wszystkich sprawności językowych, tzn.mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Szczególnieinteresujący jest zintegrowany system oceny wymowy z analiząbłędów.

Program jest niezwykle pomocny w przygotowaniu do wieluegzaminów (KET, PET) oraz ułatwia przejście na poziom bezpośrednioprzygotowujący do FCE.

Kurs EuroPlus+ Angielski z Cambridge może być zarównosamodzielnym narzędziem do indywidualnej nauki języka, jak i pomocąnaukową w nauczaniu grupowym. Program stworzyli wybitni specjaliściw zakresie nauczania języków obcych, opierając się na materialerenomowanych podręczników Language in Use wydawnictwaCambridge University Press.GŁÓWNE FUNKCJE I ZALETY PROGRAMU

precyzyjnie dobrany zakres zagadnień gramatycznych od poziomudla początkujących do poziomu dla średniozaawansowanych.

skuteczne i szybkie rozwijanie słownictwa

bogaty materiał językowy na trzech poziomach zaawansowania -każdy poziom odpowiada około 150 godzinom intensywnej nauki

zaawansowane programy narzędziowe zintegrowane z programem

inteligentny system śledzenia postępów w nauce

nowoczesny system oceny wymowy z analizą błędów

elastyczność - możliwość wykorzystywania do nauki indywidualnejlub grupowej.

tysiące interaktywnych ćwiczeń, nagrań, zdjęć, ilustracji,filmów wideo i animacji.

łatwa nawigacja

nowoczesna i atrakcyjna szata graficzna

setki dialogów i opowiadań

doskonałe lekcje wideo

Przykładowy ekran programu

PRZEGLĄD ZALET I FUNKCJI PROGRAMUSprawdzona metoda naukiStosowane przez wydawnictwo Cambridge University Press metodynauki, wysoko cenione przez nauczycieli i uczniów, należą obecniedo najpopularniejszych na świecie. Starannie opracowany materiałjęzykowy kursu umożliwia kompleksowe kształcenie wszystkichsprawności językowych, tzn. mówienia, rozumienia ze słuchu,czytania i pisania.Rodzaje lekcji występujących w kursie

Lekcje regularne(Lesson) - oznaczone kolejnymi numerami tematy lekcyjnewprowadzające i ćwiczące nowy materiał językowy. Każdy rozdziałzawiera dwie lekcje regularne (na poziomie Intermediate jest ichsześć).

Lekcje powtórzeniowe(Study Pages) - oznaczone literami zgodnie z rozdziałem, wktórym się znajdują. Materiał lekcji powtórzeniowych pomagapodsumować, uporządkować i dodatkowo utrwalić materiał zawarty wlekcjach regularnych w tym rozdziale. W każdym rozdziale znajdujesię jedna lekcja powtórzeniowa.

Lekcje wideo(Video) - oznaczone literami zgodnie z rozdziałem, w którym sięznajdują (na poziomie Intermediate oznaczone są numerami 1-4).Lekcje te zawierają dodatkowy materiał wideo, o tematycenawiązującej do tematów poruszanych w pozostałych lekcjach tegorozdziału, wraz z tekstami i kompletem ćwiczeń. Lekcje wideoznajdują się w ośmiu rozdziałach (A, B, D, E, G, H, J i K). Napoziomie Intermediate jest tylko sześć filmów: rozdziały A i Czawierają po jednej lekcji wideo; B, D - po dwie lekcje wideo.

Lekcje testowe(Test of units) - znajdują się w czterech rozdziałach (C, F, I iL) na dwóch pierwszych poziomach kursu. W rozdziałach tych nie malekcji wideo. Lekcje testowe pozwalają sprawdzić stopieńprzyswojenia materiału z trzech rozdziałów kursu, np. w rozdziale Cznajduje się lekcja testująca materiał zawarty w rozdziałach A, B iC. Na poziomie Intermediate test znajduje się w każdymrozdziale.

Testy podsumowujące- znajdują się na końcu każdego poziomu zaawansowania (jedentest na cały poziom).

Skuteczne przygotowanie do egzaminówEuroPlus+ Angielski z Cambridge umożliwia skuteczneprzygotowanie się do egzaminów Cambridge Key English Test (KET),Preliminary English Test (PET) oraz ułatwia przejście na poziombezpośrednio przygotowujący do First Certificate in English (FCE).Poszczególne poziomy pozwalają użytkownikom osiągnąć kolejnestopnie zaawansowania, ustanowione przez Radę Europy w następującymporządku: beginner - A2 podstawowy, pre-intermediate - B1 średniozaawansowany oraz intermediate - B2 wyższy średniozaawansowany.Elastyczny tryb pracyTrzy główne sposoby samodzielnej nauki z wykorzystaniem EuroPlus+Angielski z Cambridge to:

nauka według z góry zaplanowanego schematu identycznego dlawszystkich - lekcja po lekcji, tak jak na tradycyjnym kursiejęzykowym;

indywidualna ścieżka nauki określona przez program komputerowy wporozumieniu z użytkownikiem lub automatycznie (opcja Plannauki)

własne lekcje, które użytkownik sam tworzy, wskazującinteresujące go tematy i zagadnienia (opcja Edytor lekcji).

Profesjonalny Plan naukiOpcja Plan nauki umożliwia indywidualne zaplanowanie zajęć wdogodnym dla siebie tempie (w programie przewidziano nawetmożliwość ustalenia urlopu). Program dopasowuje się więc do potrzebużytkownika, organizując proces jego nauki. Przez cały czas pracy zprogramem widoczny jest wskaźnik informujący użytkownika o stanierealizacji założonego planu i postępach. Program zawsze teżprzypomina o zaległościach z chwilą ich wystąpienia.Test pozycjonującyKurs zawiera test umiejętności - tzw. Placement Test -indywidualnie generowany dla każdego użytkownika. Test składa się z60 interaktywnych pytań, których rozwiązanie zajmuje przeciętnieok. godziny. Wyniki uzyskanie w teście pozwalają na profesjonalną,obiektywną ocenę stopnia zaawansowania znajomości języka i sugerująużytkownikowi poziom, od którego powinien rozpocząć naukę(beginner, pre-intermediate, intermediate). Możliwe jest równieżwydrukowanie komentarza do rozwiązanego testu.Inteligentny system wyznaczania powtórekW programie umieszczono testy diagnostyczne. Po ich wykonaniu przezużytkownika, program wskazuje obszary tematyczne wymagającepowtórki i dalszego treningu. Program wskazuje konkretne lekcje,które na danym poziomie zaawansowania wymagają ponownegopowtórzenia oraz te, które można pominąć, gdyż materiał w nichzawarty został pozytywnie rozwiązany w teście.

Nowoczesny system rozpoznawania mowy

Program w bardzo precyzyjny sposób dokonuje oceny poprawnościwymowy. Nagranie wymowy użytkownika porównywane jest ze wzorcem,czyli nagraniem anglojęzycznego lektora. Program procentowo oraz wformie graficznej pokazuje stopień zbieżności wymowy użytkownika zewzorcem w odniesieniu do całego zdania, pojedynczych wyrazów, anawet sylab i głosek, wskazuje miejsca popełniania błędów. Wkorekcie błędów pomagają także graficzne wykresy poszczególnychparametrów wymowy użytkownika (np. intonacji, falidźwiękowej). W najnowszej wersji programu wprowadzono specjalne strony ocenywymowy - poświęcone w całości ćwiczeniu wymowy. Uczeń ma możliwośćodsłuchania oryginalnej wersji nagrania, po czym zarejestrowaniaswojej własnej - komputer ocenia jej poprawność. Użytkownik możerównież samodzielnie utworzyć zdanie lub frazę, której wymowę, chcedoskonalić (program narzędziowy Speech analysis). W najnowszej wersji programu również wszystkie dialogi ikonwersacje zostały wzbogacone o zaawansowany system oceny mowy.Ocena prawidłowości wymowy przedstawiana jest procentowo, ćwiczeniamożna wykonywać wielokrotnie, aby uzyskać jak najwyższą ocenę. Tezaawansowane rozwiązania pozwalają poprawnie i bezstresowo opanowaćtrudną wymowę angielską.

System kontroli postępów w nauce

Pracując z EuroPlus+ Angielski z Cambridge, użytkownik wykonujetesty sprawdzające stopień opanowania danego zakresu materiału.Program prowadzi bardzo szczegółowy rejestr wyników. Jeśli zprogramu korzysta kilka osób, wówczas wyniki każdej z nichzapisywane są oddzielnie. W nowej wersji wprowadzono rozbudowanysystem motywacji ucznia poprzez wskazanie liczby użycia opcjipodpowiedzi oraz błędnych odpowiedzi w raportach poszczególnychćwiczeń oraz w raportach z lekcji. Opcja Ocena Umiejętności pozwala ocenić nabyte w trakcie pracy zprogramem umiejętności językowe użytkownika i sprawdzić postępy wpodziale na poszczególne kategorie: Gramatyka, Słownictwo,Czytanie, Słuchanie i Wymowa. Dodatkowo umożliwia sprawdzeniewyników osiąganych w ćwiczeniach z danej kategorii w poszczególnychdziałach oraz sprawdzenie liczby błędów popełnionych w trakciepracy z nimi.

Rozbudowane multimedia

Poza rozbudowanym systemem rozpoznawania mowy program zawieratysiące interaktywnych ćwiczeń, nagrań, zdjęć, ilustracji,doskonałych filmów wideo, animacji i symulacji oraz gierjęzykowych. Wplecione harmonijnie w materiał kursu, ułatwiająrozumienie i przyswajanie języka obcego. Setki dialogów, w którychużytkownik jest pełnoprawnym uczestnikiem, oraz ustna komunikacja zprogramem (np. wykonywanie ćwiczeń za pomocą głosu) dają poczucieswobody w posługiwaniu się językiem i likwidują strach przedmówieniem po angielsku.

Tysiące różnorodnych ćwiczeń

Wielość różnego rodzaju ćwiczeń składających się na całość kursuEuroPlus+ i ich multimedialność sprawiają, iż jest on wysoceefektywnym narzędziem nie tylko w nauce, ale i weryfikacjinabywanej wiedzy językowej. W programie zastosowano kilkanaścieróżnorodnych typów ćwiczeń, które uczący się może rozwiązywać przypomocy myszy, wpisując tekst z klawiatury lub używając własnegogłosu, a oprócz tego dialogi, scenki z życia codziennego, filmy,teksty do czytania i wiele innych.

Wiele dodatkowych narzędzi

Dodatkowe narzędzia ułatwiające naukę to m.in.:

słówka- przetłumaczone i udźwiękowione słówka występujące w danejlekcji;

słownik- w pełni udźwiękowiony i zintegrowany z programem, wzbogacony ookoło 500 terminów, zbiór ok. 6 500 haseł wraz z opisami,ułatwiający tłumaczenie i trening wymowy; można w nim automatyczniesprawdzić każde słówko występujące w kursie (hiperlink dosłownika)

frazy- przydatny zestaw 300 różnych zwrotów, powszechnie stosowanychw języku angielskim, z zaawansowanymi opcjami wyszukiwania;

gramatyka- precyzyjnie dobrany do poziomu zaawansowania, zbiór zasadgramatycznych wraz z udźwiękowionymi przykładami;

Voice print(wymowa) - graficzna analiza wymowy różnorodnych zdań w językuangielskim wraz z oceną;

notatki- możliwość dołączania własnych tekstów do każdej stronykursu;

edytor lekcji- moduł służący do tworzenia własnych lekcji z materiałudostępnego w obrębie kursu. Dodanie opcji "Zachowaj jako lekcję" -umożliwiającej zapisanie wyszukanych stron jako pojedynczej lekcjiw Edytorze lekcji pod nazwą szukanego zagadnienia.

szukaj- to program narzędziowy będący jednocześnie szczegółowymindeksem kursu. Pozwala na przeszukiwanie materiału za pomocąwyrazów kluczowych; teraz uzupełnione o wyszukiwanie poprzezkategorie (Gramatyka, Słuchanie, Czytanie, Słuchanie, Wymowa).

Serwis internetowy dla użytkowników programuZintegrowany z oprogramowaniem specjalny serwis internetowykursu EuroPlus+ Angielski z Cambridge www.englishon-line.com/pldodatkowo rozszerza jego możliwości. Pozwala on użytkownikowiniezwykle skutecznie rozwijać zdolności komunikowania się w językuangielskim oraz otrzymywać dodatkowe materiały do nauki języka,zróżnicowane pod względem poziomu zaawansowania, a także uzyskiwaćwiele porad językowych.Płyty CD-AudioDo każdego poziomu EuroPlus+ Angielski z Cambridge dołączono płytęCD-Audio z nagraniami pochodzącymi z kursu. Dzięki nim naukamożliwa jest nie tylko przed ekranem komputera, ale również winnych miejscach, w których użytkownik posiada odtwarzaczkompaktowy (np. w samochodzie). Takie podejście znacznie zwiększazapamiętywanie słownictwa oraz pomaga systematycznie ćwiczyć wymowęangielskich słów i zwrotów. Opcja niedostępna w wersjidemonstracyjnej programu.

ZMIANY I NOWOŚCI W NAJNOWSZEJ WERSJI

 • Profesjonalny Plan nauki - Test pozycjonujący - Inteligentny system powtarzania materiału - Rozbudowany system oceny wymowy - Płyta CD-Audio

Wymagania minimalne

 • system operacyjny MS Windows 98, Me, 2000, XP - procesor Pentium II 600 MHz (dla Windows 98, Me), Pentium III 800MHz (dla Windows 2000, XP) - 256 MB pamięci RAM - 30 MB wolnej przestrzeni na dysku - karta grafiki pracująca z rozdzielczością 1024x768 z tysiącamikolorów - napęd CD ROM/DVD 24 x - 16-bitowa karta dźwiękowa - przeglądarka Internet Explorer 5.5 i wyższa - mysz - głośniki lub słuchawki - mikrofon. Dla poprawnego działania programu konieczne jest, by w systemieMS Windows zainstalowany był protokół TCP/IP. W komputerach niewyposażonych w kartę sieciową należy wraz z protokołem TCP/IPzainstalować kartę Dial-up (dla systemów MS Windows 9x) lub kartęMicrosoft Loopback (dla systemów MS Windows 2000/XP).
Zaproponuj zmiany w opisie
Zgłoś aktualizację programu
Udostępnij
Ocena redakcji
5.0
Ocena użytkowników
5.02 oceny
Liczba pobrań85 159
Data aktualizacji14 wrz 2009
System operacyjnyWindows
LicencjaTestowa (demo)
Masz problem z tym programem?
Zapytaj na naszym forum
bDZJvZEC
bDZJvZET