Otwarcie pierwszego w Polsce Centrum Innowacji Microsoft

Strona głównaOtwarcie pierwszego w Polsce Centrum Innowacji Microsoft
01.06.2006 14:35
Grzegorz Niemirowski
Grzegorz Niemirowski

Firma Microsoft, wraz z Poznańskim CentrumSuperkomputerowo-Sieciowym oraz Politechniką Poznańską, uruchomiław Poznaniu Centrum Innowacji Microsoft, którego celem jestwspieranie innowacyjnych rozwiązań i technologii w zakresiebezpieczeństwa informatycznego i usług outsourcingowych. Partneremtechnologicznym Centrum jest firma Intel, która zadba onajnowocześniejszy sprzęt. Centra Innowacji Microsoft na świecie pełnią rolę ośrodkówwspółpracy w dziedzinie badań naukowych, technologii oraz rozwiązańinformatycznych pomiędzy instytucjami rządowymi, uczelniami iprzedsiębiorstwami w celu przyspieszonego zastosowania nowoczesnychtechnologii. W projektach tych uczestniczą naukowcy,przedsiębiorcy, programiści, specjaliści IT, studenci orazsamorządy lokalne. Poznańskie Centrum Innowacji Microsoft będzie prowadziło doradztwodla szkół wyższych, jednostek samorządowych, służby zdrowia orazmałych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wprowadzania nowychtechnologii, bezpieczeństwa informatycznego i tworzeniaspecjalistycznych aplikacji. Ponadto Centrum będzie oferowałoszkołom wyższym usługę hostowania aplikacji, z możliwościąwykorzystania i zdalnego ich udostępniania do zajęćdydaktycznych. Dotychczasowa działalność Centrów Innowacji Microsoft na świeciepokazała, że jako swoiste inkubatory technologiczne, ośrodki tepozytywnie wpływają na zwiększenie konkurencyjności lokalnejgospodarki poprzez inwestycje w kapitał ludzki, ułatwianie dostępudo wiedzy i technologii i zacieśnienie współpracy między nauką abiznesem.

bDYNRQjp
Udostępnij:
bDYNRQkn