Przegląd certyfikacji Microsoft

Przegląd certyfikacji Microsoft

Wojciech Kowasz
01.01.1999 01:06

Praktycznie każdy większy producentoprogramowania oferuje programy partnerskie i certyfikacyjne dlafirm sprzedających czy wdrażających jego produkty. Uzyskane tądrogą tytuły, certyfikaty i dyplomy są nie tylko wyróżnieniem alewyraźnym oznaczeniem dla klientów, że firmy te posiadająodpowiednią wiedzę i kompetencje do sprzedaży, częstokroćskomplikowanych, rozwiązań. Niestety dużo mniejsza liczbaproducentów oprogramowania oferuje programy certyfikacyjne takżedla konkretnych osób, a nie tylko firm. Jednym z takich producentówjest Microsoft.

Microsoft ostatnimi czasy uruchomiłszereg akcji i promocji, których celem jest rozpowszechniane iułatwienie dostępu do certyfikacji - będących najlepszymświadectwem umiejętności dla profesjonalistów IT zajmujących siętechnologiami Microsoft. Tylko do końca czerwca można skorzystać zespecjalnej promocji SecondShot, w ramach której Microsoft po oblaniu pierwszego podejściado egzaminu pozwala na drugą próbę całkowicie za darmo. Dzięki temuegzaminowi towarzyszy dużo mniejszy stres, a w przypadkuniezaliczenia za pierwszym razem można lepiej przygotować się dodrugiego podejścia. Jest więc znacznie większa szansa napowodzenie. Choć na pierwszy rzut oka może się to wydawać nieco abstrakcyjne,korzyści z osiągnięcia tytułów certyfikowanych ekspertów jużdzisiaj w prostej linii przekładają się na niewspółmiernie większeszanse znalezienia atrakcyjnej i wysokopłatnej pracy (również zagranicą). Zdobycie takich certyfikatów, choć wymaga czasu, wiedzy iśrodków finansowych, z pewnością jest opłacalne dla informatykazarówno wchodzącego na rynek pracy, jak i już doświadczonegospecjalisty. Zwłaszcza w tym drugim przypadku, gdy z regułykandydat posiada już dość rozległą wiedzę i doświadczenie, możezrezygnować z droższych kursów przygotowawczych i kolejnopodchodzić do samych egzaminów, które są dużo tańsze.

Dla kogo MCP? Program Microsoft CertifiedProfessional przeznaczony jest dla specjalistów branży ITzajmujących się projektowaniem, wdrażaniem lub zarządzaniemsystemami operacyjnymi i produktami Microsoft, jak również dlaprogramistów tworzących rozwiązania w technologii .NET. Tłumaczącto na zawody można wymienić więc takie profesje jak administratorzysieci, serwerów internetowych czy baz danych, architekci iinżynierowie systemowi oraz pracownicy pomocy technicznej iprogramiści. Dla każdego z powyższych specjalistów przygotowanajest osobna gałąź certyfikacji - każda kończy się innymcertyfikatem i tytułem.

Korzyści z posiadania certyfikatów W przygotowanie się do seriiwymagających egzaminów niewątpliwie trzeba włożyć wiele pracy. Nazdobycie certyfikatów trzeba również przeznaczyć spore środkifinansowe. Oczywiste jest więc, że każdy przed przystąpieniem dorealizacji jakiejkolwiek ścieżki certyfikacyjnej będzie chciałodpowiedzieć sobie na pytanie - czy warto? Certyfikacje Microsoft są rozpoznawanymi na całym świecieświadectwami biegłości kandydata w projektowaniu, wdrażaniu izarządzaniu konkretnym produktem (lub produktami). Zdanie egzaminuz danej tematyki potwierdza, że osoba zdająca jest w staniesamodzielnie poradzić sobie z szeregiem problemów w prawdziwymśrodowisku, np. w pracy. To właśnie dlatego pracownicy posiadającycertyfikacje Microsoft są coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy- pracodawca po prostu od razu wie, czego może się po takimpracowniku spodziewać. Niemożliwe jest bowiem zaliczenie egzaminuMCP bez posiadania choćby krótkiego doświadczenia w pracy zproduktem. Jako certyfikowany specjalista pracownik może liczyć również nawyższe wynagrodzenie, gdyż jego rzetelna wiedza jestudokumentowana. Pracodawcy cenią fakt, że certyfikacje umożliwiająim obiektywną ocenę umiejętności kandydatów na konkretnestanowisko. Podczas bezpośredniego porównania kandydata z licznymicertyfikatami oraz kandydata bez takich potwierdzeń zdecydowanielepiej wypada ten pierwszy. Nie zawsze oznacza to jednak, że drugikandydat jest gorszy - prawda jest jednak taka, że faktyczne szansena znalezienie zatrudnienia rosną wraz ze zdobyciem odpowiednichcertyfikacji. Niestety w Polsce opisywana tu sytuacja nie wyglądajeszcze idealnie - wciąż wielu pracodawców nie ma przekonania docertyfikacji, nie tylko wydawanych przez firmę Microsoft. Niemniejkorporacja czyni kroki mające na celu popularyzację programucertyfikacyjnego, można się więc spodziewać, że w najbliższymczasie polski rynek podąży za tendencjami światowymi. Dodatkową korzyścią samego procesu certyfikacji jest właśnie fakt,że do każdego egzaminu należy się przygotować. Takie przygotowaniejest doskonałą okazją na głębsze poznanie produktu, którego dotyczyegzamin. Bez względu na to, czy przygotowanie polega nauczestnictwie w zewnętrznym szkoleniu, czy też lekturze publikacjiMicrosoft Press lub TechNetu, rośnie wiedza na temat zagadnieńporuszanych podczas egzaminu, ale nie tylko. Przede wszystkimzwiększa się świadomość i doświadczenie, które można wykorzystać wcodziennej pracy, po egzaminie. Poza korzyściami wymienionymi powyżej Microsoft już po zaliczeniupierwszego egzaminu zapewnia dostęp do zamkniętej witryny dlaposiadaczy tytułów MCP, w której każdy może opublikować profilprzedstawiając swoje osiągnięcia i działalność. MCPs mają równieżdostęp do prywatnych grup dyskusyjnych, szeregu ofert specjalnych,zniżek, sklepu z gadżetami oraz newslettera MCP Flash.

Gałęzie i ścieżki - co wybrać? Program certyfikacyjny Microsoft jestjednym z bardziej rozbudowanych, dzięki czemu każdy może znaleźćidealną dla siebie ścieżkę i podążając nią zdobyć właściwy dlaswojej wiedzy certyfikat. Wyróżnia się następujące gałęzietematyczne:

Microsoft Certified Professional (MCP) Podstawowy poziom, osiągany po zaliczeniu zaledwie jednegoegzaminu. Z reguły nie jest traktowany jako oddzielna gałąźcertyfikacyjna, gdyż raczej nie poprzestaje się na zdobyciu tegotytułu. Otwiera on drogę do każdej z pozostałych ścieżekcertyfikacyjnych Microsoft. Niemniej wszystkie korzyści, o którychmowa wyżej, przysługują także osobom posiadającym jedyniepodstawowy tytuł MCP.

Microsoft Certified Systems Administrator(MCSA) Certyfikat potwierdzający umiejętności wdrażania iadministrowania sieciami zbudowanymi w oparciu o rozwiązaniaWindows 2000 Server/Windows Server 2003 i Windows 2000Professional/XP. Wymaga zaliczenia przynajmniej czterech, ściśleokreślonych egzaminów: jeden dotyczy zarządzania systememserwerowym, drugi - zarządzania siecią, trzeci - administracjąsystemami klienckimi, czwarty zaś może być dowolnie wybrany z listyakceptowanych egzaminów. Certyfikat ten jest dedykowanyadministratorom sieci.

Microsoft Certified Systems Engineer(MCSE) Certyfikat MCSE to kolejny poziom po MCSA. Posiadacze tytułuMCSE udowodnili swoją wiedzę nie tylko w zakresie wdrażania iadministracji w sieciach opartych o technologie Microsoft, aletakże potrafią skutecznie planować i projektować ich strukturę. Dozdobycia tego tytułu wymagany jest poziom MCSA, a ponadto dwaegzaminy z planowania sieci i systemów i jeden z projektowaniausług. Certyfikacja MCSE przeznaczona jest dla inżynierów iarchitektów systemowych.

Microsoft Certified Desktop Support Technician(MCDST) Tytuł MCDST polecany jest specjalistom pomocy technicznej,którzy na codzień zmuszeni są rozwiązywać problemy dotyczącesystemu Windows XP. Aby zdobyć ten certyfikat, kandydaci muszązaliczyć dwa egzaminy: jeden dotyczący obsługi samego systemu, adrugi - aplikacji na nim działających.

Microsoft Certified Database Administrator(MCDBA) Przeznaczony dla administratorów baz danych SQL Server 2000,certyfikat MCDBA wymaga zaliczenia czterech egzaminów: jedendotyczy administracji serwerem, drugi - planowania, trzeci -systemu Windows Server 2003, czwarty zaś jest egzaminem dowolnym.MCDBA jest jedynym certyfikatem dedykowanym ściśle administratorombaz danych, lecz oczywiście mogą oni kontynuować ścieżkę MCSA/MCSE,gdyż częściowo pokrywa się ona z MCDBA.

Microsoft Certified Application Developer(MCAD) MCAD jest pierwszym poziomem przeznaczonym dla programistówtworzących aplikacje w technologii .NET Framework 1.1. Wymagazdania trzech egzaminów: jednego z tworzenia aplikacji (język C#lub VB.NET), drugiego z XML oraz egzaminu dowolnego.

Microsoft Certified Solution Developer(MCSD) Najwyższa możliwa certyfikacja dla deweloperów przeznaczona jestdla biegłych programistów-projektantów technologii .NET 1.1. Opróczwymaganego poziomu MCAD wymagane jest zdanie egzaminów zarówno zprogramowania dla Windows, jak i aplikacji webowych, egzaminu zarchitektury .NET oraz jednego wybranego dodatkowo.

**AdministratorzysieciAdministratorzybazdanychProgramiściPomoctechniczna**
MCP\r\nMCSA\r\nMCSEMCP\r\nMCDBAMCP\r\nMCAD\r\nMCSDMCP\r\nMCDST

Nowe certyfikacje

Microsoft pod koniec 2005 rokuwprowadził nowe rodzaje certyfikatów, które w przyszłości majązastąpić poprzednie. Są to Microsoft Certified IT Professional,Microsoft Certified Professional Developer, Microsoft CertifiedTechnology Specialist oraz Microsoft Certified Architect. Kolejneścieżki są sukcesywnie wprowadzane wraz z premierami nowychproduktów, ostatnio między innymi dla Windows Vista.Nowe certyfikacje zmieniają nieco podejście w zdobywaniucertyfikatów. Dotychczas istniało kilka ścieżek, które przeznaczonebyły dla określonej grupy specjalistów - np. MCSA dlaadministratorów sieci i systemów Windows, MCSD dlainżynierów-programistów .NET. Teraz poszczególne certyfikatyzamiast odpowiednich tytułów są raczej potwierdzeniem kompetencji wściśle określonym obszarze. Istnieją dwa poziomy takiegopotwierdzenia: podstawowy Microsoft Certified Technology Specialist(MCTS), z reguły dla konkretnego produktu, a także MicrosoftCertified IT Professional (MCITP) lub Microsoft CertifiedProfessional Developer (MCPD).

Microsoft Certified Technology Specialist Podstawowa certyfikacja Microsoft nowej generacji. Potwierdzakompetencję kandydata w zakresie jednej, określonej technologii lubproduktu. Ścieżka MCTS z reguły składa się z od jednego do trzechegzaminów.

Microsoft Certified Professional (Developer lubIT) Wyższy poziom certyfikacji - z rozgałęzieniem na tytułdedykowany programistom oraz profesjonalistom IT (administratoromsieci, baz danych itd.). Zdobycie nowego certyfikatu MCITP/MCPDwiąże się z zaliczeniem od jednego do trzech egzaminów, mogąwystąpić także wymagania co do posiadania zakończonych ścieżekMCTS. Zakres weryfikowanych kompetencji dopasowany jest dookreślonego zawodu.

Microsoft Certified Architect Certyfikacja dla nielicznych - chociażby z uwagi na wymógposiadania 10-letniego doświadczenia w branży. Oprócz tego kandydatmusi pracować pod okiem innego architekta z tytułem MCA, a takżezaliczyć rygorystyczny egzamin ustny przed komisją złożoną z innychMCAs. Posiadanie tego tytułu potwierdza najwyższy poziom wiedzy wzakresie projektowania i wdrażania technologii Microsoft.

Co ważne, w nowych certyfikacjach sam tytuł MCTS, MCITP czy MCPDto nie wszystko - liczy się nazwa kompetencji, która powinna byćumieszczona obok loga czy skrótu, np. Windows Vista,Configuration. Oznacza to, że jedna osoba może kilka razyzdobyć tytuł MCTS - za każdym razem zdobywając inną kompetencję. Wchwili obecnej można uzyskać tytuły Microsoft Certified TechnologySpecialist (MCTS) z następujących technologii i produktów:

TS: BizTalk Server 2006

TS: Business Desktop Deployment

TS: Consumer Technology Integration

TS: Live Communications Server 2005

TS: Microsoft Exchange Server 2007, Configuration

TS: Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server2006, Configuration

TS: Microsoft Office Visio 2007, Application Development

TS: Microsoft Office Groove 2007, Configuration

TS: Microsoft Office PerformancePoint Server 2007,Applications

TS: Microsoft Forefront Client and Server, Configuration

TS: Microsoft Virtual Earth 6.0, Application Development

TS: Office Communications Server 2007, Configuration

TS: Windows Connected Home Integrator

TS: Enterprise Project Management with Microsoft Office ProjectServer 2007

TS: Managing Projects with Microsoft Office Project 2007

TS: Office Project Server 2007, Configuration

TS: Microsoft Office SharePoint Server 2007, ApplicationDevelopment

TS: Microsoft Office SharePoint Server 2007, Configuration

TS: Windows SharePoint Services 3.0, ApplicationDevelopment

TS: Windows SharePoint Services 3.0, Configuration

TS: SQL Server 2005

TS: SQL Server 2005 Business Intelligence

TS: Windows Mobile 5.0 Applications

TS: Windows Mobile 5.0 Implementing and Managing

TS: System Center Operations Manager 2007, Configuration

TS: System Center Configuration Manager 2007, Configuring

TS: .NET Framework 2.0 Web Applications

TS: .NET Framework 2.0 Windows Applications

TS: .NET Framework 2.0 Distributed Applications

TS: .NET Framework 3.5 Windows Presentation FoundationApplications

TS: .NET Framework 3.5 Distributed Applications

TS: .NET Framework 3.5 Windows Workflow FoundationApplications

TS: .NET Framework 3.5, Windows Forms Applications

TS: .NET Framework 3.5, ADO.NET Applications

TS: .NET Framework 3.5, ASP.NET Applications

TS: .NET Windows Embedded CE 6.0 Applications

TS: Visual Studio 2005 Team Foundation Server

TS: Visual Studio 2005 Tools for the Microsoft OfficeSystem

TS: Windows Vista, Configuration

TS: Windows Server 2003 Hosting, Configuration andManagement

TS: Windows Server 2008 Applications Infrastructure,Configuration

TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuration

TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring

Bardziej zaawansowane tytuły Microsoft Certified IT Professionaldostępne są jako:

PRO: Business Intelligence Developer

PRO: Consumer Support Technician

PRO: Database Administrator

PRO: Database Developer

PRO: Enterprise Messaging Administrator

PRO: Enterprise Project Management with Microsoft Office ProjectServer 2007

PRO: Enterprise Support Technician

PRO: Server Administrator

PRO: Enterprise Administrator

Dla programistów również przygotowano ścieżki zaawansowane,które pozwalają uzyskać tytuł Microsoft Certified ProfessionalDeveloper w jednej z poniższych kompetencji:

PRO: Web Developer

PRO: Windows Developer

PRO: Enterprise Applications Developer

Zawsze aktualne listy kompetencji wraz z wymaganiami naposzczególne tytuły można znaleźć na polskich stronach certyfikacjiMicrosoftu - odpowiednio dla certyfikatów MCTS, MCITP oraz MCPD.

Jak się przygotować? Nie każdy czuje się na silach, aby odrazu przystąpić do egzaminu - czasami posiadane doświadczenie lubwiedza może okazać się niewystarczająca lub niekompletna. Z pomocąprzychodzą wtedy publikacje wydawnictwa Microsoft Press oraz kursyprowadzone przez autoryzowane ośrodki szkoleniowe. Książki wydawnictwa Microsoft Press z serii Training Kit (zestawyprzygotowawcze) składają się z dwóch zasadniczych części - pierwszama za zadanie zapoznać czytelnika z wszystkimi zagadnieniami, jakiemogą pojawić się na egzaminie. Aby zapewnić spójność materiału,rozdziały skonstruowane są w oparciu o listę sprawdzanych podczasprawdziwego egzaminu kompetencji. Druga część zawiera setki pytań(także w wersji elektronicznej, w wygodnej aplikacjiprzypominającej aplikację egzaminacyjną), które z pewnością okażąsię pomocne przy sprawdzeniu zdobytej podczas nauki wiedzy.Zapraszamy do działu Edukacja -> Książki portalu WSS.pl,gdzie znaleźć można przegląd ciekawszych pozycji Training Kitbędących aktualnie w ofercie. Średni koszt książki to około 150złotych, dostępne są wersje angielskie i polskie. Szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów -posiadaczy tytułów Microsoft Certified Trainer - są dużo szybszym iefektywniejszym sposobem na zdobycie wymaganej wiedzy. Opracowanoje tak, aby w ciągu kilku dni zajęć opanować materiał egzaminu wsposób wystarczający do jego zaliczenia. Szkolenia odbywają się wautoryzowanych ośrodkach szkoleniowych posiadających akredytacjęMicrosoft. Niestety, są one dość drogie - w zależności od typuszkolenia, czasu trwania oraz tematyki ceny wahają się od 500 do3000 złotych. Oczywiście do dyspozycji każdego, zupełnie za darmo, pozostajązasoby witryn Microsoft TechNet oraz MSDN. Obiebiblioteki to niewyczerpane wręcz źródło informacji na każdy tematzwiązany z produktami Microsoft.

Jak zdawać? Egzamin MCP można zdawać w jednym zkilkudziesięciu autoryzowanych ośrodków szkoleniowych w Polsce. Ichpełna lista znajduje się na stronach Microsoft. Rejestrację na egzaminmożna przeprowadzić zarówno w konkretnym ośrodku, jak też nastronie dostawcy egzaminów - firmy zajmującej się wykonaniem iopracowaniem testu. Microsoft od jakiegoś czasu współpracuje tylkoz jednym dostawcą egzaminów - firmą ThomsonPrometric. Nie można już zdawać egzaminów poprzez firmę PearsonVUE. Koszt egzaminu zależy od ośrodka, oscyluje jednak w okolicach300-400 złotych. Warto zauważyć, że koszt egzaminów przyrejestracji bezpośrednio na stronie dostawcy (i zapłacie z góry)jest niższy o około 30% i zależy ściśle od aktualnego kursudolara.

Programy

Aktualizacje
Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (11)