Leasing komputera? To wcale nie jest trudne!

Leasing komputera? To wcale nie jest trudne!

Leasing komputera? To wcale nie jest trudne!
15.01.2019 12:18, aktualizacja: 28.01.2019 12:12

W jednym ze swoich wielkich hitów, ponadczasowa szwedzka grupa ABBA śpiewała: Money, money, money! Must befunny in the rich man’s world. Money, money, money! Always sunny in the rich man’s word. I trudno niezgodzić się z tym, że taki stan byłby idealny dla wszystkich osób aktywnych zawodowo – zarówno tych pracującychna podstawie umów o pracę, jak i tych, prowadzących swój własny biznes, czasem w celu samozatrudnienia.Niestety, codzienność tej drugiej grupy wyglądać może zupełnie inaczej…

Finansowanie działalności – szczególnie na jej początku – oraz dostosowywanie jej do zmian na rynku możenastręczyć wielu problemów. Tym bardziej że przyszło nam żyć w czasach, w których nowe technologie ITodgrywają w biznesie niebagatelną rolę. W czasach, w których nawet najmniejsze firmy nie są w stanie obyć siębez komputerów czy urządzeń mobilnych. Przecież nawet szewc Marian czy stolarz Ambroży potrzebują sprzętukomputerowego, by – trywialnie rzecz ujmując – móc przygotować deklaracje dla Urzędu Skarbowego czy ZakładuUbezpieczeń Społecznych. I choć w Polsce ci mali i mikro przedsiębiorcy wyglądają na dość dobrze zorientowanychw kwestiach produktów finansowych – potrafią bowiem dobierać najbardziej ekonomiczne i efektywne źródłafinansowanie bieżących potrzeb – to samo finansowaniezakupu sprzętu komputerowego dopiero od niedawna zaczęło obfitować w alternatywy wstosunku do kredytów czy zakupu sprzętu ze środków własnych. Jedną z nich jest szeroko pojęty leasing – zarównofinansowy, jak i operacyjny. Ale czym tak naprawdę jest leasing? Jakie ma korzyści? I czy w ogóle się opłaca?Postaram się odpowiedzieć na te pytania w dalszej części, bo dwa przykłady poniżej to tylko wierzchołek górylodowej.

Co to jest leasing?

Najprościej rzecz definiując, **leasing**to prosta, szybka i relatywnie tania forma finansowania, zarezerwowana głównie dla przedsiębiorców. W ramachumowy leasingu jedna ze stron (zwana leasingodawcą) przekazuje drugiej stronie (czyli leasingobiorcy) prawo dokorzystania z określonej rzeczy – na przykład maszyny, samochodu, komputera czy innego sprzętu IT – naokreślony, uzgodniony w umowie leasingu czas. W zamian za korzystanie z rzeczy leasingobiorca płaci ustaloneopłaty ratalne, czyli raty leasingowe. Raty te składają się z dwóch części: składnika kapitałowego, któryodzwierciedla wartość oddanego do leasingu przedmiotu przypadającego na okres umowy oraz ze składnikaodsetkowego, który stanowi dla leasingodawcy wynagrodzenie.

Generalnie najczęściej spotykamy się z dwoma rodzajami leasingu: operacyjnym i finansowym. Podział tenfunkcjonuje głównie przez wzgląd na przepisy podatkowe. Ostateczny wybór rodzaju leasingu jest dokonywanyprzez podmiot zainteresowany, który kieruje się potrzebami określonego rozliczenia kosztów podatkowych czy teżsamą długością okresu, w którym zamierza przedmiot leasingu użytkować.

Leasing operacyjny, zwany także bieżącym, jest zdecydowanie bardziej powszechną formąleasingową. Przedmiot umowy – czyli przykładowo komputerdo biura – pozostaje w składnikach majątkowych leasingodawcy (najczęściej firmyleasingowej), zatem to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych, przenosząc sukcesywnie w kolejnych miesiącachwartość środka trwałego w koszty prowadzonej działalności. Kosztami uzyskania przychodu po stronie podmiotukorzystającego z umowy i użytkującego przedmiot, są wspomniane wcześniej raty leasingowe, do których doliczanyjest podatek VAT, a także opłata wstępna. Dzięki temu przedsiębiorca korzystający z leasingu zmniejsza podstawęopodatkowania podatkiem dochodowym, a sama wartość podatku staje się mniejsza – powstaje tak zwany efekt tarczypodatkowej. Podobnie podstawę podatku zmniejsza opłata za wykup przedmiotu leasingowanego, którego możemy dokonać, gdy kończy się umowa. W leasinguoperacyjnym umowa zawierana jest na okres krótszy niż czas zużycia przedmiotu. By taka umowa została uznanawedług przepisów podatkowych za leasing operacyjny, muszą być spełnione następujące warunki:

 • umowa musi zostać zawarta na czas oznaczony, który stanowi co najmniej 40procent normatywnego okresu amortyzacjiw przypadku rzeczy ruchomych lub wartości niematerialnych i prawnych albo na okres co najmniej 10 lat,jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości – w przypadku sprzętu IT, dlaktórego roczna stawka amortyzacji zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych wynosi 30 procent (czyli amortyzujemy goprzez okres 40 miesięcy, 2,5 procent miesięcznie), umowa może zostać zawarta na okres minimalny już 16 miesięcy,
 • suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, musi odpowiadać co najmniej wartościpoczątkowej środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych, na które udzielono leasingu.

Leasing finansowy, zwany także kapitałowym, różni się od wariantu operacyjnego głównie tym, żeprzedmiot leasingu – przykładowy komputer do firmy – jest zaliczony do majątku leasingobiorcy. Oznacza to, żeto właśnie on dokonuje odpisów amortyzacyjnych, które są jego bezpośrednim kosztem. Dodatkowo do kosztówuzyskania przychodów przedsiębiorca może zaliczyć raty leasingowe, ale tylko w części odsetkowej. Raty w częściodsetkowej stają się przychodem leasingodawcy, zaś część kapitałowa płaconej raty nie jest ani kosztem dlaleasingobiorcy, ani przychodem dla podmiotu finansującego. Ważny odnotowania przy leasingu finansowym jesttakże fakt, że podatek VAT musi zostać uiszczony w całości z góry przy płatności pierwszej raty, czyli zaraz poodbiorze przedmiotu umowy, zaś sam przedmiot staje się po wpłacie ostatniej raty własnością klienta. Ponieważ wkoszty uzyskania przychodów wliczane są tylko amortyzacja oraz część odsetkowa raty leasingowej ta formaleasingowa jest uznawana za mniej korzystną. Są jednak specyficzne sytuacje, w których warto skusić się naleasing finansowy:

 • chcemy odliczyć całą kwotę podatku VAT od razu – w leasingu finansowym płacimy go z góry w całości, a woperacyjnym jest pobierany sukcesywnie od każdej raty leasingowej,
 • chcemy od początku być właścicielem leasingowanego przedmiotu, co może być istotne przy staraniu się odotacje,
 • chcemy spłacić leasing szybciej niż 40 procent okres amortyzacji, który jest okresem minimalnym dla leasinguoperacyjnego.
KryteriumLeasingoperacyjnyLeasingfinansowy
KosztyamortyzacjirozliczaleasingodawcarozliczaleasingobiorcaOkrestrwaniaumowyminimum40procentczasuamortyzacjiprzedmiotu(amortyzowanienieruchomości-niemniejniż10lat)powyżej12miesięcyKosztyzaliczanedokosztówuzyskaniaprzychodówrataleasingowaorazopłatawstępnacześćodsetkowaratleasingowychorazamortyzacjaPodatekVATdoliczanydoratleasingowychopłaconyzgóryzpierwsząratąMożliwośćwykupuwykupmozliwykwotazależnaodstawkiamortyzacjiiokresuwykupuprzedmiotstajesięwłasnościąkorzystającegopozapłacieostatniejratyleasingu

Podsumowując… W odmianie operacyjnej leasingu amortyzacja odliczana jest przez leasingodawcę,leasingobiorca zaś w koszty uzyskania przychodu firmy wrzucać może całość raty leasingowej, czynsz początkowyoraz ewentualne opłaty manipulacyjne. Dzięki temu, z punktu widzenia podatkowego, leasing operacyjny jestzdecydowanie bardziej korzystny niż leasing finansowy, w którym to leasingobiorca do kosztów zaliczyć możejedynie część odsetkową raty leasingowej oraz odpisy amortyzacyjne. Taka forma leasingu jest bardziej opłacalnaw przypadku ryczałtu podatkowego oraz w sytuacji, gdy VAT chcemy odliczyć od razu w całości. Niezmiernie ważnymczynnikiem przy wyborze formy leasingu dla firmy – szczególnie gdy mamy do czynienia z przedsiębiorstwamimałymi i mikro – z pewnością będą przede wszystkim koszty początkowe, które w przypadku leasingu operacyjnegosą zdecydowanie niższe, dzięki niższemu zaangażowanie kapitału własnego. Z tego to powodu umowy leasinguoperacyjnego stanowią znaczną większość na rynku polskim.

Czym leasing różni się od zakupu lub kredytu?

Może wydać się to nieco dziwne, ale szczególnie w przypadku mniejszych firm to gotówka nadal jest najczęściejwybieranym sposobem zakupu komputerów do firmy. Leasing majedną swoją zaletę — nie jest gotówką, którą zdecydowanie lepiej jest spożytkować na inne cele niż finansowanienarzędzi do prowadzenia działalności biznesowej. Dodatkowo leasing jest stosunkowo tani, a sama sytuacja narynku spowodowała, że jest on dużo bardziej dostępny oraz obejmuje sprzęty wcześniej wyłączone z możliwościfinansowania. Powstaje zatem pytanie, z czego lepiej skorzystać: z kredytu czy leasingu operacyjnego?

Kredyt jest bez wątpienia najczęstszą formą finansowania dla większości firm w Polsce. Banki w swoich ofertachposiadają szeroki wachlarz produktów, choć nieco czasu może zająć znalezienie bądź dostosowanie ich doaktualnych potrzeb inwestycyjnych i rozwojowych przedsiębiorstwa. Mowa oczywiście o kredytach inwestycyjnych,które można określić jako swoistą konkurencję dla leasingu. Służy on najczęściej do zakupu nowych środkówtrwałych czy rozbudowy istniejącego parku maszynowego, nabycia licencji, patentów czy w końcu sfinansowaniuprzejęcia innych jednostek. Niestety cała procedura ubiegania się o kredyt inwestycyjny może być skomplikowana.Konieczne będzie przygotowanie sporej ilości dokumentów, oświadczeń, zaświadczeń i opinii, z których część naprzykład jest ważna tylko miesiąc od momentu wystawienia. Bardzo często wymagane jest także opracowanie biznesplanu. Trudno też liczyć na większą elastyczność – wysokość kredytu, okres kredytowania i sam kosztfinansowania będzie uzależniony od oceny zdolności kredytowej szacowanej przez bank. Dodatkowo trzeba liczyćsię z koniecznością wniesienia stosunkowo wysokiego wkładu własnego oraz zastosowania dodatkowych zabezpieczeń.Nie sposób nie wspomnieć jednak o ważnej zalecie - zakupiony przedmiot staje się własnością kredytobiorcy, anie banku.

Leasingu i kredytu nie można traktować jako całkowicie substytucyjnych produktów finansowych, bowiem każdy znich spełnia nieco inną funkcję. Leasing to produkt przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy zamierzająwyposażyć się w sprzęt przeznaczony do zużycia. Kredyt zaś, ze względu na wydłużony okres finansowania, będzielepszym rozwiązaniem w przypadku na przykład zakupu bądź budowy nieruchomości. Stąd niezmiernie ważna jestkonieczność określenia, jakie są potrzeby firmy. Pod rozwagę trzeba wziąć na przykład samą wielkościprzedsiębiorstwa, politykę księgowo-finansową, rodzaj posiadanych urządzeń IT czy w końcu rodzaj prowadzonejdziałalności.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i potrzebuje do pracy zwykłego laptopa, towyszukiwanie produktów, które pozwolą na optymalizację podatkową, może być dość karkołomnym zadaniem. Tutajpojawi się raczej zakup gotówkowy bądź kredyt ratalny – najlepiej z oprocentowaniem 0 procent - lub coś takiego jak**uproszczona procedura leasingu w x-kom**, dzięki którejsfinansować można również i niewielki zakup. Korzyści z leasingu stają się bardziej ewidentne, gdyprzedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą potrzebuje sprzętu profesjonalnego (np. stacjiroboczej lub specjalistycznego osprzętu) albo gdy firma prężnie się rozwija i niezbędne stają się inwestycje winfrastrukturę IT. Leasing operacyjny będzie tutaj naprawdę dobrym rozwiązaniem, nie będzie bowiem nazbytkosztowny. Zakup taki najczęściej trafia w procedurę uproszczoną, co oznacza, że dokumentacja niezbędna dorozpatrzenia wniosku będzie naprawdę mocno okrojona. Dodatkowo w przypadku, gdy będziemy mieli do czynienia zesprzętem, który będzie systematycznie wymieniany, rozwiązanie w postaci leasingu operacyjnego będzie tańsze ipozwoli na efektywniejsze zarządzanie kosztami użytkowania sprzętu - po okresie użytkowania sprzęt po prostubędzie zwracany i wymieniany na nowy.

Zalety leasingu, czyli leasing komputera też sięopłaca

We wpisie pojawiły się już w kilku miejscach informacje o tym, jakie korzyści dać może zakup sprzętu IT poprzezleasing. Czas na syntetyczne ich zestawienie w jednym miejscu.

 • Łatwiejszy dostęp do sprzętu IT oraz oprogramowania komputerowego – zdecydowanie prościej jest uzyskaćfinansowanie leasingiem niż kredytem inwestycyjnym, głównie dzięki prostszym formalnościom i mniejszymwymaganiom finansowym po stronie leasingodawców w porównaniu z podobną ofertą banków,
 • Optymalizację i zmniejszenie obciążeń podatkowych w ramach tarczy podatkowej – dotyczy to głównie leasinguoperacyjnego, w którym kosztami uzyskania przychodu są przede wszystkim raty leasingowe netto,
 • Szybki i prosty sposób na rozwój firmy i jej architektury IT,
 • Firmy leasingowe nie żądają tak wysokiego poziomu zabezpieczeń jak banki,
 • Nie zawsze wymagany jest wkład własny na starcie inwestycji,
 • Daje korzyści finansowe firmie, gdyż nie jest ujmowany jako zobowiązanie, przez co nie obniża zdolnościkredytowej przedsiębiorstwa,
 • Najczęściej oznacza krótki okres realizacji zamówienia, szczególnie w przypadku procedury uproszczonej.

Jak wygląda procedura uzyskania leasingu na sprzęt?

Procedura udzielenia leasingu przebiega u leasingodawców w bardzo podobny sposób, aczkolwiek na niektórych jejetapach mogą wystąpić pewne różnice. Na procedurę składa się kilka głównych kroków:

 • Przygotowanie przez przedsiębiorcę dokumentacji finansowej, wniosków i innych dokumentów,
 • Sprawdzenie przez potencjalnego leasingodawcę na podstawie dokumentacji sytuacji przedsiębiorcy – w ruchidą wtedy dane z Biura Informacji Kredytowej, Krajowego Rejestru Długów i innych baz informacjigospodarczej,
 • Sprawdzenie dostawcy oraz samego środka trwałego, który ma być przedmiotem umowy,
 • Decyzja o przyznaniu finansowania, a następnie podpisanie stosownej umowy,
 • Zakup przedmiotu leasingu przez leasingodawcę oraz wydanie go leasingobiorcy.

Jak wygląda uproszczona procedura w x-kom?

W zależności od rodzaju przedmiotu cała procedura może trwać od kilku do nawet kilkunastu dni i trzeba sięniestety z tym liczyć. Na szczęście niektóre firmy leasingowe stosują tak zwaną szybką ścieżkę wydawaniadecyzji. Wówczas część punktów z powyższej listy jest pomijanych, co znacznie skraca czas trwania procedury.Tak jest na przykład w przypadku usługileasingu oferowanej za pośrednictwem sklepu x-kom. W tym przypadku procedura skrócona jestdo minimum i w skrócie realizowana on-line wygląda następująco:

 • wybranie przez kupującego Produktu objętego Akcją Promocyjną i potwierdzenie chęci skorzystania z promocjipoprzez przycisk „chcę skorzystać z oferty\
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
 • oczekiwanie na kontakt doradcy (Organizatora), który instruuje Uczestnika w zakresie kolejnych kroków, wszczególności wskazuje/przesyła link do strony Finansującego, umożliwiający złożenie wniosku o leasing;datą zawarcia umowy sprzedaży Produktu jest data kontaktu i sporządzenia Zamówienia przed doradcę(Organizatora),
 • złożenie wniosku o leasing, uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej Finansującego i zawarcie umowyleasingu.

Ile to kosztuje? Sklep x-kom przygotował na swojej stronie kalkulatorleasingu, który pozwoli obliczyć ratę i całkowity koszt leasing dla dowolnego produktu.Polecamy spróbować.

 

O czym w kolejnej części?

W kolejnym z wpisów przyjrzymy się, jak proces leasingowy wygląda krok po kroku – czyli od wyboru sprzętu, przezzakup do podsumowania tego, co tak naprawdę zyskujemy biorąc sprzęt IT w leasing. Będzie można także przeczytaćo warunkach, które trzeba spełnić, by z sukcesem zakończyć procedurę leasingową i na co koniecznie zwrócić przyniej uwagę.

(_gdeaq = window._gdeaq || []).push(['nc', 'false']); (_gdeaq = window._gdeaq || []).push(['cmp', false]); (_gdeaq = window._gdeaq || []).push(['hit', 'wp', 'B9LlROtk5cqwyf466ZeqxsexnF_YFKR5LIXoxxDH_kT.P7', 'soeiclhiny', 'bpkqojtbwnnohgalnpbjbefdzijv'], ['viewable', 'wp', 'B9LlROtk5cqwyf466ZeqxsexnF_YFKR5LIXoxxDH_kT.P7', 'pplofirmmt', '_gde_isndwl_pplofirmmt']);

Programy

Zobacz więcej
Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (103)